بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیة کارمندان دانشگاه اصفهان است که براساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و جدول مرگان 200 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند و به منظور تحلیل داده‌ها در این پژوهش از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون تعقیبی توکی و آزمون T گروه‌های مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و هویت سازمانی رابطه معنی‌داری در سطح (p<0/01) وجود دارد. یافته‌ها نشان داد که بین هویت سازمانی و عدالت سازمانی تفاوت معنی‌داری در دو گروه کارمندان مرد و زن مشاهده نشد، و میانگین مؤلفة عدالت سازمانی با تفاوت بسیار اندک پایین‌تر از سطح متوسط بوده و میانگین متغیر هویت سازمانی نیز پایین‌تر از سطح متوسط است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the Relationship between Organizational Justice and Identity among Employees at University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Siadat 1
  • Mohammad Rasoul Rahsar 2
  • Leila Zarezad 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relation between organizational justice and organizational identity among employees at the university of Isfahan. The statistical population of the study consisted of employees at the University of Isfahan among which 200 employees were selected randomly based on Morgan table (1965) as statistical sample. Collected data were analyzed through regression analysis, Anova, and Pearson’s coefficient correlation. Findings showed that there was a positive and significant relation between organizational justice indices and organizational identity at (p<0/01). Also, there showed no significant difference between justice and identity, with regard to gender, among employees. Finally, the average grades for organizational justice and organizational identity were lower than the medium level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational identity
  • Organizational Justice
  • Employees
  • University of Isfahan
پورمطلق، شفیع، جعفری، پریوش، یارمحمدیان، محمدحسین و دلاور، علی (1390). ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی برای آموزش و پرورش. فصلنامة علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شمارة 4، صص (20-1).
حسین زاده، علی و  ناصری، محسن  (1386)، عدالت سازمانی. نشر تدبیر 190.
خورشید، صدیقه (1388). مطالعة رابطه بین هویت سازمانی و تعهد سازمانی کارمندان بانک‌های دولتی شهر کرمان. پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره ششم، (158-125).
دژبان، ریحانه (1390). بررسی رابطة عدالت سازمانی و کیفیت رابطة سرپرست و زیردست با اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی روانشناختی.
رامین مهر، حمید؛ هادی‌زاده مقدم، اکرم و احمدی، ایمان (1388). بررسی رابطة بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ستاد تهران، پژوهش‌نامة مدیریت تحول، سال اول، شمارة 2.
زینالی صومعه، پروانه (1383). بررسی تأثیر عدالت در اثربخشی سازمان‌های خدماتی برای جلب رضایت مشتریان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
صادقیان سورکی، مهدی (1389). بررسی رابطة هویت سازمانی و تعهد سازمانی در بین مدرسان مراکز تربیت معلم استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
عزیزی، آمنه (1389). رابطة بین عدالت سازمانی و وجدان کاری و دلبستگی شغلی در میان کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مشرف جوادی، محمدحسین و ابوطالبی، محمد مهدی (1390). بررسی شاخص‌های عدالت سازمانی با تأکید بر فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر. دو فصلنامة علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال19، شمارة 1، (36-11).
 
Cropanzano, R., & Baron, A. B (1991). Injustice and organizational conflict. The moderating effect of power restoration, International journal of conflict management, 2 (1), pp. 5-26.
Cropanzano, R., Prehar, C. A. and Chen, P. Y (2002). Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice”, Group & Organization Management, Vol. 27, pp. 324-51.
Greenberg, J (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomarrow. Journal ofmanagement, 16: 332-399.
Lawson, Katrina j., noblet, Andrew j, & rodwell, j (2009). Promoting employee Wellbeing: the relevance of work characteristics and organizational justice. Health promoting international, 24 (3). pp. 223-233
Moor, B (1987). Injustice: the social bases of obedience and revoll. Whit plains, NY: M. E. sharp.
Moorman, R. H (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizenship? Journalof Applied Psychology, Vol. 76, pp. 845-55
Okan, A. M (1975). E qulity and efficiency: Washington, DC: the brooking in stitution.
Pratt, M. G (1998). To be or not to be? Central questions in organizational identification. In D. A. Whetten & P. C. Godfrey (Eds.), Identity in organizations: Building theory through conversations (pp. 171- 201), Thousand Oasks, CA: Sage
Zaheer, s., schomaker, M (2003). Identity versusculture in mergers of equals, European management journal, 21 (2), pp. 185-191.