آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

2 استادیار مرکز تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

3 کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

طرح حاضر با هدف ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی استان قم در بعد فرآیندهای داخلی، نتایج کسب شده و ارائه چارچوب ادراکی مناسب در خصوص ارزیابی عملکرد این مراکز به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته بوده است. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه‌های تحقیق در 7 پژوهشگاه‌ گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تعیین نرخ‌های رشد صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود نقاط قوت در شاخص‌های مربوط به طرح‌های تحقیقاتی مصوب و خاتمه‌یافته، مقالات منتشرشده در مجلات معتبر داخلی، کتاب‌های تألیفی، مشارکت اعضای هیئت علمی در راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری کارگاه‌های علمی تخصصی، گردهمایی‌های علمی و انتشار کتب و نشریات بوده است؛ با این حال، شاخص‌های مربوط به مقالات همایش‌های خارجی، کتاب‌های ترجمه‌شده، سخنرانی‌های علمی و جلسات مباحثه، و افتخارات پژوهشی در جشنواره‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی، از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده است. در نهایت نیز چارچوب ادراکی مربوط به ارزیابی عملکرد این مراکز، ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Performance of the Research Centers of Qom Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Pendar 1
  • Reza Mohammadi 2
  • Faranak Mokhtarian 3
چکیده [English]

The current project was aimed to evaluate the performance of research centers of Qom in the aspects of internal processes, gained results and providing adequate conceptual framework about evaluation performance of these centers. The instrument of data gathering is the questionnaire which was prepared by the researcher. The research data were gathered through diffusion and gathering the research questionnaire in 7 research centers, and data analyzing has been conducted through descriptive statistics and growth indicators. The research results indicate strengths in the indicators such as approved and finished proposals, published papers in the internal valid journals, written books, involvement of faculty members in consulting post graduate students, holding scientific-professional workshops and publishing books and journals. However, indicators which related to the foreign conference papers, translated books, scientific speeches and discussion meetings as well as research honors in the international scientific and research-oriented festivals have gained undesirable qualification. Finally, the conceptual framework about the evaluation of the performance of these institutions has been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation performance
  • research centers of Qom province
ایرانمنش، محمد (1372). مشکلات تحقیقات در ایران. مجموعه مقالات همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه صنایع کشور. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
الوانی، سید مهدی (1383). مدیریت عمومی. چاپ بیست و یکم. تهران: نشر نی.
بازرگان، عباس (1374). ارزیابی درونی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. سال سوم. شماره 3 و 4.
بختیاری، صادق (1376). جایگاه پژوهش در آموزش عالی و نقش آن در توسعه اقتصادی- اجتماعی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بخش ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور (1387). گزارش آسیب‌شناسی ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در سال 1387 (ابعاد عمومی و اختصاصی).
در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت عملکرد نظارت بر عملکرد مدیران (1384). تدبیر. سال چهاردهم. شماره 158.
رابینز، استیفن‌پی، دی‌سنزو، دیوید ای. مبانی مدیریت. چاپ دوم. ترجمه سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی، بهروز اسراری ارشاد (1382). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رحمانی، مژده (1385). ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سال 1383. رهیافت. شماره 38. پاییز و زمستان.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دهم. تهران: آگاه.
سهرابی، زهره (1372). بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
شمسایی‌گلسفیدی، ابراهیم (1373). بررسی عوامل بازدارنده و تنگناهای مربوط به فعالیت‌های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی کشور. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
صادقی، عباس (1370). بررسی مشکلات تحقیق در رشته‌های علوم‌انسانی از دیدگاه اساتید دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
صادقی، عباس؛ انوری، صدور (1383). نقش دانشگاه و پژوهش دانشگاهی در فرآیند توسعه. مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار. جلد اول. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، انتشارات فرهنگ دهخدا.
قراخانلو، رضا؛ آقا علی‌نژاد، حمید (1379). شناسایی موانع و مشکلات پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌های ایران. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کیوانی، جعفر؛ آراسته، حمیدرضا (1383) آموزش عالی و توسعه پایدار. مجموعه مقالات همایش (جلد دوم). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا.
محمدی، رضا و همکاران (1386). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش‌ها، معیارها. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
 
Aluko, M. A. O (2003). The impact of culture on organizational performance in selected textile firms in Nigeria. Nordic Journal of African Studies. 12 (2): 164–179.
Aung Latt, Kpan (2008). Motivating people on the way towards organizational performance.Covalence, Ethical Quotation System.
Durgin, Thomas V (2006). Using Competency Management to Drive Organizational Performance. Using Competency Management to Drive Organizational Performance. Human Capital Institute.
Lorimer, James (2006). Performance Indicator use in Canada, the U. S. and aboard. OCUFA Research Paper.
Mohan, S Rama (2005). Benchmarking evaluation of performance of public research institute using data envelopment analysis. Journal of Scientific & Industerial Research.
Nowaczyk, Ronald; Underwood, David (1995). Possible indicators of research quality for colleges and universities. The education policy analysis. Vol, 3. No, 20. http: //epaa. asu. edu/epaa/v3n20. htm/