بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرآیند برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی در سه زمینة روش‌های تدریس، استفاده از رسانه‌ها و ابزارهای آموزشی و راهبردهای آموزش الکترونیکی است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است و جامعة آماری این پژوهش 290 نفر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های اراک، علامه طباطبایی و تربیت معلم تهران و همچنین دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی رشتة تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های اصفهان، اراک، علامه طباطبایی و تربیت معلم بودند. از بین آنها150 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شد. برای اجرای این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با عنوان بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامة درسی رشتة تکنولوژی آموزشی در سه حیطه (روش‌های تدریس، ابزارها و رسانه‌ها و راهبردهای نوین آموزشی از جمله فنون آموزش الکترونیکی) دارای 48 سئوال بسته پاسخ از نوع پنج درجه‌ای لیکرت در دو بخش وضعیت وجود و مطلوب تهیه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 96%درصد برآورد گردید. داده‌ها با spss و با استفاده از دو روش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. در روش توصیفی از محاسبه میانگین‌ها و در روش استنباطی از Tstd، واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی به طور کلی در این سه زمینه ضعیف عمل می‌کند و دانشجویان خواستار بهبود و تغییر در برنامة درسی این رشته هستند. همچنین بر اساس یافته‌ها، برنامة درسی رشتة تکنولوژی آموزشی در زمینة استفاده از راهبردهای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی، بسیار ضعیف‌تر از سایر زمینه‌هاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Curriculum of Instructional Technology (M.A) In Present and Desirable Situation from View Point of Student

نویسندگان [English]

  • Bahman Zandi 1
  • Forough Khosravi 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is investigating present and desirable situations of curriculum of instructional technology (M.A) from viewpoints of students in Isfahan, Arak, Allame Tabatabaee and Tehran Tarbiat Moalem University.  The research questions are in three fields: collaborative teaching methods, technical equipment and new educational technology. 
The study uses a descriptive analytical method. The statistical population includes graduate bachelor students in their final term and postgraduate students of instructional technology in the university of instructional technology in Isfahan, Arak, Allame Tabatabaee and Tehran Tarbiat Moalem University. The sample of research includes 150 graduate and postgraduate students that were chosen by ranked random sampling. The measuring instrument was a researcher-made questionnaire, which involved 48 close-ended questions in two sections of investigating present and desirable situations with consistent reliability of %96. SPSS was used for data analyzing. Data were analyzed by tstd and annova and tokey. The  findings indicate that the average of current situation of curriculum of instructional technology (M.A) is less than the medium level in three fields from the viewpoints of responders and in the desirable situation of curriculum of instructional technology (m.a) is more than the medium level in three fields from the viewpoint of responders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Of Instructional Technology
  • Teaching Methods
  • Technical Instruments
  • New Educational Technique
احدیان، محمد (١٣٦٤) مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: مرکز نوآوری‌های آموزشی ایران.
امام جمعه کاشان، طیبه و ملایی‌نژاد، اعظم (1386)، بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامة درسی چند کشور جهان و ارائة الگویی برای ایران، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی. شمارۀ. 19. سال ششم.
آراسته، محمد (1381). تحولات نوین فنّاوری و تأثیر آن بر آموزش عالی. ابوالفضل زلفی گل (تدوین­کننده). مجموعه مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران. (صص 15-1). اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
پارسا، عبدالله و ساکتی، پرویز (1384). بررسی روابط ساده و چندگانة ساخت‌و‌سازگرایی در کلاس و شیوة اجرای برنامة درسی با رویکرد یادگیری دانشجویان. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شمارة 4، سال 12 (147-184).
پورحقیقی، سید محمدباقر و خادمی، محسن (1384). بررسی نگرش دانش‌آموختگان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز نسبت به اهمیت و فایده برنامة درسی دوره، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دورة 22، شمارة 4 (143-131).
ثمری، عیسی و آتشک، محمد (1388). تأثیر میزان شناخت و کاربست فنّاوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش‌آموزان، نشریة علمی - پژوهشی فنّاوری‌های آموزشی. دورة 3، شمارة 4 (101-111).
دیوید، آر. کی (1373). مدیریت یادگیری. ترجمة داریوش نوروزی و محمد حسین امیر تیموری، شیراز: انتشارات راهگشا.
علی‌آبادی، خدیجه (1384). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات پیام نور.
کافمن، راجر و هرمن، جری (1382). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام‌های آموزشی. ترجمة فریده مشایخ و عباس بازرگان، تهران: انتشارات مدرسه.
مقامی، حمیدرضا (1390). بررسی موانع بهره‌گیری از فنّاوری آموزشی در تدریس آموزشگاهی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی. (83 -106)، www.sid.ir.
واجارگاه، ‌کورش و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیفیت برنامة درسی دانشگاهی (مورد برنامة درسی آموزش بزرگسالان). فصلنامة مطالعات برنامة درسی. سال اول، شمارة 5 (1-26).
 
Albright, M. j, & Grof, d. L. (1999). Incorporating Instructional Technology.
Birchall, d. W. (2000). Third Generation distance Learning:a New Method for Learning, Journal of European Industrial Training, vol. 14, no. 7, pp. 25-33.
Foster, P. N. (1999). The heritage of elementary school technology education in the U. S. Journal of Vocational and Technical Education, 15 (2), n. p. Retrieved March 13, 2001, from http://scholar. lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v15n2/index.html
Lashley, C& rowson, B. (2005). Use of IT in Medicine Curriculum, Journal of Contemporary Hospital, vol. 17, no. 1, pp29-32.
Lewin, J & Bello. (2000). Marketing Innovative Technology to Institutional Buyer in Educational Settings, Journal of Business& Industrial Marketing, vol. 12, no. 1, pp. 7-21.
Roblyer, M. d., & Edwards, J. (2000). Integrating educational technology into teaching(2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 82.
Rodrigues. C. A. (2004). The Important Level of Teaching/Learning as Rated by University Business Students and Instructors, Journal of Management development, vol. 23, no. 2, pp. 169-182.
Saettler, P. (1990). The evolution of American educational technology. Littleton, CO: Libraries Unlimited.
Strudler, N. B., MCKINNEY, M. O. & JONES, W. P (1999), First-year Teachers’ Use of Technology: Preparation, Expectations and Realities, Journal of Technology and Teacher Education, 7 (2), 115-129.
Talabis. M. R (2007). Honeynet Learning: discovering IT Security, AACE Journal, VOL. 15, NO, 2, PP. 183-196.
Williams, P. J. (2000). Design: The only methodology of technology? Journal of Technology Education, 11 (2), 48-60.