ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی

4 استاد دانشگاه شیراز، دانشکدة مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده

هدف این مقاله، تعیین ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی براساس تحلیل محتوای مدل‌های جهانی است. جامعه مورد مطالعه شامل مدل‌های مستخرج از سه ائتلاف و توافقنامة بین‌المللی بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها چک‌لیست و فرم‌های محقق ساخته بود و برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد. براساس تحلیل انجام شده، هفت بعد برای آموزش مهندسی تعیین شده که در مجموع دارای 27 مؤلّفه است. مدل‌های مورد بررسی بترتیب بر فلسفه و هدف‌های آموزشی، فضا و امکانات آموزشی، سنجش و ارزشیابی، برنامة درسی، هیئت علمی، دانشجویان و فرآیند تدریس- یادگیری بیشترین تأکید را دارند. وجود هدف‌های آموزشی مشخص و دقیق، تأکید آموزش مهندسی بر علم و عمل، تلفیقی بودن برنامه‌های درسی و فعالیت‌های یادگیری، وجود تجارب طراحی- اجرا در برنامه‌های درسی، فضای آموزشی مجهز و متناسب با یادگیری عملی و تجربی، تأکید بر نیازهای صنعت و جامعه، شایستگی اعضای هیئت علمی، پذیرش و هدایت دانشجو و بهبود مستمر برنامه‌های آموزشی از جمله نکات برجسته در مدل‌های مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dimensions and Components of Engineering Education: An Analysis Based on International Consortiums

نویسندگان [English]

  • Hossein Motahhari Nejad 1
  • Nader Gholi Ghourchian 2
  • Parivash Jafari 3
  • Mahmoud Yaghoubi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The aim of this paper is to determine the dimensions and components of engineering education based on content analysis of global models. The society in this research includes the derived models of three international consortiums and agreements. The instruments for data collection were checklist and researcher-made forms and for data analysis the open coding and axial coding were used. Based on the content analysis of studied models, seven dimensions including twenty-seven components were identified for engineering education. The models studied mainly emphasize the philosophy and objectives of engineering education, the instructional space and facilities, assessment and evaluation, curriculum, faculty members, students and the teaching–learning process, respectively. The outstanding points of the studied models were: specific and accurate educational objectives; the focus of engineering education on science and practice; integrated curricula and learning activities; design-implement experiences in the curricula; equipped instructional space suitable for experiential and practical learning; focus on society’s and industry’s needs; competence of faculty members, student admission and counseling services; and continuous improvement of engineering programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education
  • Dimensions
  • components
  • Accreditation
بازرگان، عباس (1388). ظرفیت‌سازی برای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: ضرورت ملی و فرصت‌سازی برای عرضة آموزش مهندسی فراملی. فصلنامة آموزش مهندسی ایران، سال یازدهم، شمارة 43، صص 38- 29.
سجادیه، نرگس و لیاقت، سمیه (1388). آموزش مهندسی، توافقنامه‌های بین‌المللی: چالش‌ها و چشم‌اندازها. فصلنامة آموزش مهندسی ایران، سال یازدهم، شمارة 43، صص 129- 109.
معماریان، حسین (1390). کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران. فصلنامة آموزش مهندسی ایران، سال سیزدهم، شمارة 51، صص 74- 53.
یعقوبی، محمود و مطهری‌نژاد، حسین (1390). ضرورت‌های اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران. فصلنامة آموزش مهندسی ایران، سال سیزدهم، شمارة 51، صص51- 31.
Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2005). Criteria for Accrediting Engineering Programs. Retrieved from http://www.abeek.or.kr/htmls_kr/en/data/KEC2005_120329 (rev8).pdf
Accreditation Board of Engineering and Technology (2009). Criteria for Accrediting Engineering Programs: Effective for Evaluations during the 2010-2011 Accreditation Cycle, Retrieved from http://www.abet.org/uploadedFiles/Accreditation/Accreditation_Process/Accreditation_Documents/Archive/criteria-eac-2010-2011.pdf
Agrawal, D. K. and Khan, Q. M. (2008). A Quantitative Assessment of Classroom Teaching and Learning in Engineering Education. European Journal of Engineering Education, Vol. 33, No. 1, pp. 85-103.
Augusti, G. (2006). Transnational Recognition and Accreditation of Engineering Educational Programmes in Europe: Perspectives in a Global Framework. European Journal of Engineering Education, Vol. 31, No. 3, pp. 249-260.
Augusti, G. (2007). Accreditation of Engineering Programmes: European Perspectives and Challenges in a Global Context. European Journal of Engineering Education, Vol. 32, No. 3, pp. 273-283.
Bankel, J. et al. (2005). Benchmarking Engineering Curricula with the CDIO Syllabus. International Journal of Engineering Education, Vol. 21, No. 1, pp. 121-133.
Board of Engineers Malaysia (2007). Engineering Accreditation Council: Engineering Programme Accreditation Manual.
Bordia, S. (2001). Problems of Accreditation and Quality Assurance of Engineering Education in Developing Countries. European Journal of Engineering Education, Vol. 26, No. 2, pp. 187-193.
Brawner, C. E., Felder, R. M. and Brent, R. (2002). A Survey of Faculty Teaching Practices and Involvement in Faculty Development Activities. Journal of Engineering Education, Vol. 91, No. 4, pp. 393-396.
Brent, R. and Felder, R. M. (2003). A Model for Engineering Faculty Development. International Journal of Engineering Education, Vol. 19, No. 2, pp. 234-240.
Campbell, D., Beck, H., Buisson, D. and Hargreaves, D. (2009). Addressing Challenges for Internationalisation and Mobility in Engineering through CDIO Standards. 20th Australasian Association for Engineering Education Conference, University of Adelaide, 6-9 December.
Carlson, L. E. and Sullivan, J. F. (1999). Hands-on Engineering: Learning by Doing in the Integrated Teaching and Learning Program. International Journal of Engineering Education, Vol. 15, No. 1, pp. 20-31.
Christoforou, A. P. and Yigit, A. S. (2008). Improving Teaching and Learning in Engineering Education through a Continuous Assessment Process. European Journal of Engineering Education, Vol. 33, No. 1, pp. 105-116.
Crawley, E. F., Malmqvist, J., Ostlund, S. and Brodeur, D. (2007). Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. New York: Springer.
Engineering Council of South Africa (2008). Criteria for Accreditation of Engineering Programmes Meeting Stage 1
Requirements. Retrieved from http://www.ecsa.co.za/documents/080207_E-03-P_Criteria_For_ Accreditation.pdf
Engineers Australia (2008). Accreditation Management System Education Programs at the Level of Professional Engineer: Accreditation Criteria Summary. Retrieved fromhttp://www.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/shado/Education/Program%20Accreditation/AMS%20Professional%20Engineer/S02%20Accreditation%20Criteria%20Summary.pdf
Engineers Canada (2009). Canadian Engineering Accreditation Board: Accreditation Criteria and Procedures. Retrieved from http://www.engineerscanada.ca/e/files/Accreditation_Criteria_ Procedures_2009.pdf
Engineers Ireland (2007). Accreditation Criteria for Engineering Education Programmes. Retrieved from
European Network for Accreditation of Engineering Education (2008). EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes. Retrieved from
Freeston, I. (2009). Progressing Towards Global Standards in Engineering Education. Presented at the ENAEE Workshop, Brussels, 22 January, pp. 1-9.
Froyd, J. E. and Ohland, M. W. (2005). Integrated Engineering Curricula. Journal of Engineering Education, January: 147-164.
Graaff, E., Saunders-Smits, G. N. and Nieweg, M. R. (Eds) (2005). Research and Practice of Active learning in Engineering Education. Pallas Publications, Amsterdam University Press.
Grimson, J. (2002). Re-engineering the Curriculum for the 21st Century. European Journal of Engineering Education, Vol. 27, No. 1, pp. 31-37.
Hsieh, H. and Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, Vol. 15, November, pp. 1277-1288.
Institute of Engineering Education Taiwan (2009). Accreditation Criteria 2010. Retrieved from http://www.ieet.org.tw/english/ acccri/acccri2010.htm
Institution of Engineers Singapore (2008). Engineering Accreditation Board: Accreditation Manual. Retrieved fromhttp://www.ies.org.sg/ professional/eab/EABAM060808.pdf
Institution of Professional Engineers New Zealand (2009). IPENZ Requirements for Initial Academic Education for Professional Engineers. Retrieved from
International Engineering Alliance (2008). The Washington Accord. Retrieved fromhttp://www.ieagreements.com/ Washington-Accord/
International Engineering Alliance (2009). Graduate Attributes and Professional Competencies. Retrieved from
Japan Accreditation Board for Engineering Education (2009). Criteria for Accrediting Japanese Engineering Education Programs Leading to Bachelor’s Degree. Retrieved fromhttp://www.jabee.org/english/OpenHomePage/Criteria_Bachelor_2009.pdf
Maddocks, A. P. (2007). EASIMAP: A Coherent Approach to the Assessment of Learning Outcomes on Engineering Degree Programmes. Engineering Education, Vol. 2, No.2, pp. 26-32.
Malmqvist, J. (2009). A Comparison of the CDIO and EUR-ACE Quality Assurance Systems. Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore Polytechnic, Singapore, June 7-10.
Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Social Research, Vol. 1, No. 2, retrieved from http://www.utsc.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/text%20analysis/CA.pdf
Memon, J. A., Demirdogen, R. E. and Chowdhry, B. S. (2009). Achievements, Outcomes and Proposal for Global Accreditation of Engineering Education in Developing Countries. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 1, pp. 2557–2561.
Olds, B. M., Moskal, B. M. and Miller, R. L. (2005). Assessment in Engineering Education: Evolution, Approaches and Future Collaborations. Journal of Engineering Education, January, pp. 13-25.
Page, K., Levesley, M., Read, E., Hanson, B. and Gallagher, J. (2009). Data Sharing (DaSh) for Collaborative Learning in Laboratories. Engineering Education, Vol. 4, No. 2, pp. 37-51.
Pascail, L. (2006). The Emergence of the Skills Approach in Industry and Its Consequences for the Training of Engineers. European Journal of Engineering Education, Vol. 31, No. 1, pp. 55-61.
Patil, A. and Codner, G. (2007). Accreditation of Engineering Education: Review, Observations and Proposal for Global Accreditation. European Journal of Engineering Education, Vol. 32, No. 6, pp. 639-651.
Payzin, A. E. and Aran, A. (2007). International Developments on Accreditation of Engineering Education and The Case for Turkey. Retrieved from http://www.mudek.org. tr/doc/sun/20071002(Payzin+Aran-GCEE07-paper).pdf
Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, July, pp. 1-9.
Sakthivel, P. B. and Raju, R. (2006). Conceptualizing Total Quality Management in Engineering Education and Developing a TQM Educational Excellence Model. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 17, No. 7, pp. 913-934.
Spinks, N., Silburn, N. L. J. and Birchall, D. W. (2007). Making It All Work: The Engineering Graduate of the Future, a UK Perspective. European Journal of Engineering Education, vol. 32, No. 3, pp. 325-335.
The Hong Kong Institution of Engineers  (2003). Professional Accreditation Handbook (Engineering Degrees). Retrieved fromhttp://www.hkie.org.hk/docs/accreditation/AcrdHB-EngDeg.pdf
Trevelyan, J. (2009). Engineering Education Requires a Better Model of Engineering Practice. Proceedings of the Research in Engineering Education Symposium 2009, Palm Cove, QLD.
Young, P. W., Malmqvist, J., Hallstrom, S., Kuttenkeuler, J., Svensson, T. and Cunningham, G. (2005). Design and Development of CDIO Student Workspaces: Lessons Learned. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition.
Zappe, S. and Kapli, N. (2008). An Investigation of the Relationship between Graduate Teaching Assistant Perceptions and Success of Active Learning Techniques in an Engineering Education Course. Retrieved from http://soa.asee.org/paper/conference/paper-view.cfm?id=7418
Zhang, Y. and Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative Analysis of Content. In B. Wildemuth (Ed.), Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, pp.308-319, Westport, CT: Libraries Unlimited.