بررسی وضعیت و چالش‌های پیش روی اشتغال دانش‌آموختگان زن دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان

چکیده

هماهنگی بین میزان اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌ها و اشتغال به کار می‌تواند به توسعه متوازن جامعه منجر شود. پژوهش حاضر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای، به بررسی وضعیت اشتغال 380 نفر دانش‌آموختة زن دانشگاه گیلان پرداخت که در طی پنج سال (89-1385) از دانشکده‌‌های فنی-مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 47% دانش‌آموختگان زن دانشگاه شاغل و 53% دیگر بیکار هستند. دانشکدة تربیت بدنی با 100% بیشترین و دانشکده علوم پایه با 31% کمترین سهم اشتغال را دارا بوده‌اند. آزمون آماری 2χ تفاوت آماری معنی‌داری را بین سطح اشتغال و عدم اشتغال به طور کلی نشان نداد؛ البته این تفاوت اشتغال در بین دانشکده‌‌های مختلف معنی‌دار بود. میزان اشتغال زنان در بخش‌های مختلف نشان داد که اشتغال در بخش‌های صنعت 12%، کشاورزی 8% و خدمات 80% بود. بررسی میزان اشتغال در انواع مختلف مشاغل نیز نشان داد که 4/45% مشاغل دولتی، 11/3% مشاغل خصوصی و 5/9% تعاونی و 9% خوداشتغالی بوده است و آزمون آماری تفاوت معنی‌داری را در اشتغال بخش‌های مختلف نشان داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Situation and Challenges in front of University Women Alumni’s Employment

نویسنده [English]

  • Fateme Karimi
چکیده [English]

Balance between studying in universities and employment can lead to society balance development. This research by stratified sampling studied 380 women alumni which graduated during five years (2006-2010) from Guilan University in five faculties. The results of the research indicate that %47 alumni were employed and %53 was not. All of the physical education alumni (%100) were employed and the basic sciences alumni were least among others (%31) and the human science alumni with%31/2 and agriculture %40/16 and engineering alumni %61/8 were employed. It shows that there are significant differences between women alumni employment of different faculties, and there are not significant differences between employment and unemployment of women alumni. The employment in industry division is %12, agriculture %8 and services %80. This means that there are significant differences between different divisions of employment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Unemployment
  • women alumni
  • University
آراستی، زهرا (1387). ساختار‌های فرهنگی – اجتماعی مؤثّر بر ایجاد کسب و کار‌های کارآفرینانه، فصلنامة کارآفرین، شمارة 3، سال سوم، صص82-100.
آزاد ارمکی، تقی (1389). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی. تهران: انتشارات سمت.
احمدی، حبیب (1389). برسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده‌‌های شهر کرمان. مجلة مطالعات زنان، سال دوم، شمارة 6، صص 79-90.
اشرف حامدی، علی (1387). چگونگی مشارکت زنان در تشکل‌‌های اقتصادی، اجتماعی روستایی است انگلستان. ماهنامة جهاد دانشگاهی، سال 16، شمارة 275، صص95-70.
اعلمی، زهرا (1387). بررسی روند اشتغال فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی با نگاه ویژه به وضعیت زنان، مرکز آموزش عالی، تهران.
اعزازی، شهلا (1386). علل و پیامد‌های اجتماعی حضور زنان در دانشگاه، مجموعه مقالات همایش آموزش، اشتغال زنان و توسعة ملی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
انتظاری، یعقوب (1388). ارائة الگویی برای هماهنگ‌سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 53، 1388، صص 75-60.
باقری، شهلا (1386). اشتغال زنان در ایران. روابط عمومی شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، تهران.
بوذری، احمد (1385). خانواده و ارتقای شغلی زنان، مجلة مطالعات زنان، سال 6 شمارة 2، دانشگاه الزهراء، صص 86 -74.
بهرامی، فاطمه (1388). روان‌شناسی اشتغال زنان با تمرکز بر کشور‌های اسلامی و سطوح بین‌المللی، مجلة بانوان شیعه، شمارة 8، صص 104-90.
پاریاد، رحمان (1387). نقش کارآفرینی در اشتغال زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی فصلنامة کارآفرینی، شمارة 3، سال دوم.
توکلیوالا، ژاله (1387). بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان جوان در دهه‌‌های اخیر، مجلة اینترنتی علوم اجتماعی فصل نو، سال دوم، شمارة 50، صص 64-48.
حسینی، سیدهادی (1388). کتاب زن. تهران: انتشارات امیرکبیر.
خواجه نوری، بیژن (1386) بررسی عوامل مؤثّر بر میزان اشتغال زنان جوان، مطالعة موردی استان‌های غربی، همایش انجمن جمعیت‌شناسی.
سالنامة آماری، کتاب ایران (1388) مرکز انفورماتیک، سازمان برنامه‌ریزی.
سیدان، فریبا (1387). خانواده و ارتقای شغلی زنان، مجلة مطالعات زنان، دانشگاه الزهراء، سال 6، شمارة 2، صص69-57.
صالحی، ابراهیم (1384) بررسی وضعیت اشتغال زنان، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 39، صص، 48-41.
عظیمی، حسین (1386). توسعه، فرهنگ وآموزش، مجلة اطلاعات سیاسی –اقتصادی، شماره، 38، صص10-9
عمادزاده، مصطفی (1386). آموزش وپرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان.
فرج‌اله، سید جمال (1388). تأثیر تبعیض جنسیتی بر روحیه کارآفرینی زنان، فصلنامة جهاد دانشگاهی، شماره 2، سال چهارم، صص، 92-75.
کار، مهرانگیز (1382). زنان در بازار کار ایران، تهران: نشر روشنگران.
گیدنز، انتونی (1386). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، صبوری، منصور، انتشارات سمت.
گروه پژوهش‌های آماری و فنّاوری اطلاعات، 88، آمار آموزش عالی ایران، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
گلرو، پروانه (1387). بررسی عوامل مؤثّر در توسعه، مجله کارآفرین، سال سوم، شماره 2.
معیدفر، سعید (1385). پژوهش در مورد اخلاق کار و عوامل اجتماعی و تأثیرگذاری روی کارکنان دولتی در تهران. شورای عالی انقلاب فرهنگی.
معیدفر، سعید (1386). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی: انتشارات علم.
میرزایی، حسین (1384) عوامل مؤثّر بر مشارکت زنان، پژوهش زنان، فصلنامة مرکز مطالعات ئتحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره2، شمارة 1.
Barro, R. zj. (2006). Economic Growth in Cross Section of Countries. Quarterly Journal ofInternational labor omics, 2. 106, pp 443-404.
Mankiw, G. D, Romer and D. N. weil (2005). A Contribution to the Empirises of Economic Growth, Quarterly of Economics, vol. 107, pp. 407-437.
International LaborOrganization (2009). Global employment trends for woman, Genova. ILO.
Kants. H. (2003). A wolrd report on women employment, economic of education review. vol. 1
OECD (1996). Knowledge-based economy: OECD, Paris
Robbins. s. p (1997). Organizational behaviour. No. 4, pp. 351-361
Shultz T. P (1993). Patetterns to woman education, King Elizabet, The Hopkins University press.
UNDP (2005). Innovation: applying knowledge in development, un millennium project. Task Force, ScienceTechnology and Innovation.