جایگاه علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌های برتر غیردولتی در جهان؛ نگاهی به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

چکیده

شاخص‌های علمی متعددی برای توسعه‌یافتگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعریف شده است که در انتخاب برترین دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. توجه به این شاخص‌ها و بررسی جامع از وضعیت دانشگاه‌های غیردولتی و برتر جهان می‌تواند الگوهای مناسبی را برای گسترش کمّی و کیفی آموزش عالی در ایران فراهم آورد؛ بر این اساس،سؤال اصلی این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث برتری برخی از دانشگاه‌های دولتی در جهان و کسب رتبه‌های برتر در رتبه‌بندی دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود؟ در این رابطه به نظر می‌رسد که عواملی نظیر نوع مدیریت، بودجه‌های پژوهشی و دانشگاهی، اعتبار اعضای هیئت علمی و اعتبار و جایگاه بالای نشریات علمی این دانشگاه‌ها از مهم‌ترین عوامل برتری برخی از دانشگاه‌های غیردولتی در جهان هستند. بررسی و مطالعات این نوشتار نشان می‌دهد که نحوة مدیریت و روش‌های تأمین بودجه در دانشگاه‌های برتر غیردولتی از مهم‌ترین عوامل افزایش سطح کیفی آنها محسوب می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific and Research Status of the World Top Private Universities: A Glance at Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Afsane Ahadi
چکیده [English]

There are many scientific indices for determining the degree of the development of universities and higher education institutions that are considered for selecting the top universities in the world academic rankings. In this regard, the main question is which factors or variables are responsible for the superiority of some public universities in the world and obtaining higher scores in the rankings of private universities. The factors such as style of management, research and academic budgets, qualifications of faculty members, and high status of their scientific journals are the most determining ones for the superiority of some world private universities. Studies carried out by this article show that the management style of the top private universities based on transferring responsibility to the private sector and academic institutions as well as the methods of funding in these universities are among the most important factors for enhancing the quality and competitiveness of these universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private University
  • Scientometrics
  • Higher Education
  • World Ranking
  • Islamic Azad University
پس از ۲۵ سال (1٣٨٦) ادارة کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
پیشرفت‌ها و افتخارات دانشگاه (1٣٨٩). معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، http://www.ebo.iau.ir/html/index.php?module=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20HTML&func=display&pid=44
حسینی نسب، داوود (1372). معرفی شاخص‌های آموزش عالی. فصلنامة پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شمارة 2، سال اول، تابستان (68-54).
حسینی، سید علی اکبر و مرتضی لطیفیان (1٣٨٦). آموزش عالی در منظر مسائل کیفی، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز، شمارة 9 (٤٠-٢1).
خسروی، فریبرز (1٣٨٦). علم‌سنجی یا عالم‌سنجی، فصلنامة کتاب، کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال هجدهم، شمارة 3 (پیاپی 71)، پاییز (1٤-٩).
روشن، احمدرضا (1381). بررسی جایگاه آموزش عالی آزاد در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، زمستان، شمارة 26 (٢٦٦-٢٢٧).
سایت دانشگاه آزاد سلامی (1٣٨٩).
نورشاهی، نسرین (1٣٧٢). جایگاه آموزش عالی ایران در مقایسه با 26 کشور جهان، مجلة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، زمستان، شمارة 4 (1٨٢-1٣٩).
 
History of Harvard University (2010).
Office of Institutional Research (2010). Harvard University Fact Book 2008-09. http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/factbook.php
Harvard at a Glance (2010).
Christopher, Fiale (2007) Science Watch, Harvard, Stanford, Berkeley: Top Trio in Top Ten king.
Johns Hopkins University at a Glance (2010).
Hopkins Admissions. Johns Hopkins University (2007). http://apply.jhu.edu/facts/facts.html.
Britt, Ronda (2010). Universities Report $55 Billion in Science and Engineering R&D Spending for FY 2009; Redesigned Survey to Launch in 2010, National Science Foundation, September,
About The Johns Hopkins University (2010). The Johns Hopkins University:
Stanford University History (2010). Stanford University: http://www.stanford.edu/home/stanford/history/begin.html.
Stanford Facts (2010). Office of University Communications, Stanford University,
Tajnai, Carolyn E (1996). From the Valley of Heart's Delight to the Silicon Valley: A Study of Stanford University's Role in the Transformation, December,
About Princeton (2010). Princeton University, Office of Communications, http://www.princeton.edu/main/about/.
Princeton University Website (2010). Princeton endowment earns 14.7 percent return,
Princeton in the American Revolution (2010). Princeton University, Office of Communications,
Harvard tops Chinese university rankings (August 13, 2010) Agency France-Press.
Sharma, Santosh (2005). From rote memory to learning by understanding, New Dehli. Available in: