شناسایی موانع و مشکلات بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع بهسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق 8 و 12 بوده که 360 نفر از آنها ازطریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب‌نظر در حوزة آموزش عالی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر 81/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام شد. نتایج نشان داد که از 13 مانع بهسازی هیئت علمی، میانگین 8 مانع بالاتر از میانگین متوسط بوده است؛ از طرف دیگر، نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مهم‌ترین موانع شامل در نظر نگرفتن نیازها و اولویت‌های اعضای هیئت علمی، عدم حمایت لازم از طرف مدیران ارشد دانشگاه‌ها، اجباری بودن برنامه‌ها و نبودن آزادی عمل برای انتخاب آنها و فقدان انگیزه و مشوق‌های لازم بوده است. بررسی متغیّرهای جمعیت‌شناختی نیز نشان داد که هیچ کدام از متغیّرهای جنس، سابقه هیئت علمی، درجه علمی و رشتة تحصیلی، ارتباط معنی‌داری با موانع بهسازی هیئت علمی نداشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Obstacles of Faculty Member Development in University, A Case Study: Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Hamid Shafizadeh
چکیده [English]

Faculty members are the most important capital in universities and higher education institutes, and investment in Development programs and improving them is so important. The research goal is to study the obstacles of faculty members Development in Islamic Azad University. It is a descriptive survey research and used researcher-made questionnaire for gathering data. The statistic Society consists of all full-time faculty members of IAU in regions 8 and12. By means of stratified sampling method, 360 of them were selected. Research tool in validity aspect is content and was confirmed by some of the professional professors in higher education. Cronbach alpha is used for determining the questionnaire reliability) =0. 81). Data analysis was done by means of SPSS software program (version 11. 5). The results show that from 13 obstacles of faculty member improvement an average of 8 obstacles were higher than the middle average. Friedman test results show that the most important obstacles consist of ignoring faculty members’ needs and preferences, lack of enough support from university managers, non-arbitrariness of programs and lack of necessary motivations and encouragement. Investigating the demographic variables shows that there is no meaningful relation between variables (gender, faculty members work experience, scientific grade and educational course) and obstacles of faculty member improvement. Finally some proposals were presented to enhance the efficiency of faculty members’ improving programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • human resource
  • Development Programs
  • Faculty and Obstacles of Development
احمدی دستجردی، داود (1383). آموزش عالی و گذر به جامعه مبتنی بر دانایی، مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جلد اوّل.
حسینی‌نسب، سیدداود (1373). مراکز توسعه کارایی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
رحمانی، علی (1382). خروج از بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مجموعه مقالات نخستین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: وزارت کار و امور اجتماعی.
طوسی، محمدعلی (1380). بالندگی سازمانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فتحی واجارگاه، کورش (1389). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سمت.
قارون، معصومه (1373). تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شمارة 7 و 8.
مک کفری، پیتر (1388). مدیریت و رهبری مؤثر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترجمة دانشجویان دکتری مدیریت آموزش عالی، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم. پورکریمی، جواد (1388). ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، شماره 5.
 
Alstete, W (2000). Post tenure Faculty Development: Building a System for Faculty Development and Appreciation, ASHE – ERIC Higher Education Report, Vol. 27, No. 4.
Bernardin, H. J. (2003). Human resource management: An experiential approach (3rd ed.). Boston, McGraw-Hill Irwin.
Brody, C. Scholar, F. (2007). Success Factors for Faculty Development in Thailand Higher Education, TUSEF: http://www. fulbrightthai.org/.
Chism, N. (2004). Facuty Developmnt in the use of information Technologies: A framework for Judging when and How to use specific strategics, Journal of Education Quarterly, Vol. 27, No. 2.
Fridman, M. et al (1979). Academic Culture and faculty Development, Montaigne Press.
Gaff, J. (1973). Making the difference: The impacts of faculty, Journal of Higher Education, Vol. 44, No. 8.
Gillespie, K. et al (2010). A Guide to Faculty Development, Second Edition, Jossey-Bass.
Gullat, D. (1997). Use of Faculty Development Activities to Improve the Effectiveness of U. S Institutions of Higher Education, Presented at the Annual Meeting of the Professional and Organizational Development Network in Higher Education.
Hall, W. (1977). Models for Tertiary Teaching Units, the Australian Journal of Education, Vol. 21, No. 1.
Kang, B., and Miller, M. T. (2000). Professional development: Research Findings, the Literature Base, and Directions for Future. Washington D. C: Office of Educational Research and Improvement, ERIC Document Reproduction Service No. ED446574.
Kelly. D (1992). Part-Time and Evening Faculty: Promoting Teaching Excellence for Adult Evening College Students, Instructional Improvement Grant Project, Final Report.
Lawler, P & King, P. (2000). Planning for Effective Faculty Development: Using Adult Learning Strategies, Krieger Publishing Company, Florida.
Murray, J. P (2000). Faculty Development in texas two – year community college, Journal of Research & practice, Vol. 24, No. 4.
Naeem Uahkhan, M (2005). Designing a model for staff Development in higher Education in Pakistan, university of arid Agricultur, Rawalpindi.
Noe, R. A. (2002). Employee training and development, (2nd Ed.). Boston: McGraw-Hill.
Wesley, J. (2005). Current Characteristics of Faculty Development in Public Two-Year Colleges in Texas, Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.