آموزش عالی مالزی: تحوّلات و چشم‌اندازها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از نوشتار حاضر، ترسیم تحوّلات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسیا، در دو بُعد کیفی و کمّی است. روش تحقیق در بخش تحوّلات کیفی، مطالعه‌ اسنادی، و در بخش‌های دیگر بررسی آماری است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که مالزی با تدوین دو برنامۀ موسوم به 2010 و 2020 در این بخش به دستاوردهای مهمی بویژه در توسعه ظرفیت‌های دسترسی و ایجاد فرصت‌های برابر نائل شده است.
این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان بخش مدیریت آموزش عالی خصوصی، به نحو چشمگیری به توسعه دانشگاه‌های خصوصی و جذب دانشجویان خارجی رو آورده است. پنج سیاست کلان آموزش عالی مالزی عبارتند از: افزایش استقلال دانشگاهی، ارتقای کیفیت، جهش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلّم، و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.
 در بخش مؤلفه‌های کمّی نیز در اکثر زمینه‌ها شاهد توسعه ظرفیت‌ها و رشد چشمگیر هستیم؛ هر چند این تحوّل، آسیب‌ها و چالش‌هایی را چون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کیفیت به همراه داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Malaysia Higher Education: Developments and its Future Outlook

نویسنده [English]

  • Gholamreza Zakersalehi
چکیده [English]

Malaysia higher education went through the stage of establishing the first institutions before 1957 when Malaysia gained its independence, and afterward, it has passed through four stages of development.
The present study aims to illustrate both qualitative and quantitative aspects of higher education developments in Malaysia as one of Iran’s serious competitors in Asia. In the qualitative developments section, the research method is documentary study, and in other sections, the research method is statistical evaluation.
The findings show that Malaysia has gained significant achievements especially in developing access capacities and creating equal opportunities through developing two programs named 2010 and 2020.
This country, projecting an independent structure named “the Management Department of Private Higher Education” in the Ministry of Science, has a great tendency to develop private universities and attract foreign students. Five major policies regarding Malaysia higher education are increasing academic autonomy, quality promotion, and increase in attracting foreign students, reconstructing teacher training and restructuring student admissions.
Concerning the quantitative components section, we distinguish an increase in capacities and considerable progress in most areas. However, this development was accompanied by some harms and challenges such as the inequality in the ratio of professors to students and quality assurance issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Higher Education Policy
  • structure
  • Outlook
  • Quantitative and qualitative indexes
  • Malaysia
دانشنامه آزاد ویکی پدیا (2010). ذیل واژه مالزی.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384). نظام‌های آموزشی کشورهای جهان، جلد سوم.
سازمان مدیریت صنعتی (1382). گزارش طرح پژوهشی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) جهان، بخش مالزی.
سایت آماری یونسکو (2010). www.statistics.unesco.org.
سایت بانک جهانی (2010). نشانگرهای علم و فنّاوری قابل مشاهده در www. worldbank.org
سایت کتابخانۀ منطقه­ای شیراز، 1389.
سلوار اتنام و همکاران (1378). آموزش عالی مالزی، در: دائره‌المعارف آموزش عالی، جلد دوم، مؤسّسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
عبدخدا، محمد هیوا و همکاران (1390). تحلیل موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع در فاصله سال‌های 2011-1976، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 5، شماره 5.
فاضلی، عصمت (1383). آموزش عالی مالزی. در دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد دوم تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
فرهمندیان، محمد (1388). نگاهی به نوسازی تربیت معلّم در مالزی، رشد معلّم، شماره 151، گزارش طرح تحوّل نظام علم و فنّاوری. معاونت پژوهشی وزارت علوم.
 
Education guide Malaysia (2008). 11Th Edition. Minstry of higher education.
Malaysia higher education statistics (2007). Ministry of higher education, Malaysia, April 2008.
Ministry of Higher Education (2010). Overview of Quality Assurance in Higher Education, at: http://apps.mohe.gov. my/gad/standards
Ministry of finance, 2008.
Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia (2008). Kementerian pengajian tinggi Malaysia.
Perangkaan Pengjian Tinggi Malaysia (2010).Kementeriann pengajian tinggi Malaysia.
Strategic plan beyond (2020). Minisrety of higher education, 2007 www. mosti.gov.my
www.wipo.org