تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سازمان سنجش

3 کارشناس تکنولوژی آموزشی

چکیده

در مطالعه روابط بین نگرش به رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی باید دو مفهوم بنیادی و نظری نگرش و رفتار را مورد توجه قرار داد. در این تحقیق، سعی شده تا ضمن بررسی نگرش‌های موجود (والدین، جامعه و معلمان) نسبت به دانشگاه، تأثیر نگرش‌های القاء شده به افراد بر عملکرد آنها سنجیده شود. داده‌ها از طریق روش پیمایشی و با پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های پیرسون اسپیرمن و t-test استفاده شده است. از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تبریز نمونه‌ای به اندازه 200 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان داد فرض تأثیر نگرشجامعه و نگرش خود فرد و موفقیت عملکرد تحصیلی فرد مورد تأیید قرار گرفت؛ در نتیجه می‌توان گفت، هر چه نگرش جامعه (دوستان، آشنایان و...) انتظارات و توقعات بیشتری از دانشجو داشته باشند، عملکرد تحصیلی وی بهتر خواهد شد. همچنین هر اندازه که فرد، انتظارات و توقعات بیشتری از خودش داشته باشد، عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Parent's Attitude on Student's Educational Performance

نویسندگان [English]

  • Javad Hatami 1
  • Koroush Gholami Kotnaee 2
  • Nahideh Vatandoust Laleh 3
1
2
3
چکیده [English]

To examine the relationship between attitude towards field of study and educational performance two concepts should be taken into consideration: attitude and behavior. This study seeks to measure the effects of indoctrinated attitudes to individuals on their performance. Pondering existing attitudes such as parents, teachers and society towards the university, this research also tries to investigate impacts of such attitudes on students' performance in university. Data were gathered using survey method through researcher-designed questionnaire. To analyze data, tests such as Pierson, Spearman, and T were utilized. The population included students from University of Tabriz among whom a sample of 200 people was selected. Finally, the hypotheses considering the effect of society attitude, individual himself, and individual success in performance were approved. As a result, it could be claimed that: The more a society (including friends, relatives etc) expects higher from a student, the better educational performance he will achieve. The more one expects himself, the better educational performance he will gain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Educational succeed
  • Parents’ attitude
  • Society attitude
  • Educational performance
اتکینسون و هیلگارد (1373). زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی و همکاران رشد.
بال ساموئل (1373). انگیزش در آموزش وپرورش ترجمه سید علی اصغر مسدود، دانشگاه شیراز.
بهنر، جرد و میکائیل وانک (1384). نگرش­ها و تغییر آن. ترجمه علی مهداد. انتشارات جنگل.
بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان 1.
جعفری، مهرداد. یادگاری، رحمت اله (1374). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموزان به رشته تحصیلی‌شان در دبیرستان و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها. پایان‌نامه پژوهش علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
خواجه‌زاده، مصطفی (1372). انگیزش و تأثیر آن در رفتار، تهران: مجله تربیت، سال نهم، شماره ششم، اسفند ماه 1372.
خوش نظر، فریده (1376). عوامل مؤثر بر نحوه نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به رشته تحصیلی‌شان و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی آنها در بین رشته‌های مختلف، تجربی، انسانی، و ریاضی و فیزیک و کار دانش دختر و پسر در شهرستان صوفیان رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دانشکده علوم اجتماعی.
دبلیو گوردون، آلپورت و ادوارد جونز (1371). روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون. ترجمه محمد تقی منشی، طوس بی نا بی تا
رضائی صد قیانی، صیاد (1381). بررسی علل عدم گرایش دانش‌آموزان به رشته‌های فنی وحرفه‌ای در شهرستان سلماس. پایان‌نامه کارشناسی. دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
رفیع پور، فرامرز (1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی.
کرچ دیوید (1347). فرد در اجتماع. ترجمه محمود صناعی، تهران: زوار، فرانکلین.
کمالی محمد (1348). mkamali.blogspot.com
کریمی، یوسف (1379). نگرش و تغییر نگرش. مؤسسه نشر ویرایش.
گتزلز، جی دبلیو (1375). روان‌شناسی اجتماعی آموزش و پرورش. ترجمه یوسف کریمی، تهران: موسسه نشر ویرایش.
گیدنز، آنتونی (1376). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
نادری عباس‌آباد، حمداله (1381). سنجش گرایش دانشجویان گروه علوم اجتماعی نسبت به رشته تحصیلی خود و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
نریمانی، محمد (1371). مروری بر عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان، مجله پیوند، شماره 160.
 
Alport, GW (1935). Handbook of social psychology, Clark University press.
Eagly, Chaiken (1993). The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College publish.
Russel, Fazio. Carol Williams (1986). Attitude accessibility as a moderator of the attitude-perception and attitude-behavior relations. Journal of personality and social psychology, vol. 51, no. 3