وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از دیدگاه اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

چکیده

هدف پژوهش، بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از دیدگاه اعضاء هیئت علمی می‌باشد. روش تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل 149 نفر می‌باشد که تعداد 80 نفر از آنان به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه مدیریت دانش با 28 گویه در سه محور؛ فنی، فرهنگی و مدیریتی با ضریب پایایی 91/0 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که از نظر زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای، فرهنگ سازمانی و مدیریتی وضعیت مناسبی برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد و نیازمند توجه جدی مدیران دانشگاه است. در پایان با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای بهبود بخشیدن به وضعیت ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infrastructures of knowledge management at Islamic Azad University, Qom branch from the faculty members’ viewpoints

نویسندگان [English]

  • Seyfollah Fazlollahi
  • Hossein Karimyan
چکیده [English]

The main purpose of this research is to study the current situation of knowledge management infrastructures from the viewpoint of faculty members of Islamic Azad University, Qom branch. Methodology is practical in terms of target and it is a descriptive-survey study as far as collection of data is concerned. Statistical population was consisted of 149 faculty members from whom 80 people were selected randomly as sample group. Data collection tool was knowledge management questionnaire consisted of 28 statements in three main domains of technical, cultural and managerial with durability coefficient of 0.91. The results of research indicate that there are problems related to the technical, managerial and organizational culture of the afore-mentioned university which demands undivided attention of authorities. According to the results, recommendations have been made for improving the situation of knowledge management in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management infrastructures
  • Higher Education
  • Managerial Factors
  • cultural factors
  • Islamic Azad University
آتشک، محمد و ماه‌زاده، پریسا (1388). روش‌شناسی فرایند مدل‌های استقرار مدیریت دانش به منظور ارائه روشی تلفیقی. در: محمدحسن زاده و همکاران؛ مجموعه مقالات همایش ملی، مدیریت دانش وعلوم اطلاعات؛ پیوندها و بر هم‌کنش‌ها. تهران؛ کتابدار، ص417-447.
حسن زاده، رمضان (1382). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران؛ ساوالان.
حسن زاده، محمد (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران؛ کتابدار.
خاکپور، عباس و پرداختچی، محمد حسن و قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود (1388). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضاء هیئت علمی. فصلنامه راهبرد فرهنگ؛ سال دوم، ش5، ص91-105.
زمانی، بی بی عشرت و حسینی، قاسم و یارمحمدزاده، پیمان (1388). زیرساخت‌های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان، بر اساس دیدگاه اعضاء هیئت علمی. مجله مطالعات علوم تربیتی دانشگاه بیرجند، سال اول، ش2، ص49-66..
صابری، فاطمه و باجی، فاطمه (1388). نقش راهبردی مدیریت دانش در توسعه دانش سازمانی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. در: محمدحسن زاده و همکاران؛ مجموعه مقالات همایش ملی، مدیریت دانش و علوم اطلاعات؛ پیوندها و برهم‌کنش‌ها. تهران؛ کتابدار، ص541-466.
عطارپور،‌ هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه تهران). در: محمدحسن زاده و همکاران؛ مجموعه مقالات همایش ملی، مدیریت دانش و علوم اطلاعات؛ پیوندها و برهم‌کنش‌ها. در: تهران؛ کتابدار، ص25-41.
فتح‌اللهی، بنفشه و افشار زنجانی، ابراهیم و نوذری، دامون (1388). امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان. در: محمد حسن‌زاده و همکاران؛ مجموعه مقالات همایش ملی، مدیریت دانش و علوم اطلاعات؛ پیوندها و برهم‌کنش‌ها. تهران؛ کتابدار، ص537-553.
قورچیان، نادرقلی و آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش (1383). دایره‌المعارف آموزش عالی (جلداول). تهران، وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری.
کریمی احمدگورابی، ندا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه گیلان. در: محمدحسن زاده و همکاران؛ مجموعه مقالات همایش ملی، مدیریت دانش و علوم اطلاعات؛ پیوندها و برهم‌کنش‌ها. تهران؛ کتابدار، ص467-500.
نعمتی، محمدعلی (1384). مدیریت دانش و آموزش عالی؛ مفاهیم و رهیافت‌ها. نامه آموزش عالی، ش12، ص14-19.
Ardishvili, A. V. page and T. wentling (2002). Virtual knowledge sharing communities of practice at caterpillar: success factors and Barriers. Performance improvement Quarterly, 15 (3), 94-113.
Catherine, L. W and A. pervize (2003). Struture and structural Dimension of knowledge-Based organizations. Journal of knowledge management, 7, 51-62.
Dalkir, K (2005). Knowledge management in theory and practice. Elsevier, oxford, London, 137.
Druker, p. f (2000). Knowledge work. Executive Excellence. 17 (4), 11-12.
Dyer, J. H and k. Nobeoka (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case. Strategic management journal, 21 (3), 345-367.
Hoffman, James and Hoelscher, Mark L and sheriff, karma (2005). Social capital, knowledge management and sustained superior performance. Journal of Management, 9 (3): 170-182.
Kobery, c. s and L. H. chusmir (1987). Organizational culture Relationships with creativityand other job-Related variables. Journal of business Reearch, 15: 397-404.
Martin, J. S and martin, J. s (2005). Higher education leadership roles in knowledge processing. The lerating organization, 12 (2), 101-140.
Mecorthy, A. f (2006). Knowledge management: Evaluating strategies and professes uses in higher education. Nova southern university, john psarras.
Nonaka and Takeuchi (1995). The knowledge-creating company. Oxford university press.
O, Dell, c. and c. j. Grayson (1988). If only we knew what we know. New York, free press.
Rowley, J (2000). Is higher eduation ready for knowledge management? The international journal of educational management Bradford, 14 (1), 325.
Santoro, M. D and Gopalakrishnan, s (2000). The institutionization of knowledge transfer activites within industry-university colabarative ventures. Journal of Engineering and technology management, 17 (3-4), 299-319.
Tyndal, D (2002). A taxonomy of knowledge management software tools, origins and application. Evaluation and program planning, 25 (2): 183-190.
Wiig, karlM (2002). New generation knowledge management: what may we expect. Knowledge Research institute Inc, p1-9.