ارزیابی کیفیت طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مطلوبیت طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث بود. که در آن عناصر طراحی دوره‌های الکترونیکی (محتوا، تعامل، بازخورد، طراحی میانجی، درگیری و فعالیت دانشجویان و سنجش و ارزشیابی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پژوهش ارزشیابی و از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دانشکده مجازی علوم حدیث تعداد 202 دانشجو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ آموزشیاران دوره (15نفر) سرشماری شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته (با پایایی ضریب آلفای کرانباخ 86/0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: آموزشیاران بازخورد را مطلوب و دانشجویان نسبتاً مطلوب، هر دو گروه محتوا را مطلوب، تعامل، طراحی میانجی، فعالیت و درگیری دانشجویان و سنجش و ارزشیابی را در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده‌اند. در کل طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی در دانشکده مجازی علوم حدیث در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of instructional design quality of e-learning courses of Hadith Science College

نویسندگان [English]

  • Saeed Norollahy 1
  • Rezvan Hakimzadeh 2
  • Farhad Seraji 3
1
2
3
چکیده [English]

Instructional design is the main part of education process. In this research, we performed an evaluation on instructional design of virtual courses in Hadith Science College. Therefore, we considered six elements of instructional design including: content, interaction, feedback, interface design, students’ involvement and assessment and measurement of learning. Methodology was descriptive-survey. Statistical population consisted of both students (202 people) and instructors (15 people) of Hadith Science College using stratified sampling. Data has been collected employing a questionnaire (durability coefficient of 0.86). Finally, results of research are as follows:
 Feedback was considered satisfactory and rather satisfactory from the viewpoint of instructors and students, respectively. Content got desirable quality from both groups and the other elements got rather desirable quality. In aggregate, instructional design of e-learning courses in Hadith Science College was rated rather desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Instructional Design
  • Course Evaluation
  • Virtual University
  • Virtual University of Hadith Science
آقاکثیری، زهره (1385). ارزشیابی برنامه­های آموزش مجازی دانشگاه­های شهر تهران از دید اساتید و دانشجویان این برنامه­ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ­نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
بازرگان، عباس؛ حجازی، یوسف و اسحاقی، فاخته (1386). فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه­های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی). تهران: نشر دوران.
رحمانی، بهاالدین (1384). بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره آزمایشی آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ­نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
قائدی، بتول (1385). ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فنّاوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی 85-84 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ­نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 
Anagnostopoulo, K. (2002). Designing to learn and learning to design: An overview of Instructional design models, Centre for Learning Development Middlesex University, 2-11.
Anderson, T & Elloumi, F (2004). Theory and Practice of Online Learning, available at: http: //www. cde.athabascau.ca
Bates, a. W. (2005). Technology-learning and distance education (2th Ed). New York: Rutledge Flamer Studies in Distance Education.
Clark, R. E. (2001). A summary of disagreements with the “mere vehicles” argument. In R. E. Clark (Ed.), Learning from media: Arguments, analysis, and evidence (pp. 125-136). Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc.
Fill, K. (2005). Student-focused evaluation of e learning activities, Paper presented at the European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005.
Fresen, j. w., (2005). Quality assurance practice in on line (web-supported) learning in higher education: an exploratory study a thesis by jill w fresen, university of Pretoria etd.
Haagensen. R & Olsen K. A (2003). RABILDA Evaluation of an e learning System for Radiology, Available at: http: //www.nik. no/2003/Bidrag/Haagensen.pdf
Horton, W. (2001). ‘‘leading e-learning’’, American Society for Training and Development, Alexandria, VA, available at: www. elearninggurus.com/articles/htm
Hussin, H., & Bunyarit, F., Hussein, R. (2009). Instructional design & e learning, VOL. 26. NO. 1. Available at: http: //www. emeraldinsight.com/ pdf/ pp; 4-19.
Kaplan-Leiserson, E. E-Learning Glossary. Available at: http: //www. learningcircuits.org/glossary.html
Kearsley. G. (2000). Online education; learning & teaching in cyber space, Wadworth Thomson Learning.
Kenneth, E. W. (2004). 1. White Paper Assignment ITEC 860, fall 2004 designing the e-learning User Interface Introduction.
Kozma, R. B. (2001). Counterpoint theory of “learning with media” In R. E. Clark (Ed.), Learning from media: Arguments, analysis, and evidence (pp. 137-178). Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc.
Paulsen, M. F., (2002). Online Education Systems: Discussion & Definition of Terms, Available at: http: //www.nettskolen.com
Pohl, M, & Rester, M & Judmaier, P. & Stöckelmayr, K (2005) Ecodesign – Design & Evaluation of an E-Learning System for Vocational Training., journal e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, Volume 122, Number 12, December, 2005 pp: 473-476, Available at: http://www.springerlink.com
Roche, A. (2006). E-Learning Concepts and Techniques, Chapter 9 – E-Learning Evaluation, Institute for Interactive Technologies, Bloomsburg University of Pennsylvania, USA, available at: http: //iit. bloomu.edu
Roffe, I. (2002), ‘‘E-learning: engagement, enhancement and execution’’, Quality Assurance in Education, Vol. 10 No. 1, pp. 40-50.
Schone, B. J. (2007). Designing eLearning Interactions, May 29, 2007, Posted by in eLearning. Tags: Design, eLearning, Tools trackback what is an eLearning interaction.