بررسی ارتباط بین متغیرهای پیش‌زمینه‌ای و عملکرد آموزشی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد

2 مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یزد

3 دانش آموخته کاشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

4 دانشجوی کاشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین متغیرهای پیش زمینه‌ای و عملکرد آموزشی دانشجویان می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه میدانی است که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می‌باشد و نمونه مورد بررسی 134 نفر دانشجویی هستند که حداقل یک ترم از تحصیل آنها گذشته است. داده‌های لازم جهت دستیابی به اهداف تحقیق از طریق پرسش‌نامه استاندارد در تحقیقات بین‌المللی جمع‌آوری گردیده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این است که عملکرد آموزشی دانشجویان با بومی بودن، وضعیت اسکان و شاغل بودن دانشجو مرتبط است؛ همچنین متغیرهای انگیزه فرد در ورود به دانشگاه، تأثیر و نفوذ دوستان و اعضای خانواده در انتخاب رشته و دانشگاه، رشته تحصیلی در مقطع قبلی، انگیزه‌های فردی جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر و انتظارات فرد از نتایج تحصیل با عملکرد آموزشی وی رابطه معنی‌داری دارند؛ بر مبنای یافته‌های حاصل از بررسی نمونه آماری تحقیق پیشنهاداتی کاربردی نیز برای جامعه آماری تحقیق حاضر و نیز برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Background Variables and the Educational Performance (Case Study: Accounting MA Students, Islamic Azad University, Yazd Branch)

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Nayebzadeh 1
  • Forough Heirany 2
  • Mehdi Soltani Nezhad 3
  • Mostafa Nejati 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The goal of the present study is to investigate the relationship between background variables and educational performance of accounting MA students. This study used a survey method for which statistical population was 134 accounting MA students who had passed at least one semester of their graduate study. The needed data for achieving the research goals was gathered using a standard questionnaire which is currently utilized in international studies. The results of the present study show that the educational improvements of the students is related to being native of the city where they study, their residential status and their employment status; besides the variable motivation for entering university, the influence of the friends and family members in choosing their subject of the study and the university, prior preparation, personal motivation for continuing their studies to higher ranks and the individual expectation of the results of studying have meaningful relationship with educational performance of the individual. A number of practical suggestions have been provided for the subjects of the present study as well as future studies on the basis of the results from the analysis of the statistical sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational performance
  • Motivation
  • Expectation
  • Influences among individuals
  • M.A in Accounting
حجازی، یوسف و امیدی نجف آبادی، مریم (1385). عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 2-37، شماره 2.
خسروجردی، محمود و ایرانشاهی، محمد (1388). رابطة دانش پیشین با رفتار اطلاع جویی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره 25، شماره 1.
ده بزرگی، غلامرضا و موصلی، حیدر علی (1381). بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ورودی 1371 و 1372 شیراز. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، شماره7.
مجتهدزاده، ویدا (1380). بررسی برنامه آموزش حسابداری در دانشگاه‌های ایران در مقطع کارشناسی: دیدگاه‌های شاغلین در حرفه حسابداری. علوم انسانی الزهرا، شماره 11 (37-38).
نوروش، ایرج (1382). بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری. فصلنامه بررسی‌های حسابدرای و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ده، شماره 32.
هزاوه‌ئی، مهدی و فتحی، یدا... و شمشیری، مهری (1384). بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81- 1380. مجله گام‌های توسعهدرآموزشپزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره سه، شماره 1.
 
Byrne, M. and Flood B. (2008). Examining the relationships among background variables and academic performance of first year accounting students at an Irish university.  Journal of accounting education, No. 26, PP. 202-212.
Graunke. Steven S, Woosley. Sherry A.  (2005). An exploration of the factors that affect the academic success of college sophomores. College student Journal, June, PP. 1-12.
Jackling, B. and Wigg, R. (1997). A Multicampus of first year accounting stident: an Australian study. Asian review of accounting, No. 5, PP. 126-146.