عدم صداقت علمی تهدیدی برای شرافت نظام آموزش عالی: مروری بر عوامل فردی و زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

در بسیاری از کشورها، پژوهش‌های زیادی به ‌منظور تعیین عوامل مؤثر بر عدم صداقت علمی انجام گرفته است. با این وجود، در ایران پژوهش جامعی برای تعیین عوامل وابسته با این پدیده انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل فردی و زمینه‌ای مرتبط با عدم صداقت علمی است. روش پژوهش کتابخانه‌ای بوده و تعدادی از مهم‌ترین واژه‌های مرتبط با موضوع مانند: اخلاق علمی، کمال علمی، عدم صداقت علمی، تقلب علمی و سوءرفتار علمی در پایگاه‌های اطلاعات علمی داخلی و خارجی جستجو شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدم صداقت علمی باید عملی فراتر از تقلب در آزمون در نظر گرفته شود. به ‌علاوه، متغیرهای فردی (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی) و زمینه‌ای (مانند: اساتید، قوانین شرافت علمی، شدت مجازات‌ها و تأثیر هم‌سالان) زیادی وجود دارد که می‌تواند بر عدم صداقت علمی تأثیرگذار باشد. این عوامل برمبنای پژوهش‌های موجود دسته‌بندی و منابع پژوهشی آن ارائه شده است. راهکارهایی نیز برای جلوگیری از عدم صداقت علمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Dishonesty, a Threat for Honour of Higher Education: A Review on Individual and Contextual Factors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asghar Amiri 1
  • Ahmad Khamesan 2
1
2
چکیده [English]

In many countries, numerous researches have been carried out so as to determine the factors affecting academic dishonesty. In Iran, however, there is a lack of research on the issue. The main goal of this study is to review the individual and contextual factors related to academic dishonesty. The library research method was used in this study. Some of the main related terms such as: scientific ethics, scientific integrity, academic dishonesty, academic fraud and cheating were searched in domestic and international scientific databases to evaluate the factors affecting academic dishonesty. The research results indicated that academic dishonesty should be considered beyond cheating in tests and exams. Moreover, there are many individual factors (such as age, sex, field of study, personality characteristics) and contextual factors (such as: faculties and teachers, academic integrity rules, severity of punishments, peer influence) that can be influential on the lack of academic honesty. These factors are classified and presented on the basis of existing research. Some solutions have been also provided for preventing academic dishonesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Ethics
  • Academic dishonesty
  • Academic Honor Codes
  • Higher Education
  • Cheating
  • Academic Integrity
بیابانگرد، اسماعیل (1386). روش­های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (جلد اول). تهران: نشر دوران.
حسرتی، مصطفی (1384). نگارش دانشگاهی در دانشگاه­های ایران: حلقه­ی گمشده آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره­های 35 و 36 (138 -103)
خالقی، نرگس (1387). اخلاق پژوهش در حوزه­ی علوم اجتماعی. فصلنامه­یاخلاقدرعلوموفنّاوری، سال سوم، شمار­ه‌های 1 و 2 ( 92-83).
دریس، عصمت (1377). بررسی تأثیر تهدید به ­تنبیه خفیف و شدید بر نگرش نسبت به ­تقلب و اقدام به ­آن در دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز. پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.
ذاکرصالحی، غلامرضا (1389). تقلب علمی: جنبه‌های اجتماعی و حقوقی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
زاهدی، لادن ناز (1386). اقدامات سوء علمی در فرآیند پژوهش­های پزشکی و نگارش مقالات: مسئولیت حرفه­ای. فصلنامه­ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره­های 3 و 4 (80-72).
سپهری­نیا، امیر (1376). تأثیر عزت نفس بر نگرش نسبت به ­تقلب و اقدام به ­آن در دانش­آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.
سیدحسینی داورانی، سید وحید (1383). نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به ­انواع خلاف دانشگاهی تقلب و سنجش فراوانی آن به ­روش غیر مستقیم. پایان‌نامه­ی دکتری پزشکی. دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.
شریفی، حسن پاشا (1388). اصول رونسنجی و روان­آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
طباطبایی، محمودقاضی و ودادهیر، ابوعلی (1380). سوگیری هنجاری و اخلاقی در پژوهش­های دانشگاهی: مطالعه­ی تطبیقی امور مربوط به ­دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های ایران. نشریه­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره­ی 44 (226-187).
لاریجانی، باقر و زاهدی، فرزانه (1385). نظری بر کمیته­های اخلاق در پژوهش در جهان و ایران. مجله­ی دیابتولیپیدایران، دوره­ی 5، شماره­ی 4 (297-281).
مرادی، ولی­اله و سعیدی­جم، مسعود (1380). بررسی علل گرایش دانشجویان به  تقلب در امتحانات دانشجویان علوم پزشکی همدان در سال 1375. طب و تزکیه، شماره­ی 40 (19-16).
مک­کیب، دانلود. ل؛ تروینو، لیندا. کلب و باترفیلد، کنث. د. (2001). تقلب در مؤسسات آموزشی: یک دهه پژوهش. ترجمه: احمد خامسان و محمداصغر امیری (1386). مجله­ی مطالعات علوم تربیتی، سال اول، شماره­ی 2 (126-105).
نخعی، نوذر و سیدحسینی، سیدوحید (1384). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن. مجله گام­های توسعه در آموزش پزشکی، سال اول، شمارۀ 2 (63-57).
نخعی، نوذر؛ نجفی­پور، حمید؛ روحانی، علی­اکبر و همکاران (1389). آیین­نامه­ی انضباطی پیشنهادی سوءرفتارهای پژوهشی: یک پژوهش کیفی. مجله­ی مرکز مطالعات و توسعه­ی آموزش پزشکی، دوره­ی هفتم، شماره­ی 1 (8-1).
نیک­پور، هادی (1382). تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به ­انواع تقلب در مراحل تدوین پایان­نامه و سنجش فراوانی آن به ­روش غیرمستقیم. پایان‌نامه­ی دکتری پزشکی. دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.
 
Al-Qaisy, L. M. (2008). Students΄ attitudes toward cheat and relation to demographic factors. European Journal of Social Science, 7(1), 140-146.
Anderman, E. M., & Midgley, C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29, 499–517.
Anderman, E. M., Cupp, P. K., & Lane, D. (2010). Impulsivity and academic cheating. The Journal of Experimental Education, 78, 135–150.
Belter, R. W., & DuPré, A. (2009). A strategy to reduce plagiarism in an undergraduate course, Teaching of Psychology, 36(4), 257-261.
Bernardi, R. A., Baca, A. V., Landers, K. S., & Witek, M. b. (2008). Methods of cheating and deterrents to classroom cheating: An international study. Ethics & Behavior, 18(4), 373–391.
Bisping, T. O., Patron, H., & Roskelley, K. (2008). Modeling academic dishonesty: The role of student perceptions and misconduct type. Journal of economic education, 39(1), 4-21.
Brimble, M., & Stevenson-Clarke, P. (2005). Perceptions of the prevalence and seriousness of academic dishonesty in Australian Universities. The Australian Educational Researcher, 32(3), 19-44.
Dichtl, J. (2003). Teaching integrity. The history teacher, 36(3), 367-373.
Dunbar, G. (2005). The management of academic dishonesty: A survey of practice in UK Psychology. University of Warwick. Available online: Retrieved 2010/7/12 from: www.psychology.heacademy.ac.uk/docs/pdf/p20050426_AcademicDishonestyReport.pdf
Engler, J. N., Landau, J. D., & Epstein, M. (2008). Keeping up with the joneses: Students’ perceptions of academically dishonest behavior. Teaching of Psychology, 35, 99–102.
Ercegovac, Z., & Richardson, J. V. (2004). Academic dishonesty, plagiarism included, in the digital age: A literature review. College & Research Libraries, 65(4), 301-318.
Eteer, S., Cramer, J. J., & Finn, S. (2006/2007). Origins ofacademid dishonesty: Ethical orientation and personalitiy factors associated with attitudes about cheating with Information Technology. Journal of Research on technology in education, 39(2), 133-155.
Gerdeman, R. D. (2000). Academic dishonesty and the community College. ERIC Clearinghouse for Community College Los Angeles CA. (ERIC Document Reproduction Service No. 447840).
Graves, S. M., & Austin, S. F. (2008). Student cheating habits: A Predictor of workplace deviance. Journal of Diversity Management, 3(1), 15-22.
Harding, T. S., Mayhew, M. J., Finelli, C. J., & Carpenter, D. D. (2007). The theory of planned behavior as a model of academic dishonesty in engineering and humanities undergraduates., 17(3), 255–279.
Hollinger, R. C., & Kaduce, L. L. (2009). Academic dishonesty and the perceived effectiveness of countermeasures: An empirical survey of cheating at a major public University. NASPA Journal, 46(4), 587-602.
Hughes, J. M. C., & McCabe, D. L. (2006). Understanding academic misconduct. Canadian Journal of Higher Education, 6(1), 49-63.
Leonard, V., & LeBrasseur, R. (2008). Individual assignments and academic dishonesty – Exploring the learning conundrum. The Australian Educational Researcher, 35(1), 37-56.
Lim, V. K. G., & See, S. K. B. (2001). Attitudes toward, and intentions to report, academic cheating among students in Singapore. Ethics & Behavior, 11(3), 261–274.
Lin, C. S., & Wen, L. M. (2007). Academic dishonesty in higher education—a nationwide study in Taiwan. Higher Education, 54, 84-97.
Lucas, G. F., & Friedrich, J. (2005). Individual differences in workplace deviance and integrity as predictors of academic dishonesty. Ethics & Behavior, 15(1), 15–35.
Ma, H. J., Wan. G., & Lu, E. U. (2008). Digital cheating and plagiarism in schools. Theory into practice, 47, 197–203.
McCabe, D. L. (1992). The influence of situational ethics on cheating among college students. Sociological Inquiry, 62(3), 365-374.
McCabe, D. L. (1993). Faculty responses to academic dishonesty: The influence of student honor codes. Research in Higher Education, 34(5), 647-658.
McCabe, D. L., & Trevino, L K. (1997). Individual and contextual influences on academic dishonesty: A Multicampus investigation. Research in Higher Education, 38(3), 379-396.
McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Trevino, L. K., & (2006). Academic dishonesty in graduate business programs: Prevalence, Causes, and Proposed action. Academy of Management Learning & Education, 5(3), 294-305.
McCabe, D. L., Feghali, T., & Abdallah, H. (2008). Academic dishonesty in the Middle East: Individual and contextual factors. Research in Higher Education, 49, 451-467.
McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (1999). Academic integrity in honor code and non-honor code environments: A Qualitative investigation, The Journal of Higher Education, 70(2), 211-234.
McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A Decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219–232.
McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (2002). Honor codes and other contextual influences on academic dishonesty: A Replication and extension to modified honor code settings. Research in Higher Education, 43(3), 357-378.
McEwen, D. S., Wiselay, p., & Hoggatt, S. (2009). Point, click, and cheat: Frequency and type of academic dishonesty in the Virtual Classroom. Online Journal of Distance Learning Administration, 12(3). Available online: Retrieved 2010/7/12 from: www.westga.edu/~distance/ojdla.
Murdock, T. B., & Anderman, E. M. (2006). Motivational Perspectives on student cheating: Toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41(3), 129-145.
Murdock, T. B., Beauchamp, A. S., & Hinton, A. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating?. European Joumal of Psychology of Education, 23 (4), 477-492.
Niiya, Y., Ballantyne, R., North, M. S., & Crocker, J. (2008). Gender, contingencies of self-worth, and achievement goals as predictors of academic cheating in a controlled laboratory setting. Basic and Applied Social Psychology, 30, 76–83.
Papp, R., & Wertz, M. (2009).To pass at any cost: Addressing academic integrity violations. Journal of Academic and Business Ethics, 2, 2-11.
Park, C. (2003). In other (People’s) words: plagiarism by university students—literature and lessons. Assessment & Evaluation in Higher Education,28(5), 471-488.
Rettinger, D, A. & Jordan, A. E. (2005). The relations among religion, Motivation, and college cheating: A natural experiment. Ethics & Behavior, 15(2), 107-129.
Rettinger, D, A., & Kramer, Y. (2009). Situational and personal causes of student cheating. Research in Higher Education, 50, 293-313.
Satterlee, A. G. (2002). Academic dishonesty among student: Consequence and interventions. (ERIC Document Reproduction Service No. 469468.).
Schmelkin, L. P., Gilbert, K., Spencer, K. J., Pincus, H. S., & Silva, R. (2008). A multidimensional scaling of college students’ Perceptions of academic dishonesty. The Journal of Higher Education, 79(5), 587-607.
Simon, C. A., Carr, J. R, McCullough, S. M. et al. (2004). Gender, student perceptions, institutional commitments and academic dishonesty:who reports in academic dishonesty cases? Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 75-90.
Smith, H. & Ridgway, J. (2009). Another piece in the cheating jigsaw. Community and education studies, 1-19. Online Available: Retrieved 2010/7/12 from: www.plagiarismadvice.org/images/stories/old_site/media/2006papers/HelenSmith.pdf
Supon, V. (2008). Teachers: Recognize Important Steps to Reduce Cheating, Journal of Instructional Psychology, 35(4), 376-379.
Teodorescu, D., & Andrei T. (2009). Faculty and peer influences on academic integrity: college cheating in Romania. Higher Education, 57: 267–282.
Underwood, J. & Szabo, M. (2003). Academic offences and e-learning: individual propensities in cheating. British Journal of Educational Technology, 34(4), 467–477.
Wideman, M. A. (2008). Academic dishonesty in postsecondary education: literature review. Teaching & Learning, 2(1), 1-12.
Wotring, K. E. (2007). Cheating in community college: generational differences among student and implication for faculty. Inquiry, 12(1), 5-13.
Wowra, S. A. (2007). Introduction to the Special Issue: Academic dishonesty. Ethics & Behavior, 17(3), 211–214.
Yardley, J., Rodriguez, M. D., & Bates, S. C. (2009). True Confessions?: Alumni’s Retrospective Reports on Undergraduate Cheating Behaviors. Ethics & Behavior, 19(1), 1–14.