بررسی کاربرد قابلیت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد قابلیت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی از دیدگاه متخصصین با استفاده از الگوی کیفیت برنامه درسی فرانسیس کلاین طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در رشته‌های برنامه‌ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های تهران (شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 9 مؤلفه‌ای بوده که شامل (هدف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروه‌بندی، مکان، زمان، سنجش) و 42 گویه در مقیاس لیکرت می‌باشد که پس از تدوین، روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ 960/0 محاسبه گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین، آزمون‌های کای دو، f فیشر و آزمون تعقیبی دانکن) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر 9 مولفه، میانگین پاسخ‌های شرکت کنندگان بیشتر از حد متوسط بوده و مؤلفه اول با میانگین1852/4 و مؤلفه دوم با میانگین 6806/3 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کاربرد می‌باشند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین کاربرد قابلیت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در 9 مؤلفه آزمون شده اختلاف معنی‌داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of ICT Application in the Improvement of Academic Lesson Plan Quality

نویسندگان [English]

  • Faramarz Malekian 1
  • Souzan Arezi 2
  • Mariam Eslampanah 3
چکیده [English]

This study aims to survey the applying methods of ICT in the improvement of curriculum planning quality in light of experts’ ideas by using the model of Frances Klein’s curriculum planning quality. This study is based on the descriptive survey research method. The statistical society of study includes all of the scientific members and scholars of lesson planning and instructional technology of Tehran universities (Shahid Beheshti, Alameh Tabatabai, Tarbiat Modares, Tarbiat Moalem, University of Tehran, Azad University, Science and Research Branch). The means of research is a questionnaire which is provided by author including 9 items, such as goal, content, learning actions, the role of teacher, resources, classification, place, time. Measurement and there are 42 cases in the likert comparison which are provided after narration, and its consistency is calculated by Cronbach's alpha coefficient 0/960. In order to examine data, the statistical, descriptive, deductive methods are used (frequency, percentage, middle, Khi Du exam, fisher f, Duncken following exam). The results show that in every 9 item, the mean of answers is higher than average, the first item has the mean of 4/1852, the second item has the mean of 3/6806, which have the most and the least application respectively, the results of variance exam show there is a significant difference between the application of ICT in 9 items of exam.                                                                                                                                           

کلیدواژه‌ها [English]

  • lesson plan
  • the elements of lesson plan
  • Information technology
  • Quality
  • Higher Education
امام جمعه، طیبه و ملایی‌نژاد، اعظم (1386). بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارایه الگویی برای ایران. مجله نوآوری‌های آموزشی، دوره 6، شماره 19.
بازرگان، عباس (1376). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی نگاهی به تجربه‌های ملی بین‌المللی. مجله رهیافت، شماره 15.
حیاتی، زهیر (1378). استفاده از اینترنت در آموزش؛ اینترنت، جنبه‌های نظری و کاربردی آن. تهران: نشر کتابدار.
دفتر مرکزی و منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه یونسکو (1383). راهنمای برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش برای همه. ترجمه کامیاب خواجه نظام‌الدین، محمد فرهمندیان. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
فتحی واجارگاه، کورش و آزادمنش، ناهید (1385). امکان‌سنجی کاربرد فنّاوری نوین و ارتباطات در برنامه درسی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 12، شماره 4، پیاپی 42.
فرج الهی، مهران و ظریف صنایعی، ناهید (1388). آموزش مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. مجله راهبردهای آموزش، دوره 2، شماره 4.
مشایخی، مجید (1386). ارزیابی اثرات فنّاوری اطلاعات بر کارایی منابع انسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
مشتاقی لارگانی، سعید؛ قربانی، سمیرا و رضاییان، حمید (1387). اعتباریابی فرم فارسی مقیاس نگرش، نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش میان معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان. مجله نوآوری‌های آموزشی، دوره 7، شماره 26.
معتمدی، اکبر (1377). بررسی و تأثیر عملکرد تکنولوژی آموزشی بر فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان. دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بی نا.
ملکی، حسن (1384). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: انتشارات پیام اندیشه.
موحدمحمدی، حمید (1381). نقش شبکه اطلاع‌رسانی اینترنت و وب در فعالیت‌های آموزشی پژوهشی دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی. رساله دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
مهرمحمدی، محمود (1381). برنامه درسی، نظرگاه‌ها رویکردها و چشم‌اندازها. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
منتظر قائم، مهدی (1387). تأثیر اینترنت بر افزایش سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه‌های برگزیده. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 1، شماره 4.
 
Clark R.E. and Salomon G. )1986). Media in Teaching, M.C.Withroch. Handbook of Research onTeaching American Educational ResearchAssociation.
Daliziel (2001). Enhancing Web-Based Learning with Computer Assisted Assessment: Pedagogical and Technical Considerations. 5th International Computer Assisted Assisted Assessment (CAA) Confernce.
Deacon, A., Morrison, A. & Stadler, J. (2005). Designs for learning about film genre. Paper presented at the Nordic Design Research Conference. 29 – 31, Copenhagen, Denmark.
Filsell, Jenny & Barnes, Alan (2002). Researching Pedagogy and Teaching Methodologies that Transform Student Learning in South Australian Classrooms, Australia.Australian Computer Society Inc, Presented at the Seventh World Conference on Computers in Educationm Copenhagen.
Jaffer, Dick Ng’ambi and Laura (2007). Czerniewicz University of Cape Town, South Africa The role of ICTs in higher education in South Africa: One strategy for addressing teaching and learning challenges. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), Vol. 3, Issue 4, pp. 131-142.
Kent, M.N) .1999(. Will technology really changesEducation? Newjersy Institute for school Innovation.
Mann, D et al; (1999). West Virginia story: achievement gains from a statewide comprehensive instructional technology program, Milken Exchange, www.milkenexchange.org
Ng’ambi, D. & Seymour, L. (2004). Managing Tutorials in Large Classes: A case of using a tutorial system developed from commercial products. Proceedings of Annual research conferenceof the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists -SAICSIT, Stellenbosch, South Africa, 6.
O’Hagan, C. (1999). Embedding ubiquitous use of educational technology: is it possible, do we want it and, if so, how do we achieve it? Educational Technology & Society. 2, 4, 19 – 22.
Oliver R (2001). Assuring the quality of online learning in Australian Higher Education, Moving Online Conference Gold Coast Queensland, 2 - September.
     ww.scu.edu.au/schools/sawd/moconf/MOC2
Seals, J.R,) 1991(. Recommendation of standards foreducational space for public school facilities, Doctoral Dissertation, Texas University, Printed by Digital Xerographic on Scidfree paper.
Yavuz, S.)2005(. Developing A Technology Attitude Scale for Pre-Service Chemistry Teachers. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, Vol. 4, Issue 1, Article 2.