ارزشیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه علاوه بر سازمان‌های تجاری، مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها نیز به نظم و هماهنگی یکپارچه‌ای برای مطالعه، تحقیق و یادگیری سرمایه‌های دانش نیاز دارند. مؤسسات آموزشی موفق آنهایی هستند که بتوانند به طور مداوم دانش جدید تولید کرده و آن را به طور گسترده در سرتاسر سازمان منتشر کنند. محیط آموزشی امروزی با تغییرات و تقاضای زیادی روبرو می‌باشد در نتیجه بکارگیری روشی برای ایجاد دانش و پیاده‌سازی آن در این مؤسسات به منظور تحقق اهداف آموزشی و دستیابی به حداکثر منافع، ضروری می‌باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی می‌باشد. این تحقیق که از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد، وضعیت مدیریت دانش را در دانشکده‌های مدیریت سه دانشگاه مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد است. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel انجام گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در هر سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد نامطلوب می‌باشد و فقط وضعیت بعضی از مؤلفه‌ها در آنها مطلوب است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management in Higher Education Institutions (Case Study: Management School in Tehran, Tarbiat Modarres, and Yazd University)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Bordbar 1
  • Amir Reza Konjkav Monfared 2
چکیده [English]

Nowadays, academic institutions and universities are in need of an integrative discipline for studying, researching and learning about the knowledge assets. Successful educational institutions are those that constantly create new knowledge and disseminate it widely through their systems. Today’s academic environment is facing many demands and changes. Hence, applying a method for creating knowledge and its implementation is essential in order to fulfill the educational objectives and get maximum benefits. Therefore, the purpose of this paper is examining and evaluating knowledge management in academic institutions. The nature of the research is descriptive and also it is an applied survey as far as objective is concerned. In this paper, status of knowledge management in three faculties of Management will be evaluated. Populations of this research are faculty members from faculty of management in Yazd, Tarbiat Modarres and Tehran universities. Data analysis is performed using SPSS and Excel software. T-test results showed that the condition of knowledge management in Tehran, Tarbiat Modarres and Yazd University is undesirable and the condition of some of their components is desirable

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • tacit knowledge
  • Explicit Knowledge
  • Educational Institutions
انواری رستمی، علی اصغر؛ شهایی، بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره2، 26-1.
حمیدی‌زاده، علی (1387). بررسی روابط بین سبک رهبری و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب شهر قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1388). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
رحیمی، حمید و نجفی، محمد (1386). مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی، تهران، انتشارات رفاه، چاپ اول.
سیف، علی اکبر (1385). اندازه‌گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویرایش چهارم، تهران: نشر دروان.
سلیمی و همکاران (1389). در جستجوی رویکرد مدیریت دانش در محیط‌های آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. سال دورازدهم. شماره 45، ص 105 تا 126.
شفیعا، محمدعلی؛ متولیان، علی‌رضا؛ راهنما فرد، محسن (1386). ارائه مدلی کاربردی در برنامه‌ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
صادقی آرانی، زهرا (1387). بررسی وضعیت مدیریت دانش در آموزش عالی با بهره‌گیری از معیارهای مدل EFQM (دانشگاه یزد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت.
ضعفریان، رضا؛ اسماعیل‌زاده، مونا؛ شاهی، نسا (1387). ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)، توسعه کارآفرینی، شماره 2، 102-75.
فرشادفر، عزت الله (1380). اصول و روش‌های آماری چند متغیره، مشهد: انتشارات طاق بستان.
کیوی، ریون؛ کامپنهود، لوک وان (1370). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر.
نعمتی، محمد­علی (1384)، مدیریت دانش و آموزش عالی: مفاهیم و رهیافت­ها، نامه آموزش عالی، شماره 12.
نوروزیان، میثم (1384). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی، تدبیر، شماره 156.
وکیلیان، حدیث‌السادات (1384). بررسی ویژگی‌ها و چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با رشد سریع و کارآفرینانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت.
 
Adhikari, D. R (2010). Knowledge management in academic institutions, International Journal of Educational Management, Vol. 24, No. 2, pp. 94-104.
Amidon, D. M. (1997). Innovation Strategy for the Knowledge Economy: The Ken Awakening. Butterworth-Heinemann, Boston, MA.
Andrew, L. S. G. (2005). Harnessing knowledge for innovation. Journal of knowledge management, Vol. 9 NO, pp. 6-18.
Arntzen, A. B., Worasinchai, L and Ribiere, V. M. (2009). An insight into knowledge management practices at Bangkok University, Journal of knowledge management, VOL. 13 NO. 2 2009, pp. 127-144.
Cardinal, L. B., Allessandri, T. M. and Turner, S. F. (2001). Knowledge codifiability, resources, and science based innovation, Journal of Knowledge Management, Vol. 5 No. 2, pp. 195-204.
Chen, J., Zhaohui, Z. and Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 No. 1, pp. 195-212.
Davenport, T., Grover, V. (2001), Knowledge Management. Journal of Management Information Systems, 18 (1), 3-4.
Drucker, P. (1993). Post-capitalist society. New York: Harper Collins. Nonaka, I kujiro. 1994. A Dynamic Theory of organizational knowledge creation. Organization science, vol. 5, no. 1:14-37.
Gloet, M. and Terziovski, M. (2004). Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 15 No. 5, pp. 402-9.
Herkema, S. (2003). A complex adaptive perspective on learning within innovation projects, The Learning Organization, Vol. 10 No. 6, pp. 340-6.
Karkoulian, S., Halawi, L. A. and McCarthy, R. V. (2008). Knowledge management formal and informal mentoring; an empirical investigation in Lebanese banks, The Learning Organization, Vol. 15 No. 5, pp. 409-20.
King, W. R. Jr, Marks, P. V. and McCoy, S. (2002). The most important issues in knowledge management, Communications of the ACM, Vol. 45 No. 9, pp. 93-7.
Madhavan, R., Grover, R. (1998). From embedded knowledge to embodied knowledge: new product development as knowledge management, J Mark: 62 (4), pp. 1–12.
Malhotra, Y. (1998). Deciphering the knowledge management hype, Journal for Quality & Participation, Vol. 21 No. 4, pp. 58-60.
Mills, G. (2001). MARS: The Electronic Medical Record System the core of the Kaiser Galaxy. International Journal of Healthcare Technology Management, 3 (5/6), 406-423.
Newman, B. (1992). An open discussion of knowledge management, Harvard Business Review, Vol. 70 No. 1, pp. 71-9.
Nonaka, I. and Konno, N. (1998). the concept of ‘Ba’: building a foundation for knowledge creation, California Management Review, Vol. 40 No. 3, pp. 40-54.
Nonaka, I., Takeuchi, H. and Umemoto, K. (1995). Theory of organizational knowledge creation, International Journal of Technology Management, Vol. 11 Nos 7-8, pp. 833-45.
Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company, Harvard Business Review, November-December, pp. 96-104.
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, NY.
Ramachandran, S. D., Chong, S. C., Ismail, H. (2009). The practice of knowledge management processes: A comparative study of public and private higher education institutions in Malaysia, Thejournal of information and knowledge management systems. Vol. 39 No. 3, 2009 pp. 203-222.
Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy. Journal if Information Science, 33, 163- 180.
Subramaniam, M., Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, Acad Manage J, 48 (3), pp. 450–63.
Teresa, L. Chia-Ying, L. Tien-Shiang, L. (2006), A contingency model for knowledge management capability and innovation, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106 No. 6, pp. 855-877.
Tranfield, D., Denyer, D. and Marcos, J. (2004). Co-producing management knowledge, Management Decision, Vol. 42. No. 3/4, pp. 375-86.
Wang, S. (2002). Knowledge maps for managing web-based business, Industrial Management & Data Systems, Vol. 102 No. 7, pp. 357-64.
Wickramasinghe, N., Rubitz, D. (2007). Knowledge basedEnterprise: Theories and Fundamentals. Idea Group Publishing.
Wilcox, L. (1997). Knowledge based systems as an integrating process. In J. Liebowitz & L. Wilcox (Eds), knowledge management and its Integrative Elements (pp. 1-30). Boston: CRC Press.