مطالعه جامعه‌شناختی موفقیت در کنکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس ارشد سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

یکی از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه‌ای، موفقیت در تحصیل علم و آموزش در زمینه‌های تخصصی گوناگون و ایجاد فرصت‌های یکسان برای دستیابی همه افراد جامعه به این منابع می‌باشد. لذا کوشش شده است تا تأثیر سه عامل: سرمایه‌ «فرهنگی»، سرمایه «اجتماعی» و سرمایه «اقتصادی» خانوادة داوطلب، بر موفقیت در کنکور سراسری، مورد بررسی قرارگیرد.
هدف تحقیق، تعیین میزان نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در خانواده‌های پذیرفته‌شدگان بر موفقیت فرزندانشان در کنکور سراسری است. روش تحقیق بصورت پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه‌ای انجام شده است که از نتایج بدست آمده می‌توان ادعا نمود که افزایش سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه‌ها، موجب افزایش میزان موفقیت آنان می‌باشد. جامعه آماری از بین پذیرفته‌شدگان رشته برق دانشکده فنی دانشگاه تهران و آموزشکده کامپیوتر سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1388 می‌باشد. در این پژوهش سه فرضیه و یک سوال مطرح است فرضیه اصلی پژوهش این است که آیا بین سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده با موفقیت در کنکور همبستگی معنی‌داری وجود دارد؟ نتیجه به دست آمده این است که همبستگی در سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نسبتاً ضعیف و در سرمایه‌های اقتصادی متوسط می‌باشد.
 نتایج پژوهش نشان می‌دهد داوطلبانی که از خانواده‌های دارای سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بالاتری برخوردارند در کنکور موفق‌تر می‌باشند. به دیگر سخن هرچه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بیشتر باشد موفقیت در کنکور بیشتر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological survey of success in entrance examination

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Nourbakhsh 1
  • Seyed Majid Haeri 2
چکیده [English]

One of the basics of development in each society is success in education and training in different areas of proficiency and providing equal opportunities for equal access to these resources. Hence, it has been tried to investigate the effect of three factors of economy, society and culture which can have influence on success of students in university entrance exam.
The success in science education is one of the main pillars of development of a society, which includes, in turn, providing equal opportunities for all citizens to access the educational resources of different professional fields. The purpose of this study is to determine how the cultural, social and economic situations of families affect on the success of their children in University Entrance Exam. In this regard, the cultural, social and economic capitals of the applicants’ families are considered as independent variables. The method of research is survey with the technique of questionnaire. Sample was electronic students of University of Tehran and computer science students of Sanjesh institution in year 1388. Results suggest solidarity is weak and average among cultural and social capitals and economy, respectively. Based on the results of the survey, it can be concluded that the increase of cultural, social and economic capitals of the families of applicants of entering the universities and higher education institutions would increase the applicants’ chance of success

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interence exam
  • success
  • cultural capitals
  • capitals social
  • economic capitals
بازرگان، عباس (1373). برابری فرصت‌ها در آموزش عالی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی تهران، سال اول، شماره 1.
بودون، ریمون (1370). منطق اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر جاویدان.
بوردیو، پیر (1373). سرمایه فرهنگی و ذوق هنری. ترجمه ناهید مطیعی، نامه فرهنگ، شماره 4.
بوردیو، پیر (1378). ذوق و سرمایه فرهنگی. ترجمه مصطفوی، لیلی، مجله‌نامه فرهنگ، شماره 30، صفحات 113-106.
خدایی، ابراهیم (1385). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگی والدین دانش آموزان با احتمال قبولی آنها در آزمون سراسری، پرتال جامع علوم انسانی.
دهنوی، حسنعلی (1382). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال 1382. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 10، شماره 4، صفحه 93 تا 123.
رابرتسون، یان (1372). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی.
سرندی، پرویز (1372). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
علویون، هادی (1373). بررسی تأثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغییرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
علی پور، اکرم (1386). تأثیر رفاه خانواده بر موفقیت تحصیلی دختران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم. ترجمه غلامعباس توسلی، نشر جهان امروز.
کارنوی، مارتین (1365). تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ترجمه حسن پاشا شریفی، نشر روش نو.
کارنوی، مارتین، لوین، هنری. ام (1367). بن بست‌های اصلاحات آموزشی. ترجمه محمدحسن امیر تیموری، نشر روز.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
 
Aschaffenburg, Karen and Mass, Ineke (1997). Cultural and educational careers, the dynamics of social reproduction, American sociological review, Vol: 62, No: 4.
Bourdieu, Pierre (1977). Cultural reproduction and social reproduction in: Power and ideology in education, edited by Karbel, Jerome etal, Newyork, Oxford university press.
Coleman, Jemes & Hoffer, T. (1987). Public and private high schools. Theimpact of cammunities. Now York: Basic Books.
Coleman, Jemes (1982). The asymnetric society syracase, N. Y. Syracuse. University press.
Coleman, Jemes (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, 94 (supplement). S95-s120.
Coleman, James (1990). Equality and achievement in education, Boulder westvies press.
Corcoran, M. E, & Courant, P. N. (1987). Sex- role socialization and accapational segregation: an exploratory investing ation. Journal of post Keunesian econamics, Vol, Lx, No: 3 PP: 330-346.
Giftymaku, Dowuona (1991). Family bachground and educational in Ghana, Dissertation abstracts.
Hurn, Christopher (1993). The limits and possibilities of schooling, third edition, Allyn and Bacon
Katsillis, J & Rubinson, R. (1990). Cultural Capital, Student Achievement and Educational Reproduction. American sociology review. 55:270-279.
Maslen, Jeoffrey (1995). Studu finds class divisions in access to Australian higher educatin, The choronic of higher education, Vol: 42, No: 14.
Parsons, Tallcot (1977). Social system and evaluation of action theory, the free press.
Rozada, Matin Gonzalea; Menendez, Alicia (2001). Higher education subsidies in Argentina in Argentina, Internatinal higher education.
Smith, Mark Holland (1993). Family characteristics, social capital and college attendance, Dissertation abstract.