ارزشیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف کلی از انجام این تحقیق ارزشیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز بر اساس عوامل جمعیت شناختی بود. جامعه آماری شامل 2708 نفر دانشجوی ورودی سال 1388 دانشگاه در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای و فرمول کوکران تعداد 337 نفر انتخاب و پرسشنامه تعلق و تعهد سازمانی دمیرای[1] (2008) که روایی و پایایی آن محاسبه شده است بین آنان توزیع و گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از برخی روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. که نتایج نشان داد:
1) میزان تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز کمتر از سطح کفایت مطلوب (75%) و بالاتر از حداقل قابل قبول (50%) می‌باشد. 2) میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان زن بالاتر از مردان می‌باشد. 3) بالاترین میانگین تعلق سازمانی مربوط به دانشجویان مهندسی و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان علوم پایه می‌باشد ولی تفاوت بین دو گروه معنی‌دار نیست. 4) دانشجویان رشته‌های علوم انسانی از بیشترین و دانشجویان رشته‌های مهندسی از کمترین میزان تعهد سازمانی به دانشگاه برخوردار هستند. 5) میانگین تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان کارشناسی ارشد به طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان کارشناسی است.5. Demiray

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Students' Organizational Belonging and Commitment at Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Mehdi Mohammadi 1
  • Reza Naseri Jahromi 2
  • Hamideh Zahedi 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to assess students' organizational belonging and commitment based on demographic factors at Shiraz University. The target population included 2,708 undergraduate and graduate students who entered in 2009. Using stratified cluster sampling 337 participants were selected and were given Demiray's (2008) organizational belonging and commitment questionnaire. Data were analyzed both descriptively and inferentially. Results showed:
The rate of organizational belonging and commitment of Shiraz University's students is less than optimal level of adequacy (75%) and higher than the minimum acceptable level (50%).
Women have higher average of organizational belonging and commitment in comparison with men.
The engineering students and basic sciences students have the highest and lowest means of organizational belonging and commitment, respectively; but the difference is not significant.
Humanities Students have the highest rate of organizational belonging and commitment to their university whereas engineering students have the lowest.
The graduate students' level of organizational belonging and commitment is significantly more than the undergraduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Belonging
  • Organizational Commitment
  • Student
  • Shiraz University
ترک­زاده، جعغر؛ محمدی، مهدی و بذرافشان مقدم، مجتبی (زیرچاپ). بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق­پذیری آنها با برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنها، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسین­زاده، علی (1383). بررسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارشناسان شهرداری و سازمان‌های تابعه آن در مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ذوالقدرنسب، محسن (1384). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 83-82. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
زکی، محمد علی (1379). بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزشی رضایت شغلی معلمان، فصلنامه مصباح، پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین، سال نهم، شماره 33، بهار.
زکی، محمدعلی (1383). بررسی جامعه‌شناختی نگرش شغلی در سازمان‌های خدماتی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال نهم، شماره 1، بهار و تابستان.
سکاکی، سیاوش (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات و اداره کل پست استان اردبیل، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
سلطان حسینی، محمد؛ امیرتاش، علی­محمد و مظفری، امیراحمد (1386). توصیف و مقایسه سبک‌های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 6، تهران.
غیاثی، محمدرضا (1387). بررسی، سنجش و روش‌های بهبود تعهد سازمانی کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
فرهنگی، علی­اکبر و حسین­زاده، علی (1386). دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی، مجله تدبیر، شماره 157، تهران.
فصیحی هرندی، محمد و روح­الامینی، آزاده (1387). سلامت سازمانی، حلقه مفقوده ادارات دولتی، پک، 187 شماره، کرمان.
لیراوی، مسعود (1379). بررسی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و عوامل انگیزشی (مشارکت در تصمیم­گیری) بر تعلق سازمانی بخش عملیات و تولید کارکنان شرکت سهامی سیمان تهران (سهامی عام). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مالکی، نسرین (1387).بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان.
معتمد، حمیدرضا (1385). بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستان­ها و مراکز پیش­دانشگاهی شهر شیراز بر تعهد سازمانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
یثرابی، عبدالقادر (1385).بررسی رابطه بین تعهد شغلی دبیران و جو سازمانی مدارس شهر سقز در سال تحصیلی 85-84، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
 
Akihiko Masuda, Steven C. Hayes, Lindsay B. Fletcher, Paul J. Seignourel and Kara Bunting) 2009). Impact of acceptance and commitment therapy versus education on stigma toward people with psychological disorders, Journal of Applied psychology, 94, 338-44.
Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1993). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational psychology, 63, 1-18.
Cameron, Kim S. Quinn, Robert E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture, San Francisco: Jossey- bass.
Cohen Aaron. (2010). Antecedents of Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior. No. 13, 539-558.
Decotiis T, A and T. P Summers, (2008). A path Analysis of a model of the Antecedents and consequences of organizational commitment, Journal of Human Relations, No. 40.
Diamond, Robert M. (2002). Field Guide to Academic leadership, San Francisco: Jossey- bass.
Demiray Emine, (2008). Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students, International Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 124.
Hersey, Paul. Blanchard, Kenneth H. Johnson, Dewey E, (2002). Management of Organizational Behavior (Leading Human Resource), New Delhi: Prentice –Hall.
Kermit L, (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulation, academic achievement, and risk behavior among African-American parochial college students, Journal of Applied psychology, 71, 508-14.
Mowdey R.T, Porter L.W & Steers R.M, (1982).Employee Organization Linkage, the Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnaver, New York: Academic Press.
Robbins. Stephan P, (2002). Organizational Behavior, New Delhi: Prentice –Hall.
Steven C.Hayes, Jason B. Luoma, Frank W. Bond, Akihiko Masuda and Jason Lillis. (2010). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes, Journal of Human Relations, No. 86.
Williams L.J. and John T.Hazer, (2009). Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in Turnover Models: A Reanalysis using latent variable structural Equation Methods, Journal of Applied Psychology, No. 71.