بررسی علل افت تحصیلی و راه‌های کاهش آن از دیدگاه دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش ‌کشاورزی دانشکده ‌کشاورزی دانشگاه رازی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش‌کشاورزی دانشکده ‌کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

افت تحصیلی همواره می‌تواند با اتلاف هزینه‌ها، کاهش سطح علمی و کارآمدی دانش‌آموختگان، خسارت‌هایی را به جامعه وارد ‌کند. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی علل و راه‌های کاهش آن براساس شاخص‌های مشروطی و ترک‌تحصیل به صورت توصیفی- مقطعی بر روی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ورودی سال‌های 1383 لغایت 1386 انجام شده است. اطلاعات لازم براساس مطالعه پرونده‌ها و پرسشنامه‌ای روا و پایا جمع‌آوری گردید. براساس یافته‌ها 45/15% افت تحصیلی موجود، از دیدگاه دانشجویان با عواملی نظیر عوامل آموزشی، شخصی و محیطی مرتبط است. بنابراین توجه به عوامل مذکور در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی؛ تجدیدنظر در بهبود کیفیت آموزش، شیوه‌های آموزش، فضاهای آموزشی، مشاوره تحصیلی؛ ارائه کارگاه‌های آموزشی تقویت اعتماد به نفس، علاقه و انگیزه برای دانشجویان و نیز ارائه کارگاه‌های آموزشی تقویت شیوه تدریس و نحوه ارزشیابی برای اعضای هیأت علمی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on causes of educational dropout and ways of reducing it from the students’ viewpoint Agricultural promotion and training, Faculty of Agriculture, Razi University

نویسندگان [English]

  • Shohre Karami 1
  • Kioomars Zarafshani 2
1
2
چکیده [English]

Educational dropout can always waste costs, reduce scientific level and efficiency of graduates which per se leads to sometimes irreversible losses to a society. Hence, this study aims at the causes of educational dropout and ways to tackle such problem based on indices of probation, withdrawal and education cancellation. This investigation has been carried out using descriptive-cross-sectional method on agricultural extension and training students from 1383 to 1386. Information was obtained based on studying the files and using valid and reliable questionnaire. Findings showed an academic dropout rate of 15/45% which as perceived from the perspective of students is linked with educational, personal and environmental factors. Therefore, it is recommended to pay attention to designing educational programs and performing them, revision of ways to promote training quality, training methods, training centers and educational consulting and holding workshops on boosting self-confidence, interest and motive for students and modifying teaching methods and evaluation methods for faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drop out
  • Way of reduction
  • Educational factors
  • Personal factors
  • Environmental factors
  • Agricultural Extension and Education
خدیوزاده، طلعت؛ سیف، علی­اکبر و ولایی، ناصر (1381). بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پژوهنده. (1)7 (صص42-35).
درخشان، اکبر (1382). بررسی شاخص­های افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آذر ماه.
زاهدی­اصل، محمد (1382). عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد. نشریه علمی دانشگاه شاهد. سال سوم، شماره 9و10 (52صص-41).
سیف، علی­اکبر (1371). روان­شناسی پرورشی (روان­شناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات آگاه.
شکرکن، حسِن. حقیقی، جمال. پولادی، محمدعلی (1379). بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستان‌های پسرانه شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. (4-3)7 (صص114-103).
شمشیری، مهری (1374). بررسی عوامل مؤثر بر عدم پیشرفت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
فلاح­چای، سعید (1379). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی (مشروط شدن) دانشجویان دانشگاه هرمزگان، مجله علم و اندیشه دانشگاه هرمزگان. 1(1) (ص 5).
قریشی­راد، فخرالسادات (1376). بررسی علل پدیده کم آموزی و افت تحصیلی در مدارس و راه­کارهای مقابله با آن. ماهنامه تربیت. روانشناسی و علوم تربیتی. معاونت پرورش وزارت آموزش و پرورش، شماره 126، اسفند (36-32).
منیری، رضوان. قالب­­تراش، هاشمیه. موسوی، غلام­عباس (1385). علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. (1):6 (135-140).
همایی، سلیمان (1379). بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه در شهرستان قم " از دیدگاه دبیران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی.
Bearden, LI., & Spencer, W.A. (1989). A Study of high school drop outs. The School Counselor. (37): pp. 113-119.
Brazier, H., & Conory, R.m. (1996). Library and academic achievement among Medical student. Medical Education. 32 (2): pp. 142-147.
Damashke, R. (2003). Support programs for student on academic probation. Reports, Descriptive. 2003, (141): p. 18.
Dembo, M.H. (2000). Motivation and learning strategies for college success. Lawrence Erlaum Associates Publishener Newgersy, London.
Drummond, J.R., & Duguid, R. (1997). Student drop-out from UK dental schools. Br Dent Jou. 1997, 182(9): 347-349.
Dyer, J.E., & Breja, L.M., & Ball, A. (1996). A Delphi Study of Agriculture Teacher Perceptions of Problems in Student Retention. Journal of Agricultural Education. 44 (2).
Dyer, J.E., & Breja, L.M., & Wittler, P.S. (2002). Predictors of student Retention in colleges of Agriculture. 27th Annuul National Agricultural Education. Research conference. San DiegoCA.
El-Anzi, F.O. (2005). Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimisn in Kuwaiti students. Soc Behav Pers. 33(1): 90-95.
Garton, B.L., & Dyer, J.E., & King, B.O., & Ball, A.L. (2000). Predicting College Agriculture Students Academic Performance and Retention: A Trend Study. 27th Annuul National Agricultural Education. Research Conference, San DiegoCA.
Greer, R.M. (1982). Academic probation: a case of individual differences. College Student Affairs Journal.
Jalali, KH. (2002). Survey on agricultural graduates in Iran. Tehran: Iran News Agency.
Johal, K. Dhillon, D.S. Kumar, K. (2007). Relationship between the selected factors and academic achievement of undergraduate Students of Punjab Agricultural University, Ludhiana. Annals of Agri Bio Research. 12(2), 173-178.
Krejcie, R.V. & Morgan, O.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607- 610.
Logan, L.R. (2004). Factors that in fluence student's academic performance. Journal of College Student. 38 (4): p. 523.
Mankin, Kyle & Kristina, Boone & Sandra, Flores & Marvin. Willard. (2004). What Agriculture Student Say Motivates Them to Learn. NACTA Journal. 48(4): 6-11.
Matthews, D.B. (1996). An Investigation of the learning styles of student at selected postsecondary and secondary institutions in South Carolina. (Research Bulletin No .60). Washington, D: U. S. Department of Agriculture.
Moniri, Rezwan. & Ghalebtarash, Hashemeh. Mussavi, GHolam Abas. (2006). The reason of educational failure among paramedical students in KashanUniversity of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 1(6): 135-140.
Muir, M. (2004). The principals Partnership. Maine Center for Meaningful Engaged Learning Retrived April 2008 at: http:// www. Principals Partnership.com.
Peterson, J. (2002). A follow-up study of one group of achievers and under achievers four years after high school graduation. Journal of Roper Review. 22(4): 217.
Rahmani, A., & Mohajjel-Aghdam, A., & Fathi-Azar, E., & Abdullahzadeh, F. (2007). Comparing the effects of concept mapping and integration method on nursing students' learning in nursing process course in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 7(1):41- 49.
Resaoner, R.W. (2004). Review of self- esteem research. International council for self- esteem, port Ludlow, WA.
Shabani, H. (2006). Educational and teaching skills: teaching methods and technologies. Tehran: SAMT: 246-268.
Smith, W.L. (2005). Gender difference in academic achievement. Journal of College Student. 39 (3): p. 604.
UNESCO. (1984). Wastage in the word between 1970-1980, Unesco Paris.
UNESCO. (1987). Regional Office for Education in Asia and Pacific "Coping with Drop out" Bangkok.