آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

توسعه آموزش عالی از منابع اصلی توسعه انسانی کشورها به حساب می‌آید. دو دهه از زمانی که برای اولین بار از شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل برای طبقه‌بندی کشورها با رویکرد توسعه انسانی استفاده شده، می‌گذرد. بر اساس این شاخص میزان تحصیلات، متوسط درآمد و متوسط طول عمر تعیین‌کننده رتبه کشورها در توسعه انسانی است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر آموزش از دور در آموزش عالی بر توسعه انسانی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به شیوه بررسی تحلیل روندها به بررسی اثر آموزش از دور بر توسعه انسانی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که آموزش عالی با استفاده از روش‌های جدید آموزش از دور و حذف بسیاری از محدودیت‌‌های مکانی و زمانی در آموزش‌های متداول، توانسته است بخشی از افرادی را که دانشگاه‌‌های رسمی و سنتی قادر به ارائه خدمات آموزشی به آنها نیستند، پوشش دهد و کمک شایان توجهی را از طریق انباشت سرمایه انسانی، افزایش نرخ پوشش تحصیلی، افزایش دسترسی و برابری آموزشی، مشارکت بیشتر زنان، کاهش هزینه تحصیل و استفاده از روش‌‌های نوین آموزشی به توسعه انسانی در کشور بنماید. افزون بر این نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از سال 2000 تا سال 2007 اثر آموزش از دور بر شاخص توسعه انسانی افزایش داشته است و به 003/0 رسیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distance education and human development (Case of Payame Noor University)

نویسنده [English]

  • Yazdan Ebrahimi
چکیده [English]

In today's global conditions, development of higher education is the main source of human development. Two decades has passed since the first Human Development Index was proposed by UNDP to classify countries in terms of human development. According to this index, educational level, average income and life expectancy determine the ranking of countries in human development.
This paper reviews the impact of distance education in higher education on human development in Iran based on descriptive-analytical method. The results of this paper indicate that higher education system has been able to provide educational facilities for students who cannot participate ordinary official sessions at universities. Distance education in higher education can significantly aid the human development of society by increasing accumulation of human capital and the gross enrollment ratio, increasing access to education and equality, more participation of women, reducing the cost of education and use of new training methods. Quantitatively, the results of this study indicate that the impact of distance education on human development index has undergone a remarkable increase from 0.001 to 0.003 for the period 2000 to 2007.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance education
  • Payame Noor University
  • Higher Education
  • human development
آمار آموزش­عالی، سال‌های 1369 الی 1386، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی.
آمار دانشگاه آزاد اسلامی، سال‌های 1368 الی 1386، اداره کل فنّاوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی.
ابراهیمی یزدان ((الف) 1388). نقش آموزش‌های نیمه حضوری و دانشگاه پیام نور در توسعه انسانی ایران. دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از دور.
ابراهیمی یزدان ((ب) 1388). دانشگاه و توسعه مبتنی بر دانایی. مجموعه مقالات آموزش از راه دور، پژوهشکده آموزش باز و از دور، دانشگاه پیام نور.
ابراهیمی یزدان، فرجادی غلامعلی (1388). آموزش عالی مشوق رشد در اقتصاد‌های باز. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره پیاپی 54، سال پانزدهم شماره 4 (49-61)
خداداد کاشی فرهاد، فراهانی ابوالفضل (1380). بررسی نحوه توزیع مراکز، دانشجویان و رشته­‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور در سطح کشور. مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور.
روشن احمدرضا (1386). امکان‌سنجی افزایش پوشش تحصیلی به 30 درصد. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
Alkire Sabina (2010). Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. United Nations Development Programme, Human Development Reports.
World Bank (1994). Higher Education: The Lessons of Experience. Washington, D.C.
World Bank (2000). Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise, World Bank, Washington, D.C.
World Bank (2003). Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Countries, Washington D.C.
World Bank (2008). World development indicators CD.