آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

بسیاری از دانش آموختگان رشتة کشاورزی، علی‌رغم دارا بودن دانش فنی کشاورزی، به علت نداشتن مهارت‌های مدیریتی از انجام فعالیت‌های کارآفرینی امتناع می‌کنند. این پژوهش با هدف تعیین صلاحیت‌های مورد نیاز کارآفرینان و استراتژی‌های قابل اتخاذ توسط دانشگاه و برای ایجاد این صلاحیت‌ها در دانشجویان در دو مرحله انجام شد. در مرحلة اول از رهیافت کیفی برای تعیین صلاحیت‌های کارآفرینی و استراتژی‌های دانشگاه به‌منظور ایجاد این صلاحیت‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبة نیمه ساختار یافته با 12 کارآفرین فارغ‌التحصیل دانشگاهی استان کردستان جمع‌آوری شد. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و در نهایت  یک لیست از 16 صلاحیت کارآفرینی از طریق مصاحبه با کارآفرینان ایجاد شد. در مرحلة دوم تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعة آماری پژوهش، شامل60 نفر از کارآفرینان استان کردستان بود که به علت محدودیت تعداد آنان اقدام به سرشماری شد. برای تعیین صلاحیت‌های موردنیاز کارآفرینان از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد. نتایج نشان داد که 12 صلاحیت کارآفرینی، دارای بالاترین اولویت هستند که 3 اولویت اول به ترتیب شامل: 1. دانش فنی 2. تدوین طرح تجاری 3. برنامه‌ریزی بود.  14 استراتژی قابل اتخاذ از سوی دانشگاه برای ایجاد این صلاحیت‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شد که از آن جمله می‌توان به ایجاد ارتباط بین دانشگاه و مراکز کار آفرینی،  فرستادن دانشجویان به مراکز کار آفرینی موفق برای کسب تجارب عملی  و استفاده از کارآفرینان موفق در امر آموزش دانشجویان اشاره کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Management Education in Agricultural Colleges

نویسندگان [English]

  • Khoshghadam Khaledi 1
  • Farzad Eskandari 2
چکیده [English]

Many of agricultural graduated in spite of having technical agricultural knowledge; due to lack of management skills refrain from doing entrepreneurship activity. The purpose of this study was to determine the Competencies needed for Entrepreneurs and strategies that university can undertake in order to be able to create these competencies for students, in two phases. The first phase used qualitative Approach to determine competencies of entrepreneurs and strategies that university can undertake to create these competencies. Data were collected through semi-structured interview with 12 entrepreneurs university Graduates in Kurdistan province. The sampling method was Purposive sample. Finally a list of competencies through interview with entrepreneurs was created. In the second phase of this study we used a questionnaire as an instrument. The population of this study is consisting of 60 entrepreneurs of Kurdistan province and we used Census study due to the shortage of entrepreneurs. Borich needs Assessment model used to determine the Competencies needed for Entrepreneurs. Results revealed that 12 Competencies as perceived important by Entrepreneurs. The top three Competencies were Technical competencies, writing plan and program planning. 14 strategies that university can undertake to create these competencies, recognized and prioritized, from which we can point out: Create linkage between university and entrepreneurs centers, sending students to successful entrepreneurs centers to gain practical experience and using successful entrepreneurs to teach students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship management
  • Entrepreneurship education
  • Entrepreneurship competencies
آقایی فیشانی، تیمور (1377). خلاقیتونوآوریدرانسان‌هاوسازمان‌ها. تهران: نشر ترمه.
- اسکندری، فرزاد؛ حسنی محمود و کلانتری، خلیل (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14 (53): 107-132.
- حاجی میررحیمی، داود و مخبر، عبدالله (1388). آموزش کارآفرینی و توسعه آن در نظام آموزش عالی علمی – کاربردی کشاورزی (دلایل و ضرورت‌ها). فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 9: 71-84.
- عزیزی، بهارک (1385). نقش آموزش و توسعه کار آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی. جهاد، 274.
- فنیری، دیانا سی. (1384). مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ سازمانی؛ ترجمه ناصر سپاسی. تهران: میر.
- معروفی، فخرالدین (1382). اصول اساسی در مدیریت استراتریک. قم: انتشارات مجتبی.
- میرسپاسی، ناصر (1380). کاربرد تئوری اقتضا در استفاده کارسازی از منابع انسانی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
- نوری، سیامک (1382). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه  علم و صنعت ایران.
- وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج (1384).  مد یریت مشارکتی در تعاونی‌ها. تهران: پایگان.
- Ashmore, Cathy; consortium for Entrepreneurship Education (2004). National Standards for Entrepreneurship Education. Email: cashmore@entre-ed.org.
- Bikes, veronica; Riemere, Inga & Rivza, Baiba (2014). The improvement of Entrepreneurship education management in lativa. Procedia- social and behavioral science, 140:  69-79.
- Borich, G. D. (1980). A needs assessment model for conducting flow- up Studies. The Journal of Teacher Education. 31 (3):39-42.
- Brockhaus, R. H. et al. (2001). Entrepreneurship education – A global view. Aldershot: Ashgate.
- Entrepreneurship Policy Programmer (2004). The Ministry of Trade and Industry. http://www.ktm.fi/chapter files/ENTREPRENEURSHIP POLICY PROGRAM ME. PDF.
- Etzkowitz et al. (2003). The future of the university and the University of Future: Evolution of Entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29 (2): 313-330.
- Gorman, G. (1997). Some research perspectives on Entrepreneurship education and Education for Small business management. International Small Business Journal, 15 (3): 56-77.
- Hisrich, R. D. (1992).Toward an Organization Model for Entrepreneurship education in International Entrepreneurship conference Proceedings, Dortmund, Germany, 1992.
- Honig, B. (1998). What determines success? Examining the human, financial and social capital of Jamaican micro- entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18 (2): 115-136.
- Honig, B. (2004). Entrepreneurship Education: Toward a model of contingency- based business planning. Academy of Management Learning and Education, 3 (3): 258-273.
- Johnson, S. & Svholes, K. (1988). Exploring corporate Strategy. London: Prentice - Hall.
- Kolvereid, L. Moen. (1997). Entrepreneurship Make a difference? Journal of European Industrial Training, 21 (4): 154.
- Luthan, F.; Stajkoric, A. & Ibrayera, E. (2000). Environmental and psychological challenges facing entrepreneurial development in transitional economies. Journal of World Business, 35 (1): 95-110.
 - McMullen, D. A.; Sanchez, M. H. & Stout, D. E. (2011). Initial Public Offering and the Role of the Management Accountant. Management Accounting Quarterly, 12 (2): 11–24.
- O'Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28: 546–563.
 
- Peterman, N. E. & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students' perceptions of entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory and Practice, 28 (2): 129-144.
- Papayannakis, L.; Kastelli, I.; Damigos, D. & Mavrotas, G. (2007). Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a technical University. Paper prepared for the DIMI- LIEE/NTUA Athens   Conference, November 30th – December 1st
- Parcell, J. & Sykuta, M. (2003). Undergraduate perceptions of the need for an agricultural entrepreneurship curriculum. Selected Paper Prepared for Presentation at the Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, Denver, Colorado, June 13-16.
- Redford, Dana T. (2006). Entrepreneurship education in Portugal: 2004/2005 national survey. Comportment Organizational E GESTAO, 12 (1): 19-41. 
- Shane, S. A. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as field of research. Academy of Management Review, 25: 217-226.
- Solomon, G. (2005). National survey of entrepreneurship education in United States. Paper presented at OECD conference fostering entrepreneurship, Trento, Italy.
- Timmons, J. A. (2005). New venture creation. Boston, Irwin: McGraw-Hill.