بررسی رابطۀ چندگانه بین سبک‌های رهبری و منابع انسانی با تعهد سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری و مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی در دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان (450 N=) در سال تحصیلی 89-1388 بوده که از میان آنان 152 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی تعیین شد. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش همبستگی انجام شده است. ابزار‌های اندازه‌‌گیری، پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (2002)، پرسشنامه منابع انسانی ‌بوسیلی و همکاران (2001) و پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و آوولیو (1994) بود. پایایی ‌این پرسشنامه‌ها، در یک مطالعه مقدماتی با روش ‌آلفای ‌کرانباخ به ترتیب 87/.، 92/. و 81/. محاسبه گردید. یافته‌های این مطالعه نشان داد که رهبری تحولی به ترتیب با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه دارد (217/0=R2) و (86/0=R2). و نیز بین رهبری تبادلی و رهبری کشکولی با تعهد پایدار رابطه وجود دارد (82/0=R2). همچنین از مجموع ابعاد منابع انسانی بعد مشارکت و امنیت شغلی با تعهد عاطفی رابطه دارد (88/0=R2) و بعد تقسیم اطلاعات و امنیت شغلی نیز با تعهد هنجاری رابطه دارد (321/0=R2). نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران گروه‌های آموزشی در کاربست مطلوب منابع انسانی و انتخاب سبک‌های رهبری اثربخش به منظور حفظ و تقویت تعهد سازمانی در اعضای هیئت علمی کمک نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of multiple relationships between Human Resource Management, Leadership Styles and Organizational Commitment from the viewpoints of Isfahan University Faculty members.

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadeghian 1
  • Saeid Rajaeipour 2
  • Zaman Azhdari 1
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between human resource management, leadership styles and organizational commitment at Isfahan University. The research population included all 450 faculty members of the university during the 1388-89 academic years from which a sample of 152was selected through proportionate classified random sampling. A descriptive survey and correlational research method was utilized. The data gathering instruments included: Meyer and Allen’s Organizational Commitment Questionnaire (2002), Boselie’s Human Resource Management Questionnaire (2001), and Bass and Avolio’s Multi factors Leadership Questionnaire (1994). The Questionnaires reliability coefficients were estimated 0.87, 0.92 and 0.81 respectively through Cranach’s Alpha coefficient. The findings indicated a significant and positive relationship between transformational leadership and affective commitment (R2=0.217) and normative commitment (R2=0.86).A significant and positive relationship was observed between transactional leadership and continuous commitment (R2=0.82). Considering human resource management dimensions, there were significant relationship between affective commitment and participation and job security (R2=0.88). Finally a significant relationship was observed between normative commitment and sharing information and job security (R2=0.321). The research findings can guide department chairmen in utilizing human resources suitably and selecting effective leadership styles in order to enhance and maintain organizational commitment among faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • Organizational Commitment
  • human resource
  • Department chairmen
  • faculty members
  • University of Isfahan
سیدجوادین، سیدرضا (1381). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: نشر نگاه دانش.
طالب پور، مهدی؛ امامی، فرشاد (1386). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد. پژوهش در علوم ورزشی، شماره دوازدهم.
عباسی، داود (1377). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
کجباف، محمد باقر؛ صباحی، پرویز؛ فراهانی، حجت ا... (1386). بررسی رابطه جو سازمانی و سبک رهبری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران. مجلةپژوهشیدانشگاهاصفهان (علومانسانی).جلد بیست و هشتم شماره ٧.
مدنی، حسین؛ زاهدی، محمد جواد (1384). تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت‌های پالایش گاز فجر و بید بلند). مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1.
 
Areyee, S, & Debrah, Y. A. (1992). An investigation of the impact of family and career variables on organizational commitment. Australian Journal of Management, 17 (2), 175-194.
Avolio, B. J. and Bass, B. M, & Jung, D. I. (1995). MLQ multifactor leadership questionnaire: Technical Report. Redwood city, CA: Mindgarden.
Bansel, H. S, Mendelson, M. B. & Sharma, B (2001). The impact of internal marketing activities on external maeketing outcome. Journal of Quality Management, 6 (1), 61-76.
Boselie, P, Hesselink, M, Pauwe, J, & Van Der Weile, T. (2001). Employee perception on commitment oriented work systems: effects on trust and perceived job security. ERIM Report Research in Management, Retrieved on March 20, 2002. Cleep, c.
Burk, S. and Collins, K, M. (2001). "Gender differences in leadership styles and management skills" Women in Management Review, Vol. 16, No. 5. p 244-256.
Chieffo, A. M. (1991). Factors contributing to job satisfactions and organizational com mitment of college leadership teams. Community College Review, 19 (12), 15- 25.
Colbert, A. E & KWON, I. G. (2000). Factors related to organizational commitment of collage and university auditors. Journal of management lssues, 11 (4), 484-502.
Conger, J. A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organization: An insider’s perspective on these developing streams of research. Leadership Quartrly, 10 (2), 145-189.
Gardner, Lisa. & Stough, Con. (2000) "examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers", Leadership and Development journal, Vol. 23, No. 2, p. 68-79.
Guzley, R. M. (2001). Organizational climate and communication climate: Predictors of commitment to the organization. Management communication Quarterly, 5 (4), 379-402.
Makgomo Roseline. (2004). Modelling the relationship between organizational commitment, leadership style, human resource management practices and organizational trust. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree philosophia doctor with specialization in organizational behavior at the University of Pretoria. form http://www.proqust.com
Mathieu, J., & Zajac, D. (1990). A review and Meta – analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-194.
McElroy J. C. (2001). Managing workplace commitment by putting people first. Human Resource management Review, 11, 327-335.
Meyer, J. P & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource management Review, 1 (1), 61-89.
Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L. W. (1979). The measurent of organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour, 14, 224- 247.
Nirenberg, J. (2001). Leadership: A practitioner’s perspective on the literature. Singapore management Review, 23 (1), 1-33.
Pfeffer, J. & Viega, J. F. (1999). Putting people first for organizational success. Academy of Management Executive, 13, 37-48.
Pfeffer, J. (1998). The Human equation, Boston, Harvard Business School Press.
Shepperd, J. L. & Mathews, B. P. (2000). Eeployee commitment: academic vs. practitioner perspectives. Employee Relations, 22 (6), Retrieved on May 5, 2001 from Emerald database.
Stone A. Gregory, Russell F. Robert, Patterson kathlee (2004) Transformational versus servant leadership –Leadership and organization development, Journal, Vol 25. No 4, pp 349-361.
Thornhill, A., Lewis, P., & Saunders, M. N. K. (1996). The role of employee communication in achieving commitment and quality in higher education. Quality Assurance in Education, 4 (1). Retrieved on May 15, 2001, from Emerald database.
Whitener, E. M. (2001). Do ‘‘high commitment’’human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical liner modling. Journal of management, 27 (5), 515-535.
Yousef, D. A. (1998). Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment. Journal of Manpower, 199 (3), 184-194.