تولید محتوای الکترونیکی: مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 مسئول واحد آموزش مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی فرآیند تولید محتوای الکترونیکی در مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث است. مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات پیشرو در ارائه آموزش الکترونیکی در ایران است که در سال 1384 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی، داده‌ها از طریق مشارکت محقق در جلسه‌های مربوط به تولید محتوا، تحلیل و بررسی اسناد، صورت جلسه‌ها و آیین‌نامه، جمع‌آوری شده است. بر اساس داده‌های به دست آمده، تصمیم‌های مربوط به تولید محتوا در این مرکز را می‌توان در چهار بخش نظر گرفت؛ شیوه انتخاب محتوا، تشکیلات و ساختار سازمانی تولید محتوا، طرح نامه‌ها و آیین نامه‌ها، قالب‌ها و شکل ارائه‌ها.
این پژوهش نشان می‌دهد، تصمیم‌های چهارگانه این مرکز در زمینه تولید محتوای الکترونیکی در اغلب موارد مناسب و دقیق اتخاذ شده است. با این حال از جمله نقاط ضعف این تصمیم‌ها می‌توان به نبود شیوه دقیق و معتبر برای انتخاب محتوا، نبود جایگاه متخصص آموزش الکترونیکی در ساختار سازمانی و نیروی انسانی مربوط به تولید محتوا و عدم توجه به راهبردهای و فنون آموزشی در تنظیم طرح نامه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-learning content production: Case study of Olum Hadith virtual college

نویسندگان [English]

  • Farhad Seraji 1
  • Mohammad Reza Shahbazi 2
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate e-learning content producing process in Olum Hadith virtual college as an e-learning center in Iran. Olum Hadith virtual college is a pioneering e-learning center in Iran which has embarked on its activities since 1384. Using case study research method, in this research we collected data based on researcher participation in decision making process, and also in the sessions allocated to analyzing documents, minutes and bylaws. According to the data gathered in this unit, decision making in the area of content production can be considered in four categories: selecting content method, organization of content production, setting scenarios and bylaws and frames and presenting methods.
This research showed in terms of e-learning content production fourfold decisions have been appropriately and precisely made in this center. However, there are some weaknesses as follow; lack of accredited and subtle procedures for content selection, lack of expertise position for e-learning in organizational structure and also absence of attention to instructional strategies and tactics of designing proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-content
  • content production process
  • Olum Hadith e-learning center
  • content selection method
  • organizational manpower
  • proposals and frames
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و ترکیبی. تهران: دیدار.
فتحی واجارگاه، کوروش (1389) اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: آییژ.
فیاض، ک و کامرانی، م (1383). تغییرات و راه‌حل‌ها با تأکید بر آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره (10) 3. صص 99- 120.
عارفی، محبوبه (1384). برنامه‌ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سراجی، فرهاد، عطاران، محمد و علی‌عسگری، مجید (1387). تهیه محتوای دیجیتالی: با تأکید بر جنبه‌های پداگوژیک. مقاله ارائه شده در کنفرانس فنّاوری‌های آموزشی در عصر اطلاعات. دانشگاه شهید چمران اهواز. 28 و 29 فروردین 1387.
صفوی، سید علی‌اکبر، باوقار، مجید و غفاری، حسین (1387). تولید درس افزارهای الکترونیکی و رعایت استاندارد آن با توجه جایگاه آن در آموزش الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 13 (1). صص 27-52.
مهرمحمدی، محمود (1387). تحلیلی بر تمرکززدایی سیاست‌ها در آموزش عالی ایران. فصلنامه آموزش عالی ایران. شماره 1 (3). صص 1-15.
 
Caladine, R (2008).Taxonomies for Technology. In In Lawrence A. Tomei. Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration. New York: Information Science reference.
Clark, C. R/ & Mayer, R. E (2007). e- Learning and the Science of Instruction. Sanfrancisco: Jossey- bass Pfeiffer.
Dieu, B. & Stevens, V. (2007). Pedagogical affordances of syndication, aggregation, and mashup of content on the web. TESL-EJ, 11 (1). Retrieved February 17, 2009 from http://tesl-ej.org/ej41/int.html
Doll, R.C (1989). Curriculum Improvement Decision Making and Process. Seventh Edtion. Toronto: Allyn and Bacon
Eisner, W. E. (1994). The Educational Imagination: On the Designand Evaluation of School Programs. 3rd edition. Macmillan publishing co.chp.
Freitas, S. D. (2007). Post-16 e-learning content production: a synthesis of the literature. British Journal of Educational Technology. Vol 38 (2). 349–364
Iorio, A., Feliziani, A. A., Mirri, S., Salomoni, P., & Vitali, F. (2006). Automatically Producing Accessible Learning Objects. Educational Technology & Society, 9 (4), 3-16.
Jacobson, M.J & Azevedo, R (2008). Advances in scaffolding learning with hypertext and hypermedia: theoretical, empirical, and design issues. Education Tech Research Dev. 56:1–3
Joes, L., Rodriguez, I. (2008). Multi Media Learning in the Digital World.In Brown, A., Davis, N. World Year Book of Education: Digital Technology, Community and Education. London: Routledgefalmer.
Kay, R.H & Knaack, L (2008). An examination of the impact of learning objects in secondary school. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 447–461.
Koning. B.B., Tabbers. H.K., Rikers. R.M & Paas. F (2010). Attention guidance in learning from a complex animation: Seeing is understanding? Learning and Instruction 20. 111- 122.
Laurillard, D (2002). Rethinking University Teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. London and New York: Routledge Falmer.
Leary, J., Bere, Z. (2007). Successfull distance education programs in sub-saharan Africa.Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE ISSN8 (2). pp 78-90.
Liber, O. (2005). Learning objects: conditions for viability. Journal of Computer Assisted learning 21, 366–373.
 Light, G., Cox, R. (2002). Learning & Teaching in Higher Education. London: Paul Chapman Publishing.
Lusk, D.L., Evans, A.D., Jeffrey, T. J., Palmer, K. R., Wikstrom, C.S and Doolittle.P.E (2009). Multimedia learning and individual differences: Mediating the effects of working memory capacity with segmentation. British Journal of Educational Technology. Vol 40 No 4. 636–651.
Miguel. B & Mc person. M (2004). Developing Innovationin Online Learning. London: Routledg falmer.
Rodríguez-Artacho, M., & Verdejo Maíllo, M. F. (2004). Modeling Educational Content: The Cognitive Approach of the PALO Language. Educational Technology & Society, 7 (3), 124-137.
Shapiro. A.M (2008). Hypermedia design as learner scaffolding. Education Tech Research Dev. 56:29–44.
Sierra, J. L., Fernández-Valmayor, A., Guinea, M., & Hernanz, H. (2006). From Research Resources to Learning Objects: Process Model and Virtualization Experiences. Educational Technology & Society, 9 (3), 56-68.
Zheng, R & Zhou, B (2006). Regency Effect on Problem Solving in Interactive Multimedia Learning. Educational Technology & Society, 9 (2), 107-118.