بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی با هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه‌های دولتی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش،بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیرانآموزشی و غیرآموزشی دانشگاه‌های دولتی اصفهان بوده است. روش پژوهش، همبستگی و علّی ـ مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه‌های دولتی اصفهان هستند که در سال تحصیلی 1388- 1387 بالغ بر 347 نفر بوده‌اند. نمونه آماری 279 نفر که به طور تصادفی انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش نیمرخ هوش سازمانی آلبرشت با 49 سوال و سیاهه هوش اخلاقی لنیک وکیل40 سوال بود. روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، رگرسیون چندگانه و مدل‌های چند سطحی و آمیخته بوده‌اند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که: 1. بین مؤلفه‌های هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیران آموزشی با ضریب همبستگی (239/0 = r) و بین مؤلفه‌های هوش سازمانی و هوش اخلاقی مدیران غیرآموزشی با (705/0 = r) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، بین میانگین نمره‌های هوش سازمانی برحسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی و بین میانگین نمره‌های هوش اخلاقی مدیران آموزشی برحسب دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در سطح 01/0P< و بین میانگین نمره‌های هوش اخلاقی مدیران آموزشی برحسب سابقه خدمت و چند شغله بودن در سطح 05/0P< تفاوت معنی‌داری وجود دارد ولی بین میانگین نمره‌های هوش اخلاقی مدیران غیرآموزشی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and comparing the relationship between organizational intelligence and moral intelligence among academic and non-academic administrators in Isfahan public universities

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Mokhtaripour
  • Iraj Kazemi
چکیده [English]

The purpose of this research is to study and compare the relationship between organizational intelligence and moral intelligence among academic and non-academic administrators in Isfahan public universities. Research method was correlative and causal –comparative. Statistical population of present research consists of all the academic and non-academic administrators in Isfahan public universities in the academic year 1387-88 who were more than 347 people. Statistical sample was 279 people who were randomly selected. Research instruments were organizational intelligence profile by Albrecht with 49 questions and moral intelligence inventory by Lennick & Kiel with 40 questions. Collected data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, one way variance analysis, multivariate regression and multilevel and mixed models. Findings from this research suggest that:1) There was a positive and significant relationship between organizational intelligence indices and moral intelligence among academic administrators with correlation coefficient of r= 0/0239 and non-academic administrators with correlation coefficient of r=0/0705; 2) There was a significant difference among grade averages in organizational intelligence according to university, college and educational department and in moral intelligence for academic administrators according to college and educational department (p<0.01), 3) There was a difference among grade averages of moral intelligence  of academic administrators according to being tenure and having a multi-job routine (p<0/05) and finally, there was no difference among grade averages of moral intelligence of non-academic administrators.                                                                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral intelligence
  • Organizational intelligence
  • senior administrators
  • University
ستاری قهفرخی، مجتبی و ابزری، مهدی (1386). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانیدر شرکت فولاد مبارکه اصفهان. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، 27 تیرماه.
 
Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence profile, Preliminary assessment questionnaire (p.3), San Diego California.
Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence survey, Preliminary assessment, (p.34), Australian Institute of Management
Borba,M.(2005). The step- by – step plan to building moral intelligence. (pp.3-4), Nurturing Kids Heart& Souls, National Educator Award:Jossey-Bass.
Krishnan,V.R.(2003).Power and moral leadership: Role of self- other agreement, Leadership Organization Development Journal, 24(6), 345-351.
Langlois, L. & Lapointe,C.(2007). Ethical leadership in Canadian school organizations, London. Educational Managers Administration& Leadership, 35(2), 247.
Lennick, D., & Kiel. (2005). Linking strong moral principles to business success, (p.1112- 1465), Knowledge@ Wharton Summer Reading Collection, Wharton School Publishing.
Matsuda,T.(2002). A theory of organizational intelligence, (p.4-6), An Article on Contemporary-Database Systems Technology, PRF Brown.
Mendelson,S.,& Ziegler,E. (2007). Organizational IQ: Idea for the 21st century smart survival guide for managers, (p.1),Standford.GSB. News Release.
Prejmerean,M.,&Vasilache,S. (2007). A universities organizational intelligence strategies, standards and debouches, (p.1),Available at http://wwww.papaers.ssrn.com.
Rucinski,D. A.,&Bauch,P.A. (2006).Reflective, ethical and moral constructs in educational leadership preparation: Effects on graduates practices, Journal of Educational Administration, 44(5), 487-508.
Turner,N.,&Barling,J. (2002).Transformational leadership and moral reasoning, Journal of Applied Psychology, 87(2), 304-31.
Zdenek,B.,& Schochor,D.(2007). Developing moral literacy in classroom, Journal of Educational Administration, 45(4), 514-532.