بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده (زنجان)

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس دانشگاه آزاد خدابنده

چکیده

مسأله مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان زنجان است. شاخص‌های بکار رفته برای اندازه‌گیری ذهنیت فلسفی عبارتست از: (جامعیت، تعمق، انعطاف‌پذیری) که ارتباط این شاخص‌ها با میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد استان زنجان (440=N) نفر بوده، نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای انتخاب گردیده است (210=N). در پژوهش موردنظر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه؛ خلاقیت، ذهنیت فلسفی، استفاده گردیده که هر دو استاندارد بوده و ضریب روائی آنها به ترتیب 81% و 80% برآورده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مشخصه‌های آماری، نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی و برای مقایسه میانگین‌ها در متغیرهای گروه‌بندی نظیر جنس و رشته تحصیلی از آزمون T مستقل استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد:
- با توجه به سطح معنی‌داری (01/0 < p) می‌توان با اطمینان 99/0 پذیرفت که بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
- بین سه شاخص ذهنیت فلسفی یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری، با خلاقیت رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.
- مقایسه انجام گرفته بوسیله آزمون T مستقل نشان می‌دهد در رشته علوم انسانی و علوم پایه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت اعضای هیئت علمی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
- مقایسه‌های انجام گرفته بوسیله آزمون T مستقل با (05/0 > p) نشان می‌دهد بین میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما با (01/0 > p) ذهنیت فلسفی در مردان بیشتر از زنان است.
- در بین شاخص‌های ذهنیت فلسفی نیز تنها عاملی که باعث ایجاد تفاوت شده شاخص تعمق می‌باشد، به طوری که مردان به صورت معنی‌داری تعمق بیشتری از زنان داشته، اما انعطاف‌پذیری و جامعیت زنان و مردان تفاوت معنی‌داری، با یکدیگر نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between philosophic mindedness and degree of creativity among faculty members of Islamic Azad University (IAU), Zanjan Branch

نویسندگان [English]

  • Fariba Damerchili 1
  • Abdolhossein Rasoolnejad 2
1
2
چکیده [English]

This study aimed at investigating the relationship between philosophic mindedness and degree of creativity among faculty members of Islamic Azad University (IAU), Zanjan Branch. To quantify philosophic mindedness, some indices have been used namely comprehensiveness, contemplation, and flexibility whose relationship with the degree of creativity have been analyzed in this study. The population of the study was comprised of 440 faculty members of the aforementioned university, out of which 210 people were selected using stratified random sampling. Data were collected administering creativity and philosophic-mindedness questionnaire with validity indices of %81 and %80, respectively. Both descriptive and inferential statistics indices were applied to analyze the data. To analyze the collected data, we applied some statistical characteristics such as abundance, mean and standard error and to study the relation between variables, we employed correlation coefficient and in order to compare means among grouping variables such as gender and field of study, we used independent T test. The findings of the study indicate that there is a significant relationship between philosophic mindedness and degree of creativity of the faculty members (p< 0.01). Also, there exist significant relationships between three indices of comprehensiveness, contemplation, flexibility and degree of creativity. Applying T test, no significant relationship is found between philosophic mindedness and degree of creativity of the faculty members in humanities and basic sciences. Moreover, there is no significant relationship between male and female professors regarding their creativity (p< 0.05), whereas regarding their level of philosophic mindedness, male exceeded female. Taking the indices of philosophic mindedness into account, contemplation shows a gender difference. That is, male professors present a more significant level of penetration than female (p> 0.01) while both were similar regarding other indices of comprehensiveness and flexibility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophic-mindedness
  • Comprehensiveness
  • contemplation
  • Flexibility
  • faculty members
اسحاقیان، مهدی (1372). بررسی میزان حاکمیت ابعاد روح فلسفی مدیران آموزش متوسطه شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
اسمیت، فیلیپ (1382). ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی. مترجم محمدرضا بهرنگی، نشر تندر.
بندلی‌زاده، نادر (1376). تأثیر ذهنیت فلسفی برکارآیی مدیران مدارس شهر دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
حجتی، علیرضا (1375). بررسی ارتباط خلاقیت و سطح ارزشمندی در دانشجویان مرکز تربیت معلم مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
حسین پور، کمال (1385). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
خرقانیان، علی (1372). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه معلمان آنان در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
شریعتمداری، علی (1377). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. انتشارات امیرکبیر.
صمد آقایی، جلیل (1380). تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی. چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
صمد آقایی، جلیل (1383). خلاقیت جوهره کارآفرینی.، انتشارات دانشگاه تهران.
فرهنگ، قدرت‌اله (1377). بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت مدیران شرکت روغن نباتی پارس در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
گوتک، جرالدال (1388). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. محمد جعفر پاک سرشت، انتشارات سمت.
مرادی مهدی و آبادی، صدیقه (1386). بررسی رابطه بین باورهای معرفت‌شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد با کیفیت تدریس آنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
میرکمالی، سید محمد (1379). رهبری و مدیریت آموزشی. انتشارات یسطرون.
هاشمی، سیداعظم (1372). بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر چگونگی انجام وظایف مدیریت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
هاشمی، فخرالسادات (1383). بررسی ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه تعلیم و تربیت، ش1، بهار.
 
Ford, sam. A (1998). Factor Leading to Innovation: astudy of Managers Perspective about Factor Creativity research Journal of Creativity, New York: No, 3. pp. 33 – 39.
Gross, Jean (2006). Greative and Philosophical Thinking in the primary classroom, primary National strategy.
Kaiser. M. (1986). New York: McGraw Hill book company.
Lipman, Matthew, sharp, Ann Margarage. (1975). Teaching children Philosophical and introduction it the Teacher,s Manual for Harry stotlemeiers Discovery, P1.
Mack Kinnon. D.W. (1962). The nature and natury of Creative talent. Jounal American Psychologist, No 13, pp 98- 120.
Michael. J. H. (1991). Problem Solving in business and Management. London: chapman and Hall. Pp. 91.99.
Smith, Philip (1965). What is Philosophy education? U.S.A. Mcmillan.
Stanly, Sara & Bowkett, Steve (2004). But Why (Developing Philosophical Thinking in the Classroom. Network Educational press Ltd Stafford /GB.