ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اَنار

2 مجری طرح ارزیابی درونی در دانشکده مهندسی محیط زیست

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران انجام گرفت. ارائه یک نیم رخ جامع و روشن از عملکرد یک مؤسسه یا برنامه براساس خودارزیابی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌‌ها و تهدید‌‌ها نیازمند بکارگیری فرایند ارزیابی می‌باشد. به این منظور از روش تحقیق ارزشیابی و اقدام‌پژوهی استفاده شد و با کمک پرسشنامه و چک لیست اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز از مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و مسئول کتابخانه به شیوه سرشماری و دانش‌آموختگان و کارفرمایان آنها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد میانگین وزنی بدست آمده در عامل‌‌های هیأت علمی (4/2)، دانشجو (43/2)، دانش‌آموخته-پیامد (5/2) و پژوهش و تألیفات (4/2) با توجه به ملاک‌‌ها و نشانگر‌های در نظرگرفته شده نشان‌دهنده وضعیت نسبتاَ مطلوب گروه در عامل‌های مورد نظر و میانگین عامل‌های امکانات و فضا‌های آموزشی (17/2)، ساختار سازمانی (92/1)، فرایند تدریس– یادگیری (11/2) و دوره‌‌های آموزشی مورد اجراء (13/2) نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب گروه در عامل‌های موردنظر می‌باشد. این نتایج حاکی از این می‌باشد که گروه مهندسی محیط زیست تهران در برخی ابعاد تا رسیدن به وضع مطلوب و یا هدف‌های نهایی خود فاصله زیادی ندارد و این امر مستلزم برنامه‌ریزی و ارائه راه کارهایی برای رفع نقاط ضعف خود در ابعادی می‌باشد که دارای ضعف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Quality Evaluation of Environmental Engineering Department of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi Deh Ghotbaddini 1
  • Mohammad Ali Abdoli 2
  • Valiyollah Farzad 3
  • Alireza Kiamanesh 3
چکیده [English]

This research has been carried out with the purpose of Internal Evaluation of Department of Environmental Engineering, University of Tehran. Presenting a comprehensive and clear profile from a programe or an institution based on self evaluation and analysis of points of strengths, sore points, opportunities and threats calls for employing evaluation process. In this regard, the evaluation research and action research methods are used. Required information is gained using questionnaire and check list. The population from which data is collected are head of department, faculty members, students and the faculty librarian utilizing census method and graduates and their employers applying existing sampling methods. According to the applied criteria and indicators, the mean in factors of scientific board(2/66), students(2/43), graduate-outcome(2/5), and research and scientific publications(2/5) showed favorable situation in intended factors and the mean in factors of facilities and training spaces(2/15), organizational structure(1/83), learning and teaching process and implemented training courses(2/13) showed a relatively favorable situation in intended factors. These results suggest that reaching desired optimum and/or final goals is not far from expectations in Environmental Engineering Department in University of Tehran. However, it should be bear in mind that fulfilling such aim demands a thoughtful planning and employing solutions to omit sore points in needed areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Accreditation
  • Internal Evaluation
  • Higher Education
بازرگان، عباس (1388). از ارزیابی درونی در آموزش پزشکی تا نهاد ملی برای تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران: چالش‌‌ها و چشم‌اندازها. مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، دوره ششم، شماره اول، (88-81).
فراستخواه، مقصود (1387). آینده‌اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 14، شماره 4، (95-67).
Farasatkhah, Maghsood; Ghazi, Mahmood & Bazargan, Abbas (2008). Quality Challenge in Iran’s Higher Education: A Historical Review. Iranian Studies,41 (2), (115 — 138).
Friedman, Victor. J. & Rogers, Tim. (2009). There is nothing as theoretical as good action research. Action Research, 7 (1), (31–47).
Gipps, Caroline V. (1994). Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. London, Routledge Falmer Press.
Harvey, Lee. (2004). The power of accreditation: views of academics. Journal of Higher Education Policyand Management, 26 (2), (207 – 223).
Jupp, Victor. (2006). The Sage Dictionary of Social Research Methods. London, SAGE Publications.
Liuhanen, Anna-Maija (2005). University evaluations and different evaluation approaches: A Finnish perspective. Tertiary Education and Management, 11: 3, (259 – 268).
Mason, Robin. (2003). The virtual university: the university current challenges and opportunities. UNESC:Retrieved on May 6, 2006 from www.unesco.org/iiep/eng/focus/elearn/webpub/home.html - 78k.
Minnett, Ann. M (1999). Internal evaluation in a self- reflective organization: one nonprofit agency's model, evaluation and program planning, 22, (353- 362).
Nevo, David. (2001). School evaluation: internal or external, studies in educational evaluation, 27, (95-106)
Peterson Marvin. M & Agustin, Catherine. H (2000). External and internal evaluation influence on institutional approaches to student assessment, research in higher education, 41 (4), (443-479).
Tadjudin, Mohammad Kamil. (2000). National Accreditation board for higher education, Retrieved on August 5, 2005 from www.banpt.net/homepage/html/Borang/inek/internal preface.html
The AmericanAcademy for Liberal Education, (2001). Self- study manual. Retrieved on August 5, 2005 from www.aale.org
Thobega, Moreesti (2010). Enhancing quality of tertiary education through programme accreditation: A case of Botswana. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, (2637–2641).
Vroeijenstijn.A.L. (2001). manual for self-evaluation at program level. Retrieved on October 11, 2005 from www.um.es/informatica/estudios/manual/QA.pdf