سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی در ایران با تأکید بر برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

امروزه وجود برنامه و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف از جمله بخش آموزش برای پیشرفت و توسعه کشور امری ضروری است؛ زیرا فقط با تدوین و اجرای برنامه‌های خردمندانه می‌توان بر نابسامانی‌ها پایان داد و وضع زندگی مادی و معنوی خویش را بهبود بخشید. برنامه‌های توسعه فرصتی را برای رهبران و مدیران‌ بخش‌های مخلف فراهم می‌کند تا آنها افق دور را نگاه کنند و بر اساس آن، بینش‌هاو رهنمودهای جدید را در تدوین اهداف و برنامه‌ها لحاظ کرده و نقشه‌ای را برای آینده فراهم کنند. کشور ما با داشتن نیم قرن تجربه برنامه‌ریزی روزمره پرسابقه‌ترین کشورها در زمینۀ برنامه‌ریزی است و در حال حاضر در کنار برنامه‌های پنج ساله توسعه، چشم‌انداز بیست ساله کشور نیز ترسیم شده، به طوری که برنامۀ چهارم توسعه که از سال 1384 اجرایی شد مبتنی بر اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله است. در این مقاله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی در برنامه‌های توسعۀ قبل و بعد از انقلاب با تأکید بر برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Educational Policy and Plan with Respect to the Fourth Economical, Social and Cultural Development Program

نویسندگان [English]

  • Reza Norouzzadeh 1
  • Javad Moghadasi 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, planning in different sections of society is essential, for example, education for the sake of development and improvement of the country. Overcoming chaos and improving the lifestyle are only feasible with excellent plans. Development plans would provide a chance for leaders and managers to have a better view of the future prospects. This approach provides a way of utilizing new insights and guidelines to arrange goals and schemes for a better future. Our country is one of the most experienced countries in planning, which besides the 5-year plans; focuses on a 20-year outlook based on the Fourth Development Program. In this paper, educational policy and plans before and after the Islamic Revolution in Iran with regard to the fourth economical, social and cultural development program are compared

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational policy and plan
  • development plans
  • Higher Education
  • Education and training
اندیشمند، ویدا؛ کریمی، فریبا و موسوی، فرانک (1384). سیاستگذاری در آموزش و پرورش (تا هزاره سوم). شیراز، انتشارات فرامتن، چاپ اول.
سازمان برنامه و بودجه (1347). برنامه عمرانی چهارم کشور: 1351-1347، تهران.
سازمان برنامه و بودجه (بی‌تا) گزارش عملکرد برنامه عمرانی سوم: 1346-1342، تهران.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه اول بخش آموزش عالی، 1372 - 1368.
 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه چهارم بخش آموزش عالی، 1388 – 1384
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه دوم بخش آموزش عالی، 1378 - 1374.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه سوم بخش آموزش عالی، 1383 - 1379.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران 1383 - 1379.
فیوضات، یحیی (1380). برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: نشر ویرایش.
مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی (1350). پیشنهاد برنامه پنجم آموزش عالی، تهران.
مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی (1354). برنامه جامع دراز مدت آموزشی کشور، کتاب نخست، تهران: مرکز برنامه‌ریزی آموزشی.
مجلس شورای اسلا‌می ‌ایران، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، 1388 – 1385.
مجلس شورای اسلا‌می‌ایران، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، 1372 - 1368.
مجلس شورای اسلا‌می‌ایران، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، 1378 - 1374.
مجلس شورای اسلا‌می‌ایران، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، 1383 - 1379.
محسن‌پور، بهرام (1381). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: سازمان سمت.
نفیسی، عبدالحسین (1369). بازنگری تجربه برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 23-22.
نفیسی، عبدالحسین (1371). بازنگری تجربه برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در ایران بعد از انقلاب اسلامی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 19.
 
http://mellat.majilis.ir/archive/1383//FOURTHPROGRAM/RESEARCHCENTER/6912.htm
http://ncsd.irandoc.org/files/Education.doc
www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib8/GOZARESH.%20JADID.doc