بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

رکن اساسی توسعه اقتصادی هر جامعه، بر توسعه نیروی انسانی تکیه دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز بود. این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموختگان سال 1376 تا سال 1385 است. یافته‌‌های تحقیق بیانگر آن است که با اطمینان 98% می‌توان گفت متوسط نرخ بیکاری 32% و متوسط نرخ اشتغال به تحصیل 21% می‌باشد. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در استان لرستان 6/20 % بوده است. نتیجه مهم ارقام بدست آمده، تأکید بر تغییر راهبرد‌های آموزشی می‌باشد. حذف و تعدیل برخی رشته‌‌های دانشگاهی به دلیل اشباع بازارکار و اصلاح و تغیر سطوح تحصیلی از کاردانی به کارشناسی و اصلاح مواد آموزشی متناسب با نیاز‌های شغلی از دستاورد‌های این تحقیق می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of educated students employment of islamic azad university aligudarz branch.

نویسنده [English]

  • Nader \alfavian
چکیده [English]

The basis of economical development in every society relies heavily on developing human resources. The first and utmost institute for attaining such aim is a high education organization. The aim of this study as a descriptive-survey study is to investigate the employment status of graduates of Islamic Azad University, Aligoodarz branch. The statistical population from which data is taken are graduates of Islamic Azad University, Aligoodarz branch between years 1376 and 1385. Data are obtained via filling out questionnaires using either telephone or official documents.
Findings from this research show that with a confidence interval of 98%, the average rate of unemployment is 32%, the average rate of employment is 68%, and the average rate of pursuing higher education is 26%. On the other hand, the rate of unemployed graduates of state of Lorestan is 20.6% based on a census report on population and housing in the year 1385.
The outcome of analyzing data gained from this study has a great impact on changing higher education strategies. Changes such as modifying and elimination of some university majors due to satiation of market needs, improving educational levels from associate degree to BA, and improving courses’ bulletins to fit various career needs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Unemployment
  • Graduation
  • Islamic Azad University (IAU)
  • Economic Effects
بختیاری، صادق (1382). تحلیلی از اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی کشور. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 30 -29 مهرماه، (100-84).
پور قاسم، شهلا (1381). بررسی وضعیت اشتغال زنان تحصیل کرده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی به راهنمایی دکتر کاظمی‌پور، نشریه جامعه‌شناسی ایران.
حاجی خیاط، علیرضا (1382). بررسی علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی.همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 30 -29 مهرماه (380)
حمیدی زاده، محمدرضا (1382).رویکردی برای اندازه‌گیری نرخ بیکاری بخش آموزش عالی اقتصاد. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 30 -29 مهرماه، (372)
رحمانی، رامین و نظری کتولی، علی (1382). چالش‌‌های نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال دانش‌آموختگان. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 30 -29 مهرماه، (80-60)
سپهر، جعفر (1345). بیکاری. تهران: انتشارات امیر کبیر.
سعیدی کیا، مهدی (1382). کارآفرینی، پیامد دانشگاه نتیجه‌گرا. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی. تهران: جهاد دانشگاهی تربیت مدرس30- 29 مهر ماه (3-1).
علوی رادف عباس و مسلمان، طاهره (1382). آسیب‌شناسی عدم اشتغال دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی در بخش عمومی. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 30 -29 مهرماه، (360).
مرکز آمار ایران (1383). آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار. تهران: دفتر انتشارات و اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، 3818.
مرادی، رضا، سروش علیمرادی و مصطفی کریمیان اقبال (1382). نقش انکوپاتور‌های دانشگاهی در بسترسازی کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی. همایش اشتغال و نظام آموزش عالی، تهران: جهاد دانشگاهی تربیت مدرس30- 29 مهر ماه، (3-1).
‌هاشمی، سید مهدی (1387). کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی. روزنامه مردم سالاری، 1824 (3-1).
 
Anderson, Ronald (2005). Urbanization, productivity and innovation: Evednce from investment in higher education rogal institute of tecknology Stockholm, Sweden.
National association of state university and land grant colleges (2001). Shaping the future: the economic impact of public university, New York. USA.
Notre Dame, university (2002). Economic and fiscal impacts of the University of Norte Dame, Netherlands.