بازسازی معنایی رساله برای دانشجویان دوره دکتری با نگاهی آسیب‌شناسانه و ارائه یک نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بازسازی نهایی رساله برای دانشجویان دوره دکتری با نگاهی آسیب‌شناسانه و ارائه یک نظریه زمینه‌ای است. پژوهش از نوع کیفی و از روش مردم‌نگاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، (تعداد 15 دانشجوی دوره دکتری که در مراحل مختلف تدوین رساله دکتری بودند) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق از «نظریه زمینه‌ای» استفاده شده است، به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن، به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته شده است. یافته‌های اصلی این پژوهش، با استفاده از نظریه زمینه‌ای شامل مقوله‌هایی همچون رفع تکلیف، اشتغال، فارغ‌التحصیلی، مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به استاد، کمبود منابع علمی، مشکلات مالی و زمان می‌باشد که می‌توان تمامی مقوله‌ها را زیر مقوله «فارغ‌التحصیلی» قرار داد. به عبارت دیگر دانش‌آموختگی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه‌ای می‌باشد که با استفاده از این مقوله‌ها، مدل پارادایمی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstructing the Concept of Doctoral Thesis for Ph.D. Students through a Pathological Perspective and Presenting a rounded Theory

نویسنده [English]

  • Bakhtiar Mahmoudpoor
چکیده [English]

The aim of this study was to reconstruct the concept of doctoral thesis for Ph.D. students of Psychology and Educational Sciences, at Allameh Tabataba’i University, Tehran, through adopting an interpretationist approach and using a pathological perspective. In conducting this study a qualitative approach and an ethnographic methodology were used. In addition to open and deep interviewing techniques, participatory observation was used in collecting the data. The sampling method used in this study was purposive sampling and by using theoretical saturation index, 15 Ph.D. students from the faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabataba’i University who were at various stages of developing their thesis were selected. The participants' attitude toward and their perspectives on thesis and its various dimensions were studied. In order to analyze the collected data and reach a conclusion, grounded theory was used. In other words, instead of testing a theory and confirming or rejecting it a theory was presented in brief. The Main findings of this study obtained through grounded theory, include categories such as shirking responsibilities, employment, graduation, administrative problems, problems related to the professors, financial and time difficulties, and insufficient scientific resources. All these categories can be considered as subcategories of the 'graduation' category. In other words, graduation in this grounded theory served as the 'core category'. Furthermore, using these categories, a paradigmatic model is presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Approach
  • Students' Interpretation
  • grounded theory
  • thesis
  • Graduation
  • Paradigmatic Model
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متفاوت در علوم رفتاری. نشر دیدار.
بوستانی، داریوش، محمدپور، احمد (1388). بازسازی معنایی جهت‌گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه‌ای). فصلنامه مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان). سال 11، شماره 44، تابستان 1388.
حری، عباس (1381). مطالعه میزان همبستگی موضوعی پایان‌نامه‌ها و مقالات فارسی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی ایران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1.
خسروی، مریم (1378). تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. نشریه علوم اطلاع رسانی، زمستان 78.
دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی و عادل آذر (1386). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
رئیس جعفرآبادی، لطیف (1376). بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، ناهید (1380). سیمای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بین سال‌های تحصیلی 1364- 1376. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، دوره جدید، سال ششم، شماره 1.
صادقی، محمد (1376). بررسی عوامل موثر در ارتقای کیفی تحقیقات دانشجویی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی ایران، تهران: انتشارات تهرانی.
غفوری، علی؛ اکبری جور، حمید؛ خراسانی، بیژن؛ و سیاح، منصور (1384). سنجش و مقایسه کارکردهای علمی و تحقیقاتی دانش‌آموختگان دوره دکترای تخصصی (ph. d) داخل و خارج از کشور. مجله طب و تزکیه، سال چهارم، زمستان 1384.
کوهن، توماس اس (1387). ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه: عباس طاهری، چاپ دوم، تهران: نشر قصه.
 محمدپور، احمد و ایمان، محمد تقی (1387). بازسازی معنائی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقۀ اورمان تخت کردستان ایران: ارائۀ یک نظریه زمینه‌ای. فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.
محمدی، حجته الله (1374). بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مظلومیان، سعید (1376). بررسی مشکلات و تنگناهای تحصیلات تکمیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا؛ و اکبری، نعمت الله (1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد. دانشور رفتار. سال چهارم، دوره جدید شماره 24، شهریور 1386.
واعظ، محمد؛ طیبی، کمیل و قنبری عبدالله (1386). نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده صنایع با فنّاوری بالا. فصلنامه بررسی اقتصادی، دوره4، شماره 4، زمستان 1386.
 
Charmaz, Kathy (2008). Grounded Theory as an Emergent Method. hand book of emergent method (edited by Hesse-Biber, Sharlene Nagy and Patricia Leavy), a Division of Guilford publication.
Cohen, Louis; Manion, Lawrence; and Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education, (6ed ed). Routledge.
Creswell, W. john (2007). Qualitative inquiry and researchdesign, sage publications.
Denscombe, Martyn. (2007). the Good Research Guide. Mc Grow Hill.
Given, Lisa M. (2008). TheSAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications.

Lowe, Sid, N. Carr, Adrian, Thomas (2004). Paradigmapping marketing. European Journal of Marketing, Vol. 38, Nos. 9/10. pp. 1057-1064.

O’LEARY, ZINA (2004). The essential guide to doing research. Sage Publications.
Ridenour Carolyn S. and Newman Isadore (2008). Mixed Methods Research. Southern Illinois University Press Carbondale.
Scott, David and Marlene Morrison (2006). Key Ideas in Educational Research, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.