شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، مورد مطالعه: مؤسسات آموزش عالی زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در راستای توسعۀ اجتماعی- اقتصادی و موفقیت برنامه‌های آتی جوامع به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تجاری‌سازی، بخش مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فنّاوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. توجه به فراهم کردن بسترهای لازم برای عرضۀ دانش و فنّاوری در جامعه منجر به رشد اقتصادی و فنّاورانه و فراهم آوردن منافع اقتصادی زیادی برای سازمان‌های مجری تجاری‌سازی خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی زاهدان و همچنین ارائۀ راهکارهای مؤثر بر آن است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، در مجموع چهارده عامل شناسایی شد که پس از رتبه‌بندی عوامل چهارده‌گانه، عامل حمایتی و پشتیبانی در بالاترین رتبه از نظر اهمیت و عامل آموزشی- پژوهشی، در پایین‌ترین درجه از نظر اهمیت رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Influencing the Commercialization of the Results of Academic Research Case Study: Zahedan Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Abdolali Keshtegar 1
  • Alireza Tashakorian Jahromi 2
  • Sajad Hojatdoost 3
چکیده [English]

Today, the commercialization of research results towards social-economic development and future success of communities has become an undeniable necessity. Commercialization is an important part of innovation process and any technology and products will not be marketed without it. Giving importance to knowledge and technology to provide the necessary conditions for economic growth and technological community will provide economic benefits for many organizations in implementation of commercialization. The aim of this study was to identify and rank factors that influence business-related research and entrepreneurship in higher education institutions in Zahedan also offering affective solutions based on the results, overall, fourteen factors were identified which after ranking of these factors, supportive factor as the most important factor and education–research factor as the least important factor was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • The results of Academic research
  • Zahedan higher education institutions
بندریان، رضا و قابضی، روح‌الله (1388). مزایا و چالش‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود، رشدفنّاوری، 20، 19.
پاکزاد بناب، مهدی و تقوی، مصطفی (1388). بررسی فرایند و مدل‌های تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار، دانشگاه پیام نور استان سمنان.
پور‌عزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا (1389). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثر‌گذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها (بر اساس مقایسۀ روش‌های پنج دانشگاه معتبر جهان)، توسعۀ کارآفرینی، 2 (7)، 52.
جاهد، حسینعلی و آراسته، حمیدرضا (1392). عوامل برون‌سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 45 – 68.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس و مدنی، حسام‌الدین (1388). تجاری‌سازی فنّاوری عامل مؤثر در توسعۀ فنّاوری، رشد فنّاوری، 5 (20)، 35 – 38.
رئوفی، مسعود (1390). تجاری‌سازی ایده‌های جدید، برگرفته از سایت اینترنتی www.alef.ir.
علمی، محمد (1388). روش‌های تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، نشریۀ اندیشکدۀ تجارت، سازمان توسعۀ تجارت ایران، 15، 4 – 14.
مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1387‌). تعریف واژگان علوم، تحقیقات و فنّاوری.
یداللهی فارسی، جهانگیر و امینی، زهرا (1390). شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فنّاوری در حوزۀ زیست‌فنّاوری، فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 7 (28)، 29 – 32.
 
Gans, J. S. & Stern, S. b. (2003). The product market and the market for “ideas”: commercialization strategies for technology entrepreneurs, Research Policy, 32, 333– 350.
Handbook (2005). The handbook of technology transfer- chapter 2: Technology commercialization, Asia Pacific Center for Technology Transfer (APCTT).
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2003). 11th Edition, Merriam-Webster, Incorporated, Springfield, MA.
Oxford English Dictionary Online (2008), http://dictionary.oed.com.www.baser.dk.
Rasmussen, E. (2008). Government instruments to support the commercialization of University Research: Lessons from Canada, Technovation, Bodø Graduate School of Business, N- 8049 Bodø, Norway, vol 24, pp. 506-517.
Swedish Institute for Growth Policy Studies, ITPS (2004). Commercialization of Research Results in the United States, an Overview of Federal and Academic Technology Transfer.
Umam, Kh. (2008). Higher education institutation and technology transfer, school of business mangemnet, ITB.
Waitz, Anthony & Bokhari, Wasiq (2009). Nanotechnology Commercialization Best Practic.