ارائۀ الگوی روابط علّی سرمایه و هنجارهای اجتماعی، خودکارآمدی کارآفرینانه‌ و تمایلات کارآفرینانۀ دانشگاهی نقش واسطه‌ای نگرش کارآفرینانه و کنترل رفتار ادراک ‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دکتری برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات کارآفرینانۀ دانشگاهی بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعۀ آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 183دانشجو تعیین و با روش تصادفی طبقه‏ای نمونه‏گیری شده است. گردآوری اطلاعات به روش میدانی و ترکیبی از پرسشنامۀ بسته صورت می‏گیرد که این پرسشنامه‌ها اقتباس از پرسشنامه‌های نگرش کارآفرینانۀ ماینا، پرسشنامۀ هنجار اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی ارچ، خودکارآمدی کارآفرینانه  شوک و براتیانو، کنترل رفتار ادراک‌ شدۀ شوک و براتیانو  و پرسشنامۀ تمایلات کارآفرینانۀ لینان و چن صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین همبستگی با قصد کارآفرینانه دانشگاهی مربوط به متغیر نگرش به کارآفرینی دانشگاهی است و متغیرهای سرمایه‌‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی  و  خودکارآمدی کارآفرینانه علاوه بر اثر مستقیم به‌طور غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه‏ای کنترل رفتار ادراک‌شده و نگرش به کارآفرینی بر متغیر قصد کارآفرینانۀ دانشگاهی اثر معنادار دارند. به‌علاوه، تمامی این متغیرها در این پژوهش 32 درصد از کل تغییرات موجود در متغیر قصد کارآفرینانۀ دانشگاهی را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relations of Causal Model Social Capitals and Social Norms, Entrepreneurial Self-efficacy and Academic Entrepreneurial Intention: the Mediating Role Attitude toward Entrepreneurship and Perceived Behavioral Control

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Seif 1
  • Reza Fathi 2
1
2
چکیده [English]

The present research aimed at investigating the factors affected on the academic entrepreneurial intention among students of Payam-e-Noor in Shiraz city. This paper is a descriptive-correlational based on applied goal and the method of data collection and analysis. Population present research included all Shiraz Payam-e -Noor University students that the sample size is determined using a sample of 183 students and a stratified random sampling obtained by Cochran Formula. Data collection for the study is a combination of close questionnaire and measure for all variables on the basis of Likert five-option scale was applied to measure all parts of model. In addition to the inferential statistics for the analysis method, path analysis was used to evaluate hypotheses. The results indicated that the highest correlation with academic entrepreneurial intention is the attitude to academic entrepreneurship and social capitals, social norms, entrepreneurial self-efficacy, taking have significant direct effects additional indirect effects on entrepreneurial intention through perceived behavioral control and attitude toward entrepreneurship variable. Furthermore, all of these variables in this study, 32% of the variation in academic entrepreneurial intention are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic entrepreneurial intention
  • Social norms
  • Social capitals
  • Entrepreneurial self-efficacy
بندپی، شهرام (1391). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های کارآفرینی بر نگرش دانشجویان نسبت به بازار کار و خودپندارۀ شغلی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). فصلنامۀ مدیریت، 9.
ربیعی، علی و سرابی، سولماز (1392). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (‌مطالعۀ موردی: انجمن زنان مدیر کارآفرین). فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، 1 (4)، 33- 68.
ربیعی، علی و صادق‌زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی. فصلنامۀ علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 11 (41).
مردانشاهی، محمد‌مهدی؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزالله و مبارکی، محمد‌حسن (1393). بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران). توسعۀ کارآفرینی، 7 (4)، 755- 771.
نورمحمدی، حمزه‌علی و صفری، فاطمه (1392)‌. معرفى نظام‌هاى رتبه‌بندى جهانى دانشگاه‌ها و بررسى شاخص‌هاى این نظام‌ها، ‌نامه سیاست علم و فنّاوری، 2 (3)، 71- 86.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ زالی، محمد‌رضا و باقری‌فرد، سید مرتضی (‌1390). شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعۀ موردی دانشگاه جامع علمی- کاربردی. سیاست علم و فنّاوری. 4 (1).
 
Daniel, R. & Gurel, E. Altinay, L. (2009). Tourism student entrepreneurial intentions, Journal of Management Student, 19 (1), 9-23.
Altinay, L.; Lashley, C. & Daniel, R. (2011). The influence of family tradition and psychological traits on entrepreneurial intention, International Small Business Journal, 793, 29-38
Clark, B. R. (2004). The entrepreneurship university demand and response: theory and practice; Tertiary Education Management, Vol. 22.
Collins, L.; Hannon, P. D. & Smith, A. (2004). Enacting entrepreneurial intent:  the gaps between student needs and higher education capability.  Education + Training, 46 (8/9), 454-463.
Drennan, D. J., Kennedy & J. Renfrow, p. (2003). Situational factors and entrepreneurial intentions, Academy of Management, (1893), 29- 42.
Engle, R. L.; Dimitriadi, N.; Gavidia, J. V.; Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., et al. (2010). Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen model of planned behavior, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 16 (1), 35-57.
Erikson J. A. (2005). Contemporary approach to entrepreneurship education, The Emerald Research Journal, 46: 416-23.
Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). Students’ Entrepreneurial Characteristics:  Empirical Evidence from Croatia, the Business Review, Cambridge, 14 (2), 216-221.
Linan, F. & Chen, Y. W. (2006). Testing the entrepreneurial intention model on two country sample, Journal of Experimental Oxtail, 22, 435-747.
Linan, F. (2008). Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intention, unpublished manuscript, department psychology, university of Manchester.
Maina, R. (2008). Encouraging entrepreneurial intentions the role of university college environment and experiences, Strategic Management Journal, 13, 169-188.
Moriano, J. A. L. & Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and reduction. UNED, Inc., Spain.
Muller, S. (2008). Encouraging future entrepreneur the effect of entrepreneurship course characteristic on entrepreneurial intention, Journal of Applied psychology, 73 (4), 421-435.
Nabi, G., & Lin˜a´n, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions, education and development. Education +Training, 53 (5), 325–334. http://dx.doi.org/10.1108/00400911111147668
Oruch, D. (2006). Factors that facility at intention to venture creation among nascent entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 19 (2), 41-71.
Ropke, J. (2006). Knowledge mobilization and academic entrepreneurship.  Journal of Entrepreneurship Research, 1 (1), 33-61.
Sooke, C. & Batiano, C. (2008). Entrepreneurial intent in a transitional economy: an application of the theory of planed behavior to Romanian students, Workshop of Entrepreneurship Research, 23-34.
Van Praag, M. (2005). Successful Entrepreneurship: Confronting Economic Theory with Empirical Practice: Edward Elgar Publishing Incorporated.
Zeng; Fan qi, Lee; Dennis (2015).An Empirical Study on the Influencing Factors of University Students’ Entrepreneurial Intention –A Research Based on the Chinese Nascent Social Entrepreneur. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability,  XI(1).