بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور از نظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور جنوب فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور  از نظر دانشجویان با استفاده از روش  پیمایشی پرداخته است. حجم جامعه و نمونه آماری با جدول مورگان به ترتیب برابر با 275 و 160 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که روایی محتوایی آن با بهره‌گیری از نظرات متخصصان، تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابربا 88/0 بوده است. یافته‌های پژوهش نشان دادکه از نظر دانشجویان به ترتیب موانع رفتاری، موانع محیطی و موانع ساختاری بیشترین نقش را در توسعه نیافتن کارآفرینی در دانشگاه پیام نور دارند. نتایج آزمون t گروه‌های مستقل بیانگر آن است که بین نظر دانشجویان پسر و دختر، کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر سه دسته موانع رفتاری، ساختاری و محیطی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین نظر دانشجویان مجرد و متأهل در نقشموانع ساختاری و محیطی در توسعه نیافتن کارآفرینی در دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس(F) نیز نشان داد که بین نظر دانشجویان رشته‌‌های مختلف درباره نقش  هر سه دسته موانع در توسعه کارآفرینی دانشگاه، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the barriers to development of entrepreneurship in PNU on the perspective of students (Case Study: the southern of Fars PNU)

نویسنده [English]

  • Mahdi Amiri
چکیده [English]

In this study, entitled barriers to development of entrepreneurship in PNU on the perspective of students using descriptive survey has been conducted. The Population and sample size with Morgan table respectively equal to 275 and 160 people and the instrument was a researcher made questionnaire whose content validity means enjoying the views of experts confirmed and its reliability using the Cronbach's alpha coefficient is equal to. /88. The main findings of the research showed that the behavioral, environmental and structural barriers respectively the most important role in preventing the development of entrepreneurship in PNU from the perspective of their students; Independent sample t-test results indicate that a significant difference between male and female students, undergraduate and graduate in all three categories of behavioral, structural and environmental barriers And significant differences between single and married students in the role of structural and environmental barriers The absence of development of entrepreneurship in universities. The results of analysis of variance (F) showed that between students of various disciplines the role of all three categories of barriers to entrepreneurship development is a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Entrepreneurship
  • PNU
  • Student
احمدپور داریانی، محمود (1383). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. جلد پنجم، تهران: شرکت پردیس.
احمدی، فریدون؛ شافعی، رضا و مفاخری­نیا، فرانک (1391). بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان. توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 145- 163.
پرداختچی، محمدحسن و شفیع‌زاده، حمید (1385). درآمدی بر کارآفرینی سازمانی. تهران: ارسباران.
امیری، علی و مرادی، یزدان (1387). نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 3 (49)، 45 -67.
آقایی، شیما و زالی، محمدرضا (1389). بررسی موانع ساختاری توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
بخشی، غلامرضا (1381). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اداری و مدیریت، دانشگاه مازندران.
حیدری، احمد (1382). کارآفرینی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها. نشریه سیمای اقتصادی، 203 و 204، 182.
حیدری زاده، مجید (1382). وضعیت اشتغال اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در راستای بازنگری برنامه‌ریزی آموزشی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 2، 37- 45.
دانایی‌فرد، حسن (1384). نقش دولت در توسعه کارآفرینی. پروژه تحقیقاتی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
رضوی، مصطفی و زالی، محمدرضا (1388). بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4 (16)، 53 – 82.
رضائیان، علی (1380). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
زارع یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعهSME های دانش‌بنیان. کار و جامعه، 101،  66-74.
سعیدی کیا، مهدی (1388).کارآفرینی: پیامد دانشگاه نتیجه‌گرا. قابل دسترسی در سایت:
http://www.jobportal.ir
سعیدی کیا، مهدی (1385). اصول و مبانی کارآفرینی. تهران: کیا.
شریف‌زاده، فتاح؛ رضوی، سید مصطفی؛ زاهدی، شمس‌السادات و نجاری، رضا (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور). توسعه کارآفرینی، 2 (6)، 11- 38.
صمد آقایی، جلیل (1382). سازمان‌های کارآفرین. تهران: موسسه عالی آموزش وپرورش مدیریت و برنامه‌ریزی.
کاظمی، رضا محمد؛ قاسمی، حمید و رستم‌بخش، محمدرضا (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور. پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،  1 (2)، 89 – 100.
کردنائیج، اسدالله؛ زالی، محمدرضا و بهامین، ماجد (1392). بررسی راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران، توسعه کارآفرینی. 6 (2)، 95 – 114.
کردنائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز؛  قربانی، زهرا و نیاکان لاهیجی، نازیلا (1391). بررسی ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. توسعه کارآفرینی، 5 (3)، 47 – 64.
مبارکی، محمدحسن؛ زالی، محمدرضا و دهناد، رومینا (1392). شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش‌شناسی کیو. مدیریت فرهنگ سازمانی، 11 (1)، 5 – 32.
مقیمی، سید محمد؛ کردنائیج، اسدالله؛ زالی، محمدرضا و فیض، داود (1379). بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه کارآفرینی. پروژه تحقیقاتی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
موسوی، محمد (1392). بررسی موانع توسعه کارآفرینی؛ مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد، 4، 35 – 45.
میرزامحمدی، محمدحسن؛ امیری، مهدی و پورطهماسب، سیاوش (1387). بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شاهد از نظر اعضاء هیئت علمی این دانشگاه. نامه آموزش عالی، 1 (4)، 33 – 50.
نجفی، محمد و رفیعی، نفیسه (1384). یادگیری مبتنی بر کارآفرینی در آموزش عالی. مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 355.
نوروزی، محمدرضا (1388). موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی دانشجویان. نشریه کار و جامعه، 111، 10-17.
وکیلی، یوسف؛ الوانی، سیدمهدی و محمدی الیاسی، قنبر (1393). تبیین نقش عوامل محیطی در توسعة کارآفرینی در بخش عمومی. توسعه کارآفرینی، 7 (2)، 191 – 210.
یداللهی فارسی، جهانگیر (1384). نقش جدید دانشگاه‌ها: توسعه قابلیت‌های کارآفرینی. دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور.
یعقوبی، جعفر (1389). بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارائه‌ سازوکارهایی برای تقویت آن. توسعه کارآفرینی، 2 (8)، 121 – 139.
 
Askun, B.; Yildrim, N. (2011). Insights on Entrepreneurship Education In public Universities in Turkey: Creating Entrepreneurs or Not. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 663-676.
Brennan, C. Michael & McGowan, Pauric. (2006). Academic entrepreneurship: an exploratory case study. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12, (3), 121.
Clark, B. R. (2004).The Entrepreneurship University Demand and Response: Theory and Practice. Tertiary Education Management, 22.
Davey, T.; Plewa, C. & Struwig, M. (2011). Entrepreneurship perceptions and career intentions of international students. Education & Training, 53, 335-352.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as “quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy,32, 109–121.
Fox, Julie M. (2005). Organizational entrepreneurship and the Organizational performance linkage in university extension.
Guerrero M.; Rialp, J. & Urbano, D. (2006). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. Estudios De Economia Aplicada, 24 (2), 509-523.
Khanka, S. S. (2003). Entrepreneurial Development. New Delhi: Chand & Company LTO.
Mian, S. (2006). Can 'Entrepreneurial University Model' Help Pakistan Leapforg into the Knowledge Economy? Some Reflections, Strategic Management and Entrepreneurship, State University of New York, USA.
Moghimi, Seyed Mohammad (2004). Corporate Entrepreneurship: Obstacles and Alternatives. Journal of Entrepreneurship Research, 87 – 119.
Rasheed, H. S. (2000). Developing entrepreneurial potential in youth: The effect of entrepreneurial education and venture creation. Available, at: WWW.proquest.umi.com
Rasmussen, E. & Sorheim, R. (2006). Action Entrepreneurship Education. Technovation, 26, 185-194.
Rutherford, Matthew W. & Holt, Daniel T. (2007). Corporate entrepreneurship: An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents. Journal of Organizational Change Management, 20 (3), 429-446.
Wang, clement k. & Wong, Poh Kam (2002). Entrepreneurial interest of university students in Singapore, Technovation, 24 (2), 163-172.