عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف عوامل موفقیت تسهیم دانش در چهار مؤلفه اصلی (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به تعداد 1020 نفر است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 166 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی است که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (96=α) محاسبه و روایی آن به روش صوری بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی مانند میانگین، میانه، انحراف استاندارد، واریانس و ضریب کشیدگی؛ و آمار استنباطی مانند آزمون تی تک متغیره (برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در این دانشگاه وضعیت نیروی انسانی مناسب است، وضعیت ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در حد متوسط و وضعیت فناوری اطلاعات برای تسهیم دانش مناسب نیست. در پایان بر مبنای نتایج پژوهش، پیشنهاد شد به‌منظور ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و تشویق اعضای جامعه دانشگاهی برای شرکت در سمینار‌ها و کنفرانس‌های تخصصی، تفکر «تبادل دانش قدرت است» به جای «دانش قدرت است» جایگزین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The success factors of knowledge sharing in Islamic Azad University of Central Tehran Branch

نویسندگان [English]

  • Batool Mohammadi 1
  • Bijan Abdollahi 2
چکیده [English]

This paper aims to examine the success factors of knowledge sharing in four major components (organizational culture, organizational structure, human resources, and information technology) using a descriptive method in Islamic Azad University of Central Tehran Branch. The statistical population of the survey is 1020 person which is comprised of all faculty members of Islamic Azad University of Central Tehran Branch. To determine the sample size by Morgan table, 166 persons were selected through stratified random sampling method. The evaluation tool is a 20-question research-made questionnaire whose reliability was calculated through Cronach's alpha (α=96) and the validity was investigated through formal methods. For data analysis, descriptive statistics such as mean, median, standard deviation, variance and coefficient of elongation, also inferential statistics like univariate t-test (for comparison of sample mean and society) have been used. The findings showed that in this university human resource situation is appropriate, the organizational culture and organizational structure is medium and the condition of information technology is not appropriate for knowledge sharing. At the end, based on the research results, it was proposed to provide a culture of knowledge sharing and encourage members of the academic community to participate in specialized seminars and conferences, the idea of "knowledge sharing is power" rather than "knowledge is power" to be replaced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Organizational Culture
  • Organizational Structure
  • human resources
  • Information technology
  • Sharing of knowledge
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی).تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
انتهایی، علیرضا (1385). الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه­های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
بابازاده، علی (1386). امکان‌سنجی کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
حمیدی­زاده، محمدرضا (1383). دانش‌آفرینی دانشگاه­ها، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
دانایی‌فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد و حسینی، سید مجتبی (1390). تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری). پژوهش­هایمدیریتعمومی، 4 (14)، 63 – 84.
رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش و موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات؛ ترجمه محمدحسین لطیفی، تهران: انتشارات سمت.
رادینگ، آلن (1389). مدیریت دانش؛ ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: انتشارات سمت.
رحمان‌سرشت، حسن (1385). طرح پیشنهادی جامع مدیریت دانش در شرکت توانیر توسط، دانشگاه علامه طباطبایی.
سرلک، محمد­علی و اسلامی، طاهره (1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی. نشریهمدیریتدولتیدانشکدهمدیریت (دانشگاهتهران). 3 (8)، 1 – 18.
سلیمی، قاسم؛ صباغیان، زهرا؛ دانایی‌فرد، حسن و ابوالقاسمی، محمود (1390). تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط­های دانشگاهی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3 (2 و 3)، 51 – 74.
سهرابی، بابک؛ فروزنده، سکینه و رئیسی وانانی، ایمان (1390). ارائه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان ‌ای پروژه‌محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی. نشریه مدیریتدولتیدانشکدهمدیریت(دانشگاهتهران)، 3 (7)، 95 – 114.
سهرابی، بابک و دارمی، هادی (1389). مدیریت دانش (با رویکرد MBA). تهران: انتشارات سمت.
طالب‌نژاد، احمد (1387). طراحی و تبیین راهبردهای دانش‌آفرینی در دانشگا­ه­های جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری رشته مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
طالقانی، م. و دلیجانی، آ.(1388). بررسی نقش مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات در توسعه مدیریت سازمان. تهران: نشر کتابدار.
عالم‌تبریز، اکبر و محمدرحیمی، علیرضا (1387). مدیریت دانش (KM) و برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) با نگرش سیستم‌های اطلاعاتی.تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
عدلی، فریبا (1384). مدیریت دانش: حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
عسگریان، مصطفی (1386). مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها. تهران: انتشارات همایش دانش.
عسگریان، مصطفی (1383). سازمان و مدیریت آموزش وپرورش. تهران: نشر امیرکبیر.
محمدی، بتول (1389). امکان‌سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر و آشنا، محمد (1386). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌های دانش‌محور،اولین همایش ملی مدیریت دانش ایران.
 
Backman, S. J. (1988). The utility of selectedpersonal and marketing characteristics inexplaining consumer loyalty to selectedrecreation services, Dissertation Abstracts International. Unpublished PhD dissertations, Texas A&M University, College.
Buchanan, S. & Gibb, F. (1998). The information audit: an integrated strategic approach. International journal of information management. 18 (1).
Coukos,semmel, E.D. (2006). Knowledge management: Process and strategies used in United States research universities. Proquest Dissertation.
Fernie, S.; Green, S. D.; Weller, S. J. & Newcombe, R. (2003). Knowledge sharing: context, confusion and controversy, International Journal of Project Management, 21 (3), 177-187.
Gold, A. M. (2001).Management Information systems. Journal of Knowledge Management: An Organizational, 18 (1), 185-214.
Hoehle, H & Pauleen, D. (2008). KM Among Academics: Do as I teach not as I do. 19thAustralasian Conference on Information Systems, 401-411.
Ipe, M. (2003). Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework, Human Resource Development Review, 2 (4), 337-359.
Jabbary, N. & Madhoshi, M. (2014).Factors Affecting Knowledge Sharing Behavior in Academic Communities Grounded theory. International Journal of Education and Practice, 2 (6), 126-136.
Kalling, T. (2003). Knowledge management and the occasional Link with Perfomance. Journal of Knowledge Management, 1 (3).
Kidwell,J. J.; Vander Linde, K. M. & Sandra I. J. (2001). Tacit Knowledge, Innova on and Technology Transfer, in Technology Analysis & Strategic Management.
Kim, S. & Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution, Library & Information ScienceResearch, 30, 282–290.
Lou, S. J.; Yang, Y. S. & Shih, R.C. (2007). A study on the knowledge sharing behavior of information management instructors at technological universities in Taiwan, WorldTransactions on Engineering and Technology Education, 6 (1), 143-149.
Mac Carthy, A. F. (2006). Knowledge Management: Evaluating Strategies and Processes used in Higher Education. ProQuest Digital Dissertations. (UMI No. 3221289).
Martins, E. C. & Terblanche, F. (2006). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74.
Morton, R. (2009). Improving Knowledge Managemnet in theGyampoh- Vidogah R Health Service: Re- Engineering Approach towards Success Implementation, Springer. Science+ Business Media.
Paulin, D. & Suneson, K. (2012).Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers – Three Blurry Terms in KM. Electronic Journal of Knowledge Management, 10 (1), 81-91.
Piccoli, G.; Ahmad, R. & Ives, B. (2001). Knowledge management in academia: Aproposed framework. Journal of Information Technology and Management, 1 (4), 229-245.
Probest, G. & Roub, S. (2000). Managing knowledge building blocks for success, John Wiley and Sons, Inc.
Probst, G.; Raub, S. & Romhardt, K. (2000). Managing Knowledge, John Wiley & Sons, Chichester.
Psarras, J. (2006). Education and training in the knowledge-based economy. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 36 (1), 67- 81.
Rhoads, E. (2000). Knowledge Management and E-Learning are Two Sides of the SameCoin, Retrieved December 28, 2002, from the World Wide Web: http//fgipc.org/02_federal_ cio_council/resource/H_kmlearning/Rhoads.htm.
Riege, A. (2005).Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal of Knowledge Management, 9 (3), 18-35.
Riege, A. (2007). Actions to overcome knowledge transfer barriers in MNCs, Journal of Knowledge Management, 11 (1), 48-67.
Sanjaghi, M. E.; Akhavan, P. & Najafi, S. (2013).Fostering knowledge sharing behavior: The role of organizational culture and trust. International Journal of the Academy of Organizational Behavior Management (IJAOBM), 5 (April-June), 2 - 26.
Schwartz, D. G. (2006). Encyclopedia of Knowledge Management, IGI Global. [Electronic], http://library.books24x7.com/toc.asp?bookid=14700.
Sharifuddin, S. O. & Rowland, F. (2004).Knowledge management in a Public organization: Study on the relationship between organizational element and performance of Knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 2.
Szulanski, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm, Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue), 27-43.
Tikhomirova, N.; Gritsenko, A. & Pechenkin, A. (2008). University approach to knowledge management. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38 (1), 16-21.
 Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review, 20 (2), 115-131.
Wiig, K.MT. (2002). Knowledge management: in public administration. Journal of Knowledge management, 6 (3).
Xue, Y.; Bradley, J. & Liang, H. (2011). Team climate, empowering leadership, and knowledge sharing, Journal of Knowledge Management, 15 (2), 299-312.
Yaying M.; Chou, Yeh & Yung, T. (2005).The Implementation of Knowledge Management System in Taiwan’s Higher Education. Journal of College Teaching & Learning, 2 (9), 35-42.