ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی نیازهای آموزشی و ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای هیئت علمی انجام شد. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه آماری 168 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود که از بین آنها نمونه‌ای 71 نفری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. رضایت بیشتر پاسخگویان از کیفیت دوره‌های آموزشی برگزار شده در حد متوسط قرار داشت. حدود 79 درصد پاسخگویان شیوه «نیازسنجی و نظرخواهی از اعضای هیئت علمی» را به‌عنوان مبنای برگزاری دوره‌ها مناسب دانسته‌اند. مهم‌ترین نیازهای آموزشی نیز عبارت بود از: «اصول و فنون آموزش کارآفرینی»، «آشنایی با نظام‌های آموزش دانشگاهی برتر در سطح بین‌المللی»، «اصول و فنون توسعه حرفه‌ای خودگردان» و «کاربرد روان‌شناسی در آموزش و یادگیری». بر اساس یافته‌های تحقیق، استفاده از مدرسان توانمند و شناخته‌شده و باتجربه در رسانش مطالب و برقراری ارتباط مؤثر و ارتقای کیفیت دوره‌ها به لحاظ نوآوری و کاربردی بودن محتوا ازجمله راهکارهای جلب مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در دوره‌های آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implications of Training Courses for Professional Development of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Sharifzadeh
  • Gholamhossein Abdollahzadeh
آهنچیان، محمدرضا و ظهورپرونده، وجیهه (1388). راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان‌ها. اندیشه‌های نوین تربیتی. 6 (1)، 95 -126.
سهیلی، ثریا؛ زینالو، علی‌اکبر؛ صدیقی گیلانی، محمدعلی و خاکبازان، زهره. (1381). بررسی تأثیر کارگاه‌های آموزشی برگزار شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، 7، 50-74.
شاه‌پسند، محمدرضا (1388). تعیین مؤلفه‌های زمینه توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ۴۰ (۱)، 139-148.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و عبدالله‌زاده، غلامحسین (1391). تحلیل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از نگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی. سیاست علم و فناوری، 4 (4)، 37-48.
شریف‌زاده، ابوالقاسم (1392). پیامدهای رفتاری برنامه درسی پنهان در آموزش عالی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.  6 (29)، 33-48.
شریف‌زاده، محمدشریف و عبدالله‌زاده، غلامحسین (1394). مؤلفه‌های توسعه‌ آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،  7 (32)، 96 – 112.
شریفی، مهنوش؛ رضوانفر، احمد؛ حسینی، سید محمود و موحد محمدی، سید حمید (1392). بازنگری حرفه‌گرایی متعارف دانشگاهی: شناسایی مهارت‌های مورد نیاز برای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی. مهارت‌آموزی، 1 (4)، 85-102.
صادقی، فتح‌الله؛ حسینی، سید محمود؛ رضوانفر، احمد؛ شریف‌زاده، ابوالقاسم و مریدالسادات، پگاه (1388). واکاوی سازه‌های تأثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی. علوم تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 40 (4)، 69 - 77.
صادقی، فتح‌الله؛ حسینی، سید محمود؛ رضوانفر، احمد؛ شریف‌زاده، ابوالقاسم و مریدالسادات، پگاه (1387). بررسی راهبردهای مناسب توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی. علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 39-2 (1)، 105-115.
 قلی‌فر، احسان؛ حجازی، سید یوسف؛ حسینی، سید محمود و رضایی، عبدالمطلب (1390). تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه‌های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17 (2)، 37 -58.
مظلومی محمودآباد، سید سعید؛ نوروزی، سعیده؛ نوروزی، علی و میرزایی علویجه، مهدی (1391). ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجلهمرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکییزد، 7 (3)، 79 -92.
 
Borich, G. D. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. Journal of Teacher Education, 31 (1) 39-42.
Boucher, B. A.; Chyka, P. J.; Fitzgerald, W. L.; Hak, L. J.; Miller, D. D. & Parker, R. B. (2006). A comprehensive approach to faculty development. Am J Pharm Educ., 70 (2), 27.
D’Avanzo, C. (2009). Supporting faculty through a new teaching and learning center. Peer Review, 11 (2), 22-25.
Hitchcock, M. A.; Stritter, F. T. & Bland, C. J. (1992). Faculty development in the health professions: conclusions and recommendations. Med Teach, 14 (4), 295-309.
Jaffari, F. & Yousefy, A. (2004). The viewpoints of continuing medical education directors and experts about the characteristics of an effective needs assessment model for physicians, dentists and pharmacists. Iranian Journal of Medical Education, 2 (4), 43-51.
Maxwell, W. E. & Kazlauskas, E. J. (1992). Which faculty development methods really work in community colleges? A Review of Research. Community / Junior College Quarterly, 16, 351-360.
Nigholls, G. (2000). Professional development, teaching and lifelong learning: The implication for higher education. International Journals of Life Long Education, 19 (4), 370-377.
Shea, T.; Sherer, P. & Kristensen, E. (2002). Harnessing the potential of online faculty development: Challenges and opportunities. In D. Lieberman (Ed.), to improve the academy, 20, (pp. 162–179). Bolton, MA: Anker.
Steinert, Y.; Mann, K.; Centeno, A.; Dolmans, D.; Spencer, J.; Gelula, M. & Prideaux, D. (2006). A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8. Med Teach, 28 (6), 497-526.
Zarafshani, Kiumars & Ali Baygi, Amir Hossein (2008). What can a borich needs assessment model tell us about in-service training needs of faculty in a college of agriculture? The case of Iran. Journal of Agricultural Education and Extension, 14 (4), 347-357.