تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی: واکاوی بازدارنده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته دکتری ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق توصیفی کاربردی با هدف شناسایی و دسته‌بندی موانع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی به‌صورت پیمایشی و با تکنیک دلفی در سه مرحله به انجام رسید. بدین منظور، گروهی از اعضای هیئت علمی کشاورزی (23 نفر) دارای تجربه تجاری‌سازی به‌صورت هدفمند (تلفیقی از نمونه‌گیری بارز و زنجیره‌ای) برای مشارکت‌ در این مطالعه انتخاب شدند. در مرحله اول، 27 مانع پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی شناسایی شد. پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معین شد (69/. تا 81/.=α). در مرحله سوم به اولویت‌بندی موانع به شیوه تاپسیس اقدام شد. موانع استخراج شده بر اساس الگوی سه‌شاخگی در سه گروه زیر دسته‌بندی شد: (1) موانع ساختاری (18 مورد)؛ (2) موانع فرآیندی- رفتاری (21 مورد)؛ (3) موانع زمینه‌ای- محتوایی (16 مورد). بر اساس نتایج تحقیق مهم‌ترین موانع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی عبارتند از: کیفیت و قابلیت عرضه تجاری پایین دانش و فناوری برخاسته از تحقیقات دانشگاهی (ساختاری)، نبود فرآیند و رویه‌ تعریف شده برای تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی (فرآیندی)، و عدم بهره‌مندی مناسب اعضای هیئت علمی از خدمات حمایتی (محیطی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization of University Research in Agricultural Higher Education: Barrier Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahnoosh Sharifi 1
  • Ahmad Rezvanfar 2
  • Seyyed Mahmood Hosseini 2
  • Seyyed Hamid Movahed Mohammadi 2
1
2
پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا (1389). تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران. سیاست علم و فناوری، 2 (4)، 65-76.
حسنقلی­پور، حکیمه؛ قلی­پور، آرین؛ محمدی قاضی­محله، مهدی و روشندل اربطانی، طاهر (1389)، الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزم­های تجاری­سازی دانش در دانشکده­های مدیریت. مدیریت بازرگانی، 2 (6)، 41-60.
شریفی، مهنوش؛ رضوانفر، احمد؛ حسینی، سید محمود و موحد محمدی، سید حمید (1392). بازنگری حرفه‌گرایی متعارف دانشگاهی: شناسایی مهارت‌های مورد نیاز برای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی. مهارت‌آموزی، 1 (4)، 85-101.
شریفی، مهنوش؛ رضوانفر، احمد؛ حسینی، سید محمود و موحد محمدی، سید حمید (1394). الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 2 (5)،  93-109.
شریفی، مهنوش؛ رضوانفر، احمد؛ حسینی، سید محمود و موحد محمدی، سید حمید (1393). تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 1 (2)، 15-29.
شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین و شریفی، مهنوش (1392). عامل‌های تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 25، 72-88.
عباسی، بدری؛ قلی­پور، آرین و پیران­نژاد، علی (1387). پیامدهای ناخواسته تجاری‌سازی در آموزش عالی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی؛ 13 (46)، 155 – 182.
فکور، بهمن و حاجی‌حسینی، حجت­اله (1387). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های ایران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم کشور). سیاست علم و فناوری، 1 (2)،  59 -70.
کشته‌گر؛ عبدالعلی، تشکریان جهرمی، علیرضا و حجت‌دوست، سجاد (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، مورد مطالعه: مؤسسات آموزش عالی زاهدان. نامه آموزش عالی، 8 (31)، 11-29.
میرزایی اهرنجانی، حسن و امیری، مجتبی (1381). ارائه مدل سه‌بعدی تحلیل زیرساخت‌های بنیادین و مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت. دانشمدیریت؛ 15 (56)، 22 – 33.
 
Aldridge, T. & Audretsch, D. (2011). The Bayh-Dole Act and scientist entrepreneurship. Research Policy, 40 (8):1058-1067.
Audretsch, D. B. & Keilbach, M. (2005). Entrepreneurship capital and regional growth. Ann Reg Sci, 39, 457–469.
Boehm, D. N. & Hogan, T. (2013). Science-to-Business collaborations: A science-to-business marketing perspective on scientific knowledge commercialization. Industrial Marketing Management, 42 (4), 564-579
Perkmann, M.; Tartari, V.; McKelvey, M.; Autio, E.; Broström, A.; D’Este, P. et al (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42 )2(:423-442.
Casper, S. (2013). The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the commercialization of university science. Research Policy, 42 )8), 1313-1324.
Dalkey, N. C. (1969). The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion. Futures, 1 (5), 408–426
Decter, M.; Bennett, D. & Leseure, M. (2007). University to business technology transfer-UK and USA comparisons. Technovation, 27 (3): 145-155.
Funk, S. G.; Champagne, M. T.; Tornquist, E. M., & Wiese, R. A. (1995). Administrators' views on barriers to research utilization. Appl Nurs Res, 8 (1), 44-49.
Gans, J. S. & Persson, L. (2013). Entrepreneurial commercialization choices and the interaction between IPR and competition policy. Ind. Corp. Change, 2, 131 - 151.
Jacobsson, S.; Lindholm-Dahlstrand, Å. & Elg, L.  (2013). is the commercialization of European academic R&D weak? A critical assessment of a dominant belief and associated policy responses. Research Policy, 42) 4, 874-885.
Joly, Y.; Caulfield, T.; Knoppers, B. M.; Harmsen, E., & Pastinen, T. (2010). The commercialization of genomic research in Canada. Healthcare Policy, 6 (2), 24-32.
Kumar, M. N. (2010) Ethical Conflicts in Commercialization of University Research in the Post-Bayh-Dole Era. Ethics and Behavior, 20: 324–351. doi: 10.1080/10508422.2010.491759.
Lam, A. (2011). What motivates academic scientists to engage in research commercialization: ‘Gold’, ‘ribbon’ or ‘puzzle’? Research Policy, 40 (10), 1354-1368.
Ndonzuau, F. N.; Pirnay, F., & Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation. Technovation, 22 (5), 281-289.
Petruzzelli, A. M. (2011). The impact of technological relatedness, prior ties, and geographical distance on university–industry collaborations: a joint-patent analysis. Technovation, 31 (7), 309-319.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C., & Lupton G., (2011). The entrepreneurial university: examining the underlying academic tensions. Technovation, 31 (4), 161-170.
Plagnol, A.; Rowley, E.; Martin, P. & Livesey, F. (2009). Industry perceptions of barriers to commercialization of regenerative medicine products in the UK. Regenerative Medicine, 4 (4), 549-559. Doi: 10.2217/RME.09.21
Siegel, D. S.; Waldman, D. A.; Atwater, L. E., & Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration. The Journal of High Technology Management Research, 14 (1), 111-133.
Siegel, D. S.; Wright, M., & Lockett, A. (2007). The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implications. Industrial and Corporate Change, 6 (4), 489-504.
Vanderford, N. L.; Weiss L. T., & Weiss, H.L. (2013) A Survey of the Barriers Associated with Academic-based Cancer Research Commercialization. PLoS ONE, 8 (8), e72268. doi:10.1371/journal.pone.0072268
World Bank (2007). Enhancing Agricultural Innovation: How to go beyond the strengthening of research systems. Washington DC, USA: World Bank. 157p.
Wright, M.; Birley, S., & Mosey, S. (2004). Entrepreneurship and university technology transfer. Journal of Technology Transfer, 29 (3–4), 235–246.