تحلیل پیامدهای شناختی رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در فرایند آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با مروری بر ادبیات پیشینه و پژوهش‌های رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL)، درصدد تبیین جایگاه تکالیف نوشتاری در ارتقاء سطح یادگیری و مقایسه پیامدهای شناختی تکالیف نوشتاری متنوع است. رویکرد نوشتن برای یادگیری به معنای کاربرد تکالیف نوشتاری در حین آموزش است و بر این اندیشه استوار است که فهم و تفکر یادگیرنده با فرایند نوشتن وضوح می‌یابد و رشد می‌کند. پژوهش‌های گزارش شده در ادبیات رویکرد نوشتن برای یادگیری را می‌توان در قالب چهار فرضیه دسته‌بندی کرد: فرضیه شکل‌دهی در لحظه بیان، فرضیه جستجوی پیش‌نگر، فرضیه ژانر و فرضیه جستجوی پس‌نگر. هر یک از این فرضیه‌ها بر تبیین‌های متفاوت و گاه متضادی در خصوص رابطه نوشتن و یادگیری استوارند. لذا پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه و چه موقع کاربرد تکالیف نوشتاری در ارتقاء یادگیری اثربخش است. برای پاسخ به این سؤال، تبیین‌ها و نتایج پژوهشی در محدوده هر فرضیه تحلیل و مقایسه شدند و نتایج زیر استنباط شد: 1- تناسب بین سطح مهارت یادگیرندگان و میزان پیچیدگی تکلیف نوشتاری کاربرد تکالیف در آموزش را تسهیل می‌کند. 2- وجود سنخیت و هماهنگی بین نوع تکلیف نوشتاری و سطح هدف شناختی مورد نظر در آموزش کلاسی، تضمین‌کننده اثربخشی این تکالیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of cognitive consequences of writing to learn (WTL) in education process

نویسنده [English]

  • Amene Aali
احمدی، بابک (1372). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
سیف، علی‌اکبر (1387). روان‌شناسی پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
شفیعی، کدکنی (1390). با چراغ و آینه (در جستجوی ریشه‌های شعر معاصر ایران). تهران: نشر سخن.
شمیسا، سیروس (1386). انواع ادبی (ویرایش چهارم) تهران: میترا.
عسگری، محمد و سیف، علی‌اکبر (1386) مقایسه تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش آموزان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 1(3)، 28-38.
فتوحی، محمود (1391). سبک‌شناسی (نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها)، تهران: نشر سخن.
ویگوتسکی، ال. اس. (1365). اندیشه و زبان (ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده). تهران: نشر آفتاب.
یوسفی مشهور، مریم و سیف، علی‌اکبر (1385). تأثیر آموزش راهبردهای سازمان‌دهی، علامت‌گذاری و حاشیه‌نویسی و خلاصه کردن بر یادگیری مطالب. فصلنامه تعلیم و تربیت، 86، 125-138.
 
Ackerman, J. M. (1993). The promise of writing to learn. Written Communication, 10, 334-370.
Applebee, A. N. (1984). Writing and reasoning. Review of Educational Research, 54, 577-596.
Bazerman, C. et al. (2005). Reference guide to writing across the curriculum. Indiana: Parlor Press, LLC.
Beal, C. R. (1996). The role of comprehension monitoring in children's revision. Educational Psychology Review, 8, 219-238.
Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Britton, J. (1982). Shaping at the point of utterance. In Pradl, G. M. (Ed.). Prospect and retrospect: Selected essays of James Britton, Boynton/Cook Publishers, Inc. Montclair, NJ, 139-145.
Cameron, C. A.; Hunt. A. K. & Linton, M. J. (1996). Written expression as contextualization: Children write in social time. Educational Psychology Review, 8, 125-150.
Durst, R. K. & Newell, G. E. (1989). The uses of function: James Brittons category system and research on writing. Review of Educational Research, 59 (4), 375-394.
Emig, J. (1971). The composing processes of twelfth graders. Urbana, IL: NCTE.
Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 28, 122‑128.
Flower, L. & Hayes. J. R. (1980). The cognition of discovery: Defining a rhetorical problem. College Composition and Communication, 31, 21-32.
Flower, L. & Hayes, J. R. (1984). Images, plans and prose: The representation of meaning in writing. Written Communication, 1, 120-160.
Flower, L.; Stein, V.; Ackerman, J.; Kantz, M. J.; McCormick, K. & Peck, W. C. (1990). Reading to write: Exploring a cognitive and social process, New York: Oxford University Press.
Galbraith, D. (1992). Conditions for discovery through writing. Instructional Science, 21, 45-72.
Hudd, S. S. & Bronson, E. F. (2007). Moving forward and looking backward: An exercise in recursive thinking and writing. Teaching Sociology, 35, 264-273.
Hudd, S. S.; Smart, R. A. & Delonery, A. W. (2011). My understanding has grown, my perspective has grown: linking informal writing to learning goals. Teaching Sociology, 39 (2), 179-189.
Hudd, S. S.; Sardi, L. M. & Lopriore, M. T. (2013). Sociologists as Writing Instructors: Teaching Students to Think, Teaching an Emerging Skill, or Both? Teaching Sociology, 41 (1), 32-45.
Klein, P. D. (1999). Reopening inquiry into cognitive processes in writing to learn. Educational Psychology Review, 11, 203-270.
Langer, J. A. & Applebee, A. N. (1987). How writing shapes thinking: A study of teaching and learning, National Council of Teachers of English, Urbana. IL.
Marshall, J. D. (1987). The effects of writing on students' understanding of literary text. Research in the Teaching of English, 21, 30-63.
Newell, G. E. (1994). The effects of written between‑draft responses on students' writing and reasoning about literature. Written Communication, 11, 3111‑347.
Newell, G. E. & Winograd, P. (1989). The effects of writing on learning from expository texts. Written Communication, 6, 196-217.
Paltridge, B. (1995). Working with genre: A pragmatic perspective. Journal of Pragmatics, 24, 393‑406.
Reaves, R. R. & Jewell, L. R. (1993). Effects of writing to learn. Journal of Agricultural Education, 5, 121-131.
Stewart, T. L.; Myers, A. C. & Cully, M. R. (2010). Enhanced learning and retention through writing to learn in the psychology classroom. Teaching of Psychology, 37, 46-49.
Smagorinsky, P. (1995). Constructing meaning in the Disciplines. American Journal of Educational, 103, 160-184.
Stotsky, S. (1995). The uses and limits of personal or personalized writing in writing theory, research, and instruction. Reading Research Quarterly, 30, 758-776.
Watts, S. & Burnett, E. (2012). Pairing courses across the disciplines: Effects on writing performance. Written communication. 29 (2), 208-232.
Wiley, J. & Voss, J. F. (1996). The effects of "playing historian" on learning in history. Applied Cognitive Psychology, 10, 63‑72.
Yore, L. D. (2003). Examining the literacy component of science literacy: 25 years of language arts and science research. International Journal of Science Education, 25 (6), 689-725.
Young, P. & Sullivan, P. (1984). Why write? A reconsideration. In Conners, R. J., Ede. L. S., and Lunsford, A. A. (Eds.). Essays on classical rhetoric and modern discourse, Southern Illinois University Press, Carbondale. IL, 215-225.