بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدرسان مراکز آموزش علمی-کاربردی کشاورزی "مورد مطالعه: استان‌های تهران و البرز"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانش‌آموخته ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

هدف از اجرای پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدرسان مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز است. جامعه آماری شامل همه مدرسان این مراکز (N=156) و نمونه تحقیق (n=72) بود. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت (α>0.70). پس از انجام تحلیل عاملی چهار دسته عوامل مؤثر بر رضایت شغلی شامل حقوق و مزایا، تجهیزات آموزشی، تعامل مدیریت با مدرسان و مشارکت در امور آموزشی شناسایی شدند. متغیر وابسته (رضایت شغلی) نیز با استفاده از 35 گویه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بیشتر آزمودنی‌ها در حد متوسط است و رابطه مثبت و معنی‌داری بین سه عامل تعامل مدیریت با مدرسان، تجهیزات آموزشی و حقوق و مزایا با رضایت شغلی مدرسان مورد مطالعه وجود دارد. افزایش تعاملات و ارتباطات دوطرفه مدیران مراکز یاد شده با مدرسان و تأمین نیازهای مادی مدرسان ازجمله پیشنهادهای این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Factors Affecting on Teachers’ Job Satisfaction in Agricultural Applied Scientific Centers "Case of study: Tehran and Alborz provinces

نویسندگان [English]

  • Abas Norozi 1
  • Davood Hajimirrahimi 1
  • Maryam Benvidi 2
چکیده [English]

Abstract: The aim of this research is to study factors affecting teachers’ job satisfaction in agricultural applied scientific centers in Tehran and Alborz provinces. Research population included all the teachers in the mentioned centers (N=156), 72 of them were selected by stratified random sampling method. The main tool for data collection was a questionnaire whose content validity and reliability are confirmed. After conducting factor analysis, four influencing factors on job satisfaction were identified: salary, educational equipment, the interactions between the management and teachers, and participation in educational affairs. The dependent variable was measured by 35 questions. The results indicated that job satisfaction in the majority of research sample is about moderate and there is a positive and significant correlation between the three factors (salary, interactions between the management with teachers, and the educational equipment) and job satisfaction. Also, the increase in the communications between the managers of the mentioned centers and teachers and the fulfillment of teachers’ financial needs are some of the recommendations of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Job Satisfaction
  • Agricultural Jihad Educational Centers
  • teachers
  • Agricultural Applied- Scientific Training
باقری، شکوفه؛ کوشا، احمد و جنتی، علی (1391). بررسی نظام‌مند عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران. فصلنامه حکیم، 2 (15): 130- 139.
حیدریان نور، مریم؛ ناهیدی، فاطمه؛ ترک زهرانی، شهناز و خداکریم، سهیلا (1395). بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان­های تأمین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آن. مجله پایش. 3، 313- 323.
دانشمندی، محمد؛ حبیبی، هنگامه؛ سیرتی نیر، مسعود؛ زارعیان، آرمین و پیشگویی، امیرحسین (1391). رضایت شغلی اعضای هیئت منتخب دانشگاه‌های نظامی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (3)، 458-466.
رحیمی، لیلا و نادی، محمدعلی (1393). رابطه دلبستگی، شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم دانش در بین مدیران و معاونان دبیرستان­های دخترانه شهر اصفهان. رهبری و مدیریت آموزشی. 8 (3)، 63 – 77.
رنجبر، منصور و وحیدشاهی، کوروش (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. فصلنامه گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 (2)، 92 – 99.
سبزی‌پور، امیر؛ رشنودی، بهزاد؛ امیری، سمیه و کرم‌الهی، علی (1393). ارتباط بین نوع توجه به درون- بیرون شخصیت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان. فصلنامه رویکرد جدید در مدیریت آموزشی، 2، 181 – 194.
ستوده، نعمت؛ قربانی، راهب؛ حاجی آقاجانی، سعید، و رشیدی‌پور، علی (1391). بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. فصلنامه کومش، 46، 232-239.
شفیع‌آبادی، عبدالله (1390). پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات رشد.
شهبازی، محمد؛ عنصری، آرش و جواهری کامل، مهدی (1388). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی نیروهای پلیس. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 26، 89 – 103.
صالحی، لاله و مختارنیا، محمد (1389). بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 41 (1)، 79 -87.
عابدی کوشکی، سارا؛ زین­آبادی، حسن‌رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و جعفرنژاد، احد (1394). بررسی نقش رضایت شغلی در تعهد سازمانی در یک سازمان آموزشی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 8 (4)، 29 – 38.
عبدلی سلطان‌احمدی، جواد؛ عیسی­زادگان، علی؛ غلامی، محمدتقی؛ محمودی، حجت و امانی، جواد (1391). رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4 (2)، 105 – 124.
کاهه، داود و هیودی، طیبه (1391). رضایت شغلی و سلامت روان. مجله پایش، 11 (3)، 391- 397.
گل‌پرور، محسن و نادی، محمدعلی (1394). رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 23، 1-  22.
محمدزاده، فرید (1378). بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مورهد، گریفین (1374). رفتار سازمانی؛ ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
هومن، حیدرعلی (1381). توسعه و استانداردسازی مقیاس رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Bowron, J. Shelby, & Todd, Knox H. (1999). Job stressors and job satisfaction in a major metropolitan public EMS service. J. Pre Hospital. And Disaster Medicine, 14 (4): 236-239.
Griffin, Mary L.; Hogan, Nancy L.; Lambert, Eric G.; Tucker-Gail, Kasey L. & Baker, David N.  (2010). Job involvement, job stress, job satisfaction, and Organizational commitment and the burnout of correctional staff. Criminal Justice and Behavior. 37 (2), 239- 255. 
Lu, Hong; While, Alison E., & Barriball, K. Louise (2007). Job satisfaction among nurses: A literature review. International Journal of nurse studies. 42 (2), 211-217.
Mirfakhrai, Mohammad H. (1991). Correlates of job satisfaction among academic librarians in the United States. Journal of library administration. 14 (1), 117-131.
Yang, Kaifeng & Kassekert, Anthony (2010). Linking management reform with employee job satisfaction: evidence from federal agencies. Journal of Public Administration Research and Theory. 20 (2), 413-436.