اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مهندسی صنایع مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه قم

3 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف به‌کارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب متخصصان دانشگاهی برای انتخاب همکار پژوهشی و انتخاب استاد راهنما بر اساس رزومه استادان انجام شد تا نشان دهد که چگونه و بر اساس چه معیارهایی، یک فرد خبره دانشگاهی با تخصص مورد ‌نیاز کاربر شناسایی می‌شود. با بررسی آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی و انتخاب استاد نمونه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با توجه به نظرات استادان، معیارهای مؤثر شناسایی شد. سپس به‌منظور رتبه‌بندی آنها، درخت سلسله‌مراتبی تشکیل داده شد و بر اساس آن، پرسشنامه   AHPشامل 10 مقایسه زوجی طراحی شد و در اختیار خبرگان عضو هیئت علمی دانشگاه قرار گرفت. پس از مشخص شدن وزن‌های هر یک از معیارها و بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های آموزشی در انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی به ترتیب از اولویت بیشتری برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Effective Factors for Selecting Research Cooperator and Supervisor Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Zahra roozbahani 2
  • kheiralah rahseparfard 3
  • Maryam soleymani 4
1 Assistant professor, Head of Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Head of ICT Center, University of Qom,
2
3
4
چکیده [English]

Abstract: The present paper examines a fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for Prioritize the factors affecting the choice of academic experts to select a research cooperator and a professor as a supervisor of thesis from the perspective of students. The main question is that with what criteria a cooperator or supervisor is selected for academic research or thesis. Some effective criteria determined by using the expert ideas in a analyzing the faculty members' promotion regulations and top supervisors or professors election regulations of ministry of science and technology. To rank determined criteria, hierarchy tree composed.  Based on the hierarchy tree, AHP questionnaire designed and then distributed among faculty experts. This study show that research and training activities of teachers are respectively in first ranks for the both of choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy Analytic Hierarchy Process
  • expert selection
  • research cooperator
  • Supervisor
منابع
اصغرپور، محمدجواد (1387). تصمیم­گیرندگان چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بزرگ، حمیده و خاکباز، عظیمه (1392). استاد راهنمای پنهان: برنامه درسی برآمده از تعامل استاد راهنما و دانشجو در پایان­نامه­های کارشناسی ارشد (مورد مطالعه رشته علوم تربیتی). پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 10 (9)، 38 – 50.
رباطی،  فاطمه السادات؛ یارمحمدیان؛ محمدحسین؛ فروغی ابری، احمدعلی؛ کشتی‌آرای، نرگس؛ محمدباقری، محمد و رضایی­فر، مهدی (1393). بررسی عوامل پنهان تأثیرگذار بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 11 (4)، 442 – 455.
شیربیگی، ناصر و کاوه­ای، صدیقه (1391). بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد. رویکردهای نوین آموزشی، 7 (1)، 1 – 26.
صالحی عمران، ابراهیم؛ اقدائی، محمدحسن و هاشم‌خانی زلفانی، سرفراز (1391). استفاده از روش‌های تصمیم­گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دوره دکتری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 18 (65)، 47 – 66.
عطاران، محمد؛ زین­آبادی، حسن‌رضا و طولابی، سعید (1388). انتخاب استاد راهنما و رابطه استاد راهنما-دانشجو دیدگاه­های دانش­آموختگان دوره دکتری. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 4 (16)، 96 – 129.
محمدی، محمود و محمودی، حدید (1394). ارائه مدلی جهت انتخاب استاد راهنمای پایان­نامه­های کارشناسی ارشد با روش برآیند تحلیل شبکه‌ای ANP. سومین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت. بازیابی از سایت
مؤمنی، منصور (1385). مباحث نوین پژوهش در عملیات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Donald, J. G.; Saroyan, A. & Denison, D. B. (1995). Graduate student supervision policies and procedures: A case study of issues and factors affecting graduate study. The Canadian Journal of Higher Education, 25 (3), 71–92.
Drazen Barkovic, Ivana Barkovic Bojanic (2014). Supervisor Selection In The Ph.D. Program By Using The Analytical Hierarchy Process Method, Interdisciplinary Management Research. 10, 148-163.
Eggleston, J. & Delamont, S. (1983). Supervision of student's for research degrees Birmingham. AL: BERA.
 Torfi F. A. Rashidi (2011). Selection of Project Managers in Construction Firms Using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Topsis: A Case Study. Journal of Construction in Developing Countries, 16 (1), 69–89.
Holdaway, E.; Deblois, Ch. & Winchester, I. (1995). Supervision of graduate students. The Canadian Journal of Higher Education, 25 (3), 1–29.
International Journal of Doctoral Studies Volume 2 (2007). Editor: George M. Marakas Selecting a Doctoral Dissertation Supervisor: Analytical Hierarchy Approach to the Multiple Criteria Problem Subhajyoti Ray, Publisher@InformingScience.org
Ives, G. & Rowley, G. (2005). Supervisor selection or allocation and continuity of supervision: Ph.D. students’ progress and outcomes. Studies in Higher Education, 30 (5), 535–555.
Kousalya, P; Ravindranath, V. & Vizayakumar, K. (2006). Student Absenteeism in Engineering Colleges: Evaluation of Alternatives Using AHP, J. App. Math. Dec. Sci. Vol 2006, Article ID 58232, pp.
Ledic, J. & Hoic-Bolic, N. (1998). The differences between teachers and student assessment of higher education teaching quality: A case from Croatia.
Manderson, D. (1996). Asking better questions: Approaching the process of thesis supervision. Journal of Legal Education, 46(3): 407– 419.
Phillips, E., & Pugh, D. (2000). How to get a Ph.D.: A handbook for students and their supervisors (3rd Ed.). Buckingham, UK: OpenUniversity Press.
Powles, M. (1993). Staff development for Ph.D. supervision. In: Cullen, D. J. (Ed.). Quality in PhD Education. Canberra, Australia: Australian National University.
Ray, S. (2007). Selecting a doctoral dissertation supervisor: Analytical hierarchy approach to the multiple criteria problem. International Journal of Doctoral Studies, 2, 23-32.
Rudd, E. (1985). A new look at post graduate failure. Guildford, England: SRHE and Slough: NFER Nelson.
Ramsden, P (1995). Recognizing and rewarding good teaching in Australian higher education: A project commissioned by the committee for the advancement of university teaching: Final report. Australian government pub. Service.
Salmuni, W.; Mustaffa, W. & Hariri, K. (2007). Prioritizing Academic Staff Performance Criteria in Higher Education Institutions to Global Standards, Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, pp. 1281-1288.