سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل 52 نفر از کارشناسان بودجه شاغل در سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن (8/0< α) مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک متغیره، تی مقایسات زوجی و آزمون فریدمن) استفاده شد. بررسی و مقایسه سازوکارهای تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش نشان داد که سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت در هر دو وضعیت موجود و مطلوب دارای بیشترین اهمیت بوده است. در خصوص آموزش عالی نیز یافته‌ها بیانگر آن بود که در وضعیت موجود، سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت و در وضعیت مطلوب سازوکار عقد قراردادهای همکاری با صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای بیشترین اهمیت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms for financing education (education & higher education)

نویسندگان [English]

  • mohammad khanazizi 1
  • Aliakbar Aminbeidokhti 2
1 Management and Planning Organization
چکیده [English]

Abstract:The purpose of this study was to evaluate and compare existing and optimal state mechanisms for financing education and higher education. The rsearch method was descriptive survey and the participants in this study included 52 experts of Plan & Budget  Organization and the Ministry of Education and Ministry of Science, Research and Technology that were selected by simple random sampling.The main tool To collect data,was a researcher-made questionnaire whose content validity and reliability (α>0.8) were confirmed. For analyzing the data of research descriptive and inferential statistical methods were used (T-test, paird T-test and Friedman test).Comparison of financing mechanisms in education revealed public education financing in both the current and the optimal state is of the greatest importance. The results about higher education indicated that in the current state, mechanism of public education financing is of the greatest importance, and in the optimal state, the mechanism of contract with manufacturing institutions and service industries is of the most importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial resources
  • mecha-nisms
  • Higher Education
  • education
منابع
آیچر، ژ. ث. (1380). مخارج آموزشی در سطح بین‌المللی؛ ترجمه غلامرضا گرایی‌نژاد، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش (جلد اول)، تألیف عبدالحسین نفیسی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
انتظاری، یعقوب و محجوب، حسن (1392). انتخاب سازوکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19 (68)، 49- 69.
انتظاری، یعقوب (1390). ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17 (60)، 17- 36.
انصاری، عبدالله (1389). بررسی نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، 26 (104)، 31- 58.
جیمنز، ای. (1380). تأمین مالی آموزش و پرورش دولتی؛ ترجمه عبدالله انصاری، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش (جلد اول)، تألیف عبدالحسین نفیسی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سازمان برنامه ‌و بودجه کشور (1395). قوانین بودجه سنواتی کل کشور.
عزتی، میترا و نادری، ابوالقاسم (1388). تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 15 (52)، 23- 54.
فرزیب، علیرضا (1384). نظام نوین بودجه‌ریزی در ایران. تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
قارون، معصومه (1375). بررسی راه‌های تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها. تهران: فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 4 (13 و 14)، 97- 142.
لوین، ه‍. م (1380). تأمین منابع مالی آموزش و پرورش عمومی؛ ترجمه عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش (جلد اول)، تألیف عبدالحسین نفیسی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
محمد نژاد عالی‌زمینی، یوسف و روشن، احمدرضا (1387). گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در سال 1386. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
نادری، ابوالقاسم (1389). سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش: مبانی، الزامات، عناصر و الگوریتم. فصلنامه تعلیم و تربیت، 26 (104)، 59- 90.
نادری، ابوالقاسم (1383). اقتصاد آموزش. تهران: نشر یسطرون.
نور نائینی، محمدسعید و دژپسند، فرهاد (1373). بررسی اقتصادی شهریه در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 2 (5)، 71- 96.
وزارت آموزش و پرورش (1394). سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1395). گزارش تحلیلی مدل هزینه سرانه بودجه.
وزیریان، سیروس (1382). مفاهیم و اصطلاحات بودجه‌ریزی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.       
    
Gorostiaga, X. S. J. (1999). In search ofthe missing Link between Education and Development. In Altbach, P. G. (Ed), Private Prometheus: Private Higher Education and Development in the Twenty-First Century. Greenweed Press, West-Port, CT.
Grothe, L. William (1982). Strategies to finance your higher Education. IEEE.Potentials.
Herbst, Marcel (2007). Financing Public Universities. Zurich: Springer.
Johnstone, D. B. (2004). Higher Education Finance Accessibility: tuition Feeds and student loans in sub-saharan Africa. Journal of Higher Education in Africa, 2 (2), 11-36.
Lieras, M. P. & Marginson, S. (2002).Nation Bulding Universities in a Global Environment: the Case of Australia. Higher Education, 43 (3), 409-428.
Monks, J. (2009). The Impact 0f Merit-based Financial aid on college Enrolment: A field Experiment, Economics of Education Review, 28 (1), 99-106.
Paulsen, B. Michael & Smart, C. John (2001). The Finance of Higher Education. New York: Agathon Press.
Prakash, V. (2007).Trend in Growth and Financing of Higher Education in India. Economic and Political Weekly, 42 (31), 3249-3258.
Stamoules, A. (2005). Implementation of the Bologua Process goals: on Greek State Funding. Higher Education in Europe, 30 (1), 41- 51.
Todea, Nicolae & Tilea, Donia Maria (2011). Comparative Analysis between the Models for Education in Romania and the United Kingdom. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, (15), 717- 721.