کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 گروه روان‌شناسی، هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره). ایران. تهران

چکیده

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی جوانب مهم یادگیری ترکیبی چون عوامل مؤثر بر کاربرد، چالش‌ها و چشم‌اندازها از منظر آموزش‌دهنده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کنشگران فرایند یاددهی و یادگیری است. پژوهش حاضر از نوع مروری است. برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و پایگاه داده‌های معتبر چون نورمگز، مگیران، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار، پروکوئست و مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در کتاب‌ها و مقاله‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که عوامل مختلف درونی و بیرونی بر کاربرد یادگیری ترکیبی از منظر آموزش‌دهنده مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتی و چهره‌به‌چهره، تغییر نقش آموزش‌دهنده، حمایت مؤسسه و مدیریت، عوامل روانی چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل بر فرایند یاددهی از مهم‌ترین چالش‌های کاربرد آن هستند. همچنین بر اساس پژوهش‌ها، کاربرد یادگیری ترکیبی در مؤسسات آموزشی در سال‌های آینده بیش از پیش گسترش خواهد یافت، کنشگران آموزش رضایت بیشتری از آن خواهند داشت و به توسعه حرفه‌ای آموزش‌دهندگان توجه بیشتری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Blended Learning in Higher Education from Teacher's Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Jafarzadeh 1
  • Seyedeh Asma Hosseini 2
  • Hosseinali Jahed 3
  • Samad Abedi 1
1 Corresponding Author. Assistant Professor of Educational Sciences. Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology , Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Education Sciences and Psychology. Azad University, Yadegare Imam Khomeini (RAH), Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to examine the important aspects of blended learning as factors influencing the application, challenges, and perspectives of the educator as one of the most important actors in the teaching and learning process. The present study is a review article. Search engines and reputable databases such as Noormags, Magiran, Science Direct, Google Scholar, books, and articles have been used to gather information. The findings indicate that different internal and external factors influence the use of blended learning from the perspective of educators, and in this regard several issues such as the appropriate combination of traditional and face-to-face learning factors, changing the role of educators, supporting institution and management, psychological challenges such as confidence and anxiety about technology and control over the teaching process are major challenges in its application. A review of the literature on the perspectives of blended learning also suggests that the use of blended learning at different educational institutions will be further expanded in the coming years, education actors will be more satisfied with it, and more focused on the professional development of educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning
  • Learning
  • Higher education
  • Teaching
  • Trainer
صالحی عمران، ابراهیم؛ سالاری، ضیاء‌الدین (1391). یادگیری ترکیبی؛ رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهی/یادگیری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۵(۱)، ۶۹-۷۵.
عجم، علی‌اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ مهرام، بهروز؛ آهنچیان، محمدرضا (1392). بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 15، 63- 82.
میرزامحمدی، محمدحسن (1384). بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران. دانشور رفتار، 12(12)، 49 – 62.
نجفی، حسین (1396). فراتحلیل مطالعات اثربخشی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی در ایران. پژوهش‌های تربیتی، 34، 59 – 73.
Akkoyunlu, B., & Yılmaz-Soylu, M. (2008). Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process. The Internet & Higher Education, 11(1), 26-32.
Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the critical thinking skills of students. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 1(1), 1744-1748.
Allen, I. E., & Seaman, J. (2010). Class Differences: Online Education in the United States. Sloan Consortium. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529952.pdf. Accessed 25 Oct 2018.
Ardid, M., Tejedor, G., Meseguer, D., Riera, J., & Vidaurre, A. (2015). Online Exams for Blended Assessment. Study of Different Application Methodologies. Computers & Education, (3)296 -303.
Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. BC Open Textbook. Retrieved from: http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
Behnke, C. (2012). Blended learning in the culinary arts. In F. S. Glazer (Ed.), blended learning: Across the disciplines, across the academy, Sterling: Stylus Publishing, LLC.
Benfield, G., Roberts, G., & Francis, R. (2006). The undergraduate experience of blended learning: A review of UK literature and practice. London: Higher Education Academy.
Birch, D., & Burnett, B. (2009). Bringing academics on board: Encouraging institution-wide diffusion of e-learning environments. Australasian Journal of Educational Technology, 25(1), 117-13.
Boelens. R., De Wever. B., & Voet. M. (2017). Four key challenges the design of blended learning: A systematic literature review. Educational Research Review, 22, 1-18. Available online. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2017.06.001
Brown, M. G. (2016). Blended instructional practice: A review of the empirical literature on instructors' adoption and use of online tools in face-to-face teaching. The Internet & Higher Education, 31, 1–10.
Buchanan, T., Sainter, P., & Saunders, G. (2013). Factors affecting faculty use of learning technologies: Implications for models of technology adoption. Journal of Computing in Higher Education, 25(1), 1–11. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s12528-013-9066-6
Burton, S. L., & Bessette, D. (2013). Understanding and Applying Technology in Faculty Development Programs. International Association for Development of the Information Society. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/258145280.
Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. Education & Information Technologies, 1-24.
Chen, W. S., & Yao, A. Y. T. (2016). An empirical evaluation of critical factors influencing learner satisfaction in blended learning: A pilot study. Universal Journal of Educational Research, 4(7), 1667-1671.
Christensen, C., Horn, M., & Johnson, C. (2011). Disrupting class: How disruptive innovation will change the way the world learns (Updated and expanded new ed.). New York: McGraw-Hill.
Chu Y. Y., Huang L. Y., & Yeh Y. L. (2011). Knowledge management in blended learning: Effects on professional development in creativity instruction. Computers & Education. 56(1), 146-156.
Cigdem, H., & Topcu, A. (2015). Predictors of instructors’ behavioral intention to use learning management system: A Turkish vocational college example. Computers in Human Behavior, 52, 22-28.
Copriady, J. (2015). Self-motivation as a mediator for teachers’ readiness in applying ICT in teaching and learning. Procedia Social & BehavioralSciences, 176, 699–708.
Dana, S. (2009). Blended Courses at the High School Level [dissertation]. Western Illinois University.
Davis, H. C., & Fill, K. (2007). Embedding blended learning in a university's teaching culture: Experiences and reflections. British Journal of Educational Technology, 38(5), 817-828.
Diep, A. N., Zhu, C., Struyven, K., & Blieck, Y. (2017). Who or what contributes to student satisfaction in different blended learning modalities? British Journal of Educational Technology, 48(2), 473-489.
Fink, L. D. (2013). Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses, revised and updated. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Garner, R., & Rouse, E. (2016). Social presence–connecting pre-service teachers as learners using a blended learning model. Student Success, 7(1), 25-36.
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The Internet & Higher Education, 7(2), 95-105.
Gibson, D., Broadley, T., & Downie, J. (2016). Blended learning in a converged model of university transformation. In Blended learning for quality higher education: Selected case studies on implementation from Asia-Pacific (pp. 235-263): UNESCO.
Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.). The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3–21). San Francisco: Pfeiffer.
Graham, C. R., Henrie, C. R., & Gibbons, A. S. (2014). Developing models and theory for blended learning research. Blended Learning: Research Perspectives, 2, 13–33.
Graham, C., Woodfield, W., & Harrison, J. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. Internet and Higher Education, 18, 4–14.
Holland, P. M. (2016). Developing a blended learning approach for the effective teaching of electronic circuit analysis. In: Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), International Conference on. IEEE, p. 1-4.
Holley, D., & Oliver, M. (2010). Student engagement and blended learning: Portraits of risk. Computers & Education, 54(3), 693-700.
Hora, M. T. (2012). Organizational factors and instructional decision-making: A cognitive perspective. The Review of Higher Education, 35(2), 207-235.
Hrastinski, S. (2019). What Do We Mean by Blended Learning? TechTrends, 63, 564–569.
Jani, J., Muszali, R., Nathan, S., & Abdullah, M. (2018). Blended learning approach using frog vle platform towards students’ achievement in teaching games for understanding. Journal of Fundamental & Applied Sciences, 10(5S), 1130-1141.
Johnson, L., Becker, S. A., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Hall, C. (2016). NMC horizon report: 2016 higher education edition (pp. 1-50). The New Media Consortium. United States.
Jokinen, P., & Mikkonen, I. (2013). Teachers' experiences of teaching in a blended learning environment. Nurse education in practice, 13(6), 524-528.
Kim, J., Kwon, Y., & Cho, D. (2011). Investigating factors that influence social presence and learning outcomes in distance higher education. Computers & Education, 57(2), 1512-1520.
Kisker C. B., & Outcalt C. L. (2005). Community college honors and developmental faculty: Characteristics, practices and implications for access and educational equity. Community College Review, 33(2), 1-21.
 Lewis, E. (2009). An examination of perception, attitude and levels of job satisfaction of faculty teaching in a distance education environment, Alabama: A unpublished Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University.
Lim, C. P., & Wang, T. (2016). A framework and self-assessment tool for building the capacity of higher education institutions for blended learning. In Blended learning for quality higher education: Selected case studies on implementation from Asia- Pacific, (pp. 1–38).
Lin, W. S., & Wang, C. H. (2012). Antecedences to continued intentions of adopting e learning system in blended learning instruction: A contingency framework based on models of information system success and task-technology fit. Computers & Education, 58(1), 88-99.
López-Pérez, M. V., Pérez-López, M. C., & Rodríguez-Ariza, L. (2011). Blended learning in higher education: Students’ perceptions and their relation to outcomes. Computers & Education, 56(3), 818-826.
Lu, X., Zhao, G., & Jiang, J. (2012). Influential Factors of Blended Learning in Chinese Colleges: From the Perspective of Instructor’s Acceptance and Students’ satisfaction. In International Conference on Hybrid Learning (pp. 186–197). Berlin: Springer.
Lyulyaeva, N. A., & Shapiro, E. D. (2018). Blended learning in teaching EFL to different age groups. The Impact of Information on Modern Humans, 622, 380.
Norberg, A., Dziuban, C. D., & Moskal, P. D. (2011). A time-based blended learning model. On the Horizon, 19(3), 207-216.
Oakley, G. (2016). From Diffusion to Explosion: Accelerating Blended Learning at the University of Western Australia. Blended, p.67. UNESCO 2016, United State.
Owston, R., Wideman, H., Murphy, J., & Lupshenyuk, D. (2008). Blended teacher professional development: A synthesis of three program evaluations. The Internet & Higher Education, 11(3-4), 201-210.
Parker, J., Maor, D., & Herrington, J. (2013). Authentic online learning: Aligning learner needs, pedagogy and technology. Issues in Educational Research, 23(2), 227.
Picciano, A. G. (2009). Blending with purpose: The multimodal model. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13(1), 7-18.
Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, K. A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195.
Rhem, J. (2012). Blended learning: Across the disciplines, across the academy. Stylus publishing, LLC, 2012.
Selwyn, N. (2011). Education and technology: Key issues and debates. London; New York: Continuum International Pub. Group.
Shand, K., Farrelly, S. G., & Costa, V. (2016). Principles of course redesign: A model for blended learning. In: proceed of society for information technology & teacher education international conference. P. 378-389.
Simpson, C. M. (2010). Examining the relationship between institutional mission and faculty reward for teaching via distance.  Online Journal of Distance Learning Administration, 13(1), 1-13. Retrieved from: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/ detail?accno=EJ877535. Accessed Dec 20th 2016.
Singh, R., & Kaurt, T., (2016). 4. Blended Learning‑Policies in Place at University Sains Malaysia. Blended, p.103. UNESCO, United States.
So, H. J., & Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. Computers & Education, 51, 318-336.
Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. In nosight Institute.
UNESCO (2016). Education 2030, Incheon declaration and framework for action - towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. UNESCO (pp. 51).
Vaughan, N. (2007). Perspectives on blended learning in higher education. International Journal on E-learning, 6(1), 81-9.
Wach, H., Broughton, L., & Powers, S. (2011). Blending in the Bronx: The dimensions of hybrid course development at Bronx community college. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(1), 87–94.
Watson, J. (2008). Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face Education. Promising Practices in Online Learning. North American Council for Online Learning.
Wu, J. (2006). Faculty attitudes toward distance education across Taiwan higher ducation. Unpublished dissertation at Indiana State University.
Yerasimou, T. (2010). Examining interactivity and flow in a blended course to advance blended learning practices. Indiana University.
Yoon, S. W., & Lim, D. H. (2007). Strategic blending: A conceptual framework to improve learning and performance. International Journal on E-learning, 6(3), 475-489.
Zenger, A., & Uehlei, C. (2001). Why blended will win? J Training Dev, 55(2), 54-59.
Zolfaghari, M., Mehrdad, N., Parsa Yekta, Z., Salmani Barugh, N., & Bahrani, N. (2008). "Satisfaction survey of nursing and midwifery students and teachers to use Blended, e-learning system. Nursing Research, 3(10-11), 99-109.