واکاوی حیطه‌های موضوعی پژوهشگران برنامه‌ریزی درسی بر مبنای مقاله‌های چاپ شده آنان در پایگاه جهاد دانشگاهی و مجلات نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استادیار گروه کتابداری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی متخصصان رشته برنامه درسی از راه بررسی مقاله‌های آنان و تعیین حوزه خاص پژوهشی هر کدام است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که طی سه گام اجرا شده است. درگام اول، نام افراد دارای پنج مقاله یا بیشتر در مجلات تخصصی برنامه درسی مورد تأیید وزارت علوم، استخراج شد که تعداد آنها به 57 نفر رسید و به‌عنوان مبنای کار قرار گرفت. در گام دوم، به منظور تهیه فهرست موضوعی مقاله‌ها، نام پژوهشگران منتخب در دو پایگاه مجلات نور و جهاد دانشگاهی جستجو شد. در این مرحله با بررسی مقاله‌های ده نویسنده اول از نظر تعداد مقاله، فهرستی از حیطه‌های موضوعی تهیه شد. در گام سوم، مقاله‌های هر پژوهشگر در دسته‌بندی موضوعی جایگذاری شد. این فهرست شامل چهار دسته به شرح زیر است: 1-دسته بندی کلی؛ 2- آموزش عالی، 3- آموزش متوسطه و 4- آموزش ابتدایی که هر کدام دربردارنده عناصرطراحی، اجرا، هدف، محتوا، روش، ارزشیابی از برنامه درسی، معلم، فراگیر، زمان و مکان و کاربرد فناوری هستند. بر این اساس، فهرست نام‌های متخصصان رشته برنامه درسی به همراه تعداد مقاله‌های هر کدام در 4 حیطه به دست آمد و نقشه راهی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Thematic Areas of Curriculum Development Researchers Based on Their Articles Published in the SID and NOOR Magazines

نویسندگان [English]

  • Leila Heshmatifar 1
  • Marzie Motamedi MohamaAbadi 1
  • Ahmadreza Nasr Esfahani 2
  • MohamadAmin Erfanmanesh 3
1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Library Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to identify curriculum specialists by reviewing their articles, and determining the specific research area of ​​each. This research is of the applied type and descriptive-analytical method which has been done in three steps. In the first step, the names of people who had 5 or more articles in specialized curriculum journals approved by the Ministry of Science were extracted, which reached 57 people and were used as a basis for work. In the second step, in order to prepare a thematic list of articles, the names of the selected researchers were searched in two databases of Noor and Jihad Daneshgahi journals. At this stage, by reviewing the articles of the first ten authors in terms of the number of articles, a list of thematic areas was prepared. In the third step, each researcher's articles were placed in a thematic category. This list includes four categories as follows: 1) General category; 2) higher education, 3) secondary education, and 4) primary education, each of which includes elements of design, implementation, purpose, content, method, curriculum evaluation, teacher, learner, time and place, and application of technology. Based on this, the list of curriculum specialists along with the number of articles in each of the 4 areas was obtained and a road map was compiled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Thematic areas
  • Road map
  • Researchers
احقری، شراره؛ ملکی، کتایون؛ نجات، سحرناز (1388). مداخله برای ارتقای ترجمان دانش پژوهش: اصلاح قوانین ارتقای اعضای هیئت علمی. نظریه‌پردازی در علوم پزشکی، 3(3)، 1- 8.
افشاری، بهرام؛ اسحاقیان، زهرا؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی (1394). تحلیلی بر اصول اخلاقی در فرایند پژوهش‌های علوم تربیتی. فصلنامه اخلاق،  2، 67- 94.
بهمن‌آبادی، سمیه؛ کلاته جعفرآبادی، طاهره؛ شعبانی ورکی، بختیار (1393). رعایت اخلاق پژوهش در رساله دکتری. راهبرد فرهنگ، 7(3)، 129- 152.
حسن‌زاده حافظ، محمد؛ ابوالقاسم گرجی، حسن؛ شکرانه، فرهاد؛ ولی‌نژادی، علی (1387). بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه­های تالیف مشترک در پایگاه Web Of Science (WOS) تا پایان سال 2007 میلادی. مدیریت سلامت، 11(34)، 59-66.
خسروی، مریم ؛ پورنقی، رویا (1398). ابعاد اثرگذاری پژوهش: مطالعه مرور سیستماتیک. علم‌سنجی، 5(1)، 203-224.
راچمنی، اکرم؛ نوکاریزی، محسن؛ شریف، عاطفه (1397) وضعیت کمی تولید پایان‌نامه و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1363- 1393. علم‌سنجی، 4(2)، 161-183.
زارعی، عاطفه؛ فصیحی، آیلین؛ کرمی، سمیرا؛ سلطانیان، علیرضا؛ گیتی، آناهیتا (1396). بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایگاه اطلاعاتی web of science بر اساس قانون برادفورد از آغاز تا پایان 2015. مجله علمی پژوهان، 15(3)، 36-42.
سرگزی، افسانه؛ حسینقلی‌زاده، افسانه (1398). پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظامند. نامه آموزش عالی، 12(48)،  7- 36.
سیدرضا، عطیه؛ زین‌العابدینی، حسن‌رضا (1397). تأملی بر چشم‌انداز دانشگاه‌های مطرح دنیا: مقایسه تطبیقی 50 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی تایمز. نامه آموزش عالی، 11(42)، 79-55.
عصاره، فریده؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ سیامکی، صبا (1393). پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران: تحلیل محتوا. علم‌سنجی کاسپین، 1(2)، 7-13.
فتاحی، رحمت‌الله؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1990 -2010 در وبگاه علوم Science of Web  با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 163- 183.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی‌زاده راوری، محمد (1396). تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقالات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه وبگاه علم در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه عمومی، 23(2)، 237-264.
مظفری، لیلا؛ مرادی، سمیرا (1397). تحلیل هم‌رخدادی واژگان حوزه مهارت‌های ارتباطی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. چشم‌اندازهای ارتباط علمی، فارس، 105-116.
مهراد، جعفر؛ مقصودی، رویا (1387). کتابعلمایران. شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
نبوی، علی‌النقی (1391). ارزیابی علم‌سنجی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان بر اساس مدارک نمایه شده در پایگاه استنادی علوم از سال 2001 تا 2010. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
نظربلند، ندا؛ رحمانی، رضوانه؛ رحمانی، مهدی؛ عرفان‌منش، محمدامین. (1397). ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی. علم‌سنجی، 4(1)، 179-193.
نیاکان، شهرزاد؛ غریبی، حسین (1384). دانشایراندرسطحبین‌المللیدرسال2004. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
Araujo, R. F., & Oliveira, M. (2015). Technological Baisis for Information Science in Brazil: AScientometric Study. Qualitative Quantitative Methods in Libraries (QQML) Special Issue Biblometrics & Scientometrics, 231-241.
Behar, L., & Ornstein, A. C. (1994). Domains of curriculum knowledge: an empirical analysis. The High SchoolJournal, 77(4), 32-329.
Buys, C. M. & Shaw, P. L. (2015). Data Management Practices Across an Institution: Survey and Report. Journal of Librarianship & Scholarly Communication, 3(2), 1-24
Corti, L., Van den Eynden, V., Bishop, L., & Woollard, M. (2011). Managing and Sharing Research Data: A Guide to Good Practice. UK Data Archive. University of Essex.
Fu, H. Z., CK. Y., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2012). Characteristics of research in China assessed with Essential Science Indicators. Scientometrics, 88(2), 841- 862.
Kennan, M. A., & Markauskaite, L. (2015). Research data management practices: a snapshot in time. International Journal of Digital Curation, 10(2), 69–95.
Kim, H. (2008). Studies archival of structure intellectual emerging the Exploring using text mining: 2001- 2004. Journal of Information Science, 34(3), 356- 369.
Osareh, F., Khademi, R. (2012). Visualizing the Intellectual structure of Iranian physicists in SciSearch, 1990–2009: an Author Co-Citation Analysis (ACA). International Journal of Information Science & Management, 10(2), 57- 70
Serenko, A. & Bontis, N. (2017). Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals: 2017 update. Journal of Knowledge Management, 21(3), 675- 692.
Zong, Q. J., Shen, H. Z., Yuan, Q. J., Hu, X. W., Hou, Z. P., & Deng, S. G. (2013). Doctoral dis ertations of Library and Information Science in China: A co-word analysis. Scientometrics, 94(2), 781-799