مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی (مطالعه‌ای در آموزش عالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هوش سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی اجرا شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی، مبتنی بر معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل همه مدیران دانشگاه‌های منتخب شهر اصفهان بودند و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم 165 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه (هوش سازمانی (آلبرشت)، مهارت‌های مدیریت کوانتومی محقق‌ساخته، قابلیت‌های چابکی سازمانی (شریفی وژانگ)) بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0 ، 92/0 و 93/0 برآورد شد و روایی محتوایی و سازه و تحلیل عاملی آنها (پرسشنامه‌ها) تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی، رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: الف) هوش سازمانی بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری دارد (001/0=P)؛ ب) هوش سازمانی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری دارد (001/0=P)؛ ج) مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری دارد (001/0=P)؛ د) هوش سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری دارند (001/0=P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of the Impact of Organizational Intelligence and Quantum Management Skills on Organizational Agility Capabilities (A Study in Higher Education)

نویسندگان [English]

  • MohammadHossin Salimi 1
  • Saeid Rajaeepour 2
  • Seyed Ali Siadat 3
  • Hamid Bidram 2
1 Education
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of organizational intelligence and quantum management skills on organizational agility. This descriptive-correlational study was based on structural equations and the statistical population consisted of all principals of selected universities in Isfahan. The sample size was (N=165) people. The data collection tools were made of three Questionnaires Organizational Intelligence (Albrecht), quantum management skills (researcher made), and organizational agility capabilities (Sharifi and Zhang) whose reliability was estimated by Cronbach's alpha coefficient of 0.97, 0.92 and 0.93, respectively, and their content and construct validity and factor analysis respectively (Questionnaires) were approved. For analyzing data, correlation coefficient, regression and structural equation modeling were used. Findings indicated that organizational intelligence has significant positive and direct effect on organizational agility capability (P=0.001). Organizational intelligence has significant positive and direct effect on quantum management skills (P=0.001). Quantum management skills have significant positive and direct effect on organizational agility capability. Organizational intelligence (P=0.001) and Quantum management skills have significant positive and direct effect on organizational agility capability (P=0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum management skills
  • Organizational agility capabilities
  • Organizational intelligence
  • University managers
  • Faculty
آقابابایی، راضیه؛ هویدا، رضا؛ رجایی‌پور، سعید (1392). رابطه راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مؤلفه‌های سازمان کوانتومی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(3)، 165- 169.
احمدیان، زکریا؛ مهاجران، بهناز (1397). الگوی ساختاری روابط هوش سازمانی، چابکی سازمانی و نوآوری در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه). نامه آموزش عالی، 11(44)، 33-63.
امین بیدختی، علی‌اکبر؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ حسین‌پور، عذرا (1395). رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان). نامه آموزش عالی، 9(35)، 135-155.
پهلوان‌شریف، سعید؛ مهدویان، وحید (1394). مدل‌سازی معادلات ساختاری باamos. تهران: انتشارات بیشه.
جعفرنژاد، احمد؛ شهایی، بهنام (1389). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: انتشارات مهربان نشر.
حیدری، مرضیه؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ شاهین، آرش (1392). رابطه‌ توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(17)، 21-38.
خزاعی امین، عقیل (1392). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مدیریت و حسابداری.
ذبیحی، محمدرضا، طباطبایی، سید سعید؛ قمری، محمدرضا؛ اسدی، محمدحنیف (1394). تعیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پیاورد سلامت، 9(1)، 43- 54.
رضوی، انسیه (1392). بررسی رابطه مهارت‌های کوانتومی مدیران بر اساس مدل شلتون و موفقیت مدیران شرکت گاز استان خراسان رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی.
سلیمی، محمدحسین؛ رجایی‌پور، سعید؛ سیادت، سیدعلی؛ بیدرام، حمید (1396). توسعه الگویی برای تعیین روابط هوش سازمانی، قابلیت‌های چابکی سازمانی و مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر اساس نظرات مدیران دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر اصفهان. رساله دکتری رشته‌ علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی.
شاهین، آرش؛ لله‌گانی، زینب (1390). بررسی مفهوم و کاربرد چابکی در بخش خدمات، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع. تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
شیرین‌نژاد، ادریس (1392). رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
عصاری، ناصر؛ فردائی بنام، کیوان؛ سیادت، سید علی؛ هویدا، رضا (1394). بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی مطالعۀ موردی: کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان. نامه آموزش عالی، 8(31)، 77-94.
مختاری‌پور، مرضیه؛ کاظمی، ایرج (1389). بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی باهوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه‌های دولتی اصفهان. نامه آموزش عالی، 3(12)، 35-51.
ملک‌زاده، غلامرضا (1393). مقدمه‌ای بر هوش سازمانی و سازمان‌های هوشمند. مشهد: انتشارات اسفند.
Albrecht, K. (2003). Oranizational intelligence and knowledge mangement: thinking outside the silos. 2 (1): 4- 16.
Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence survey. Institute of Management.
Arell, R., Coldewey, J., Gat, I., & Hesselberg, J. (2012). Characteristics of agile organizations. developed with funding from agile allince, 1-11
Bahrami, M. A., Kiani, M. M., Montazeralfaraj, R., Zadeh, H. F., & Zadeh, M. M. (2016). The mediating role of organizational learning in the relationship of organisational intelligence and organisational agility. Osong Public Health & Research Perspectives, 7(3), 190- 196.
Chen, X. (2012). Impact of Business Intelligence and ITS Infrastructure Flexibility on Competitive Advantage: An Organizational Agility Perspective. Dissertation Presented For the Degree of Doctor of Philosophy, University of Nebraska.
Cronquist, B. (2004). Organizational intelligence; a dynamic knowledge creating activity embedded in organizational routines. Informatics Research Group, Kristiansted University, Sweden.
Dove, R. (2001). Response ability. The Language, Culture and Structure of the Agile Enterprise, New York.‏
Galagher, E. N. (2014). Social support and emotional intelligence as predictors of subjective well-being. Journal Personaliy & Individual Differences, 44(7), 1551-1561
Glyn, M. A. (1996). Innovate qenius:a framework for relating individuals and organization intelligence to innovation acadamey of management.Journal of APPlied Psychology, 10(8), 22-25.
Gmelin, H. & Seuring, S. (2014). Determinants of a sustainable new product development. Journal of Cleaner Production, 69(1), 1-9.
Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations. New York: Van Nostrand Reinhold.
Halal, W. E. (2005). Organizational intelligence: what is it and how can managers use it?. Berretkoehler The new Management, 3(2), 12-13.
Harraf, A., Wanasika, I., Tate, K., & Talbott, K. (2015). Organizational Agility. Journal of Applied BusinessResearch (JABR), 31(2), 675-686.
Harris, G. (2009). The art of quantum planning: Lessons from quantum physics for breakthrough strategy, innovation, and leadership. Berrett-Koehler Publishers.‏
Kaiser, H. F. (1961). The application of electronic computers to factor analysis. Educational & Psychological Measurement 20, 141-151.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational & Psychological Measurement, 30, 607-610
Liebowitz, J. (2001). Knowledge management and its link to artificial intelligence. Expert Systems with Applications, 20(1), 1-6.‏
Matheson, D., & Matheson, J. E. (1998). The Smart Organization: Creating Value through Strategic R&D. Harvard Business Press.‏
Matsuda, T. (1992).Organizational intelligence signifieance as a process an as a product.Processing of International Conferonce of Economics/Management and Information Technology. Tokyo. Japan.
Panda, S. & Kumar, R. (2018). Modelling the Relationship between Information Technology Infrastructure and Organizational Agility: A Study in the Context of India. Global Business Review,19(2), 424-438.
Pemberton, J., & Stonehouse, G. (2004). The organizational characteristics of knowledge-centricity in innovations of knowledge management. In B. Montano (Ed.), Innovations of Knowledge Management, 99-123. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-281-7.ch006
Ravichandran, T. (2007). IT Competencies, Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of Environmental Characteristics- Lally School of Management & Technology Rensselaer Polytechnic Institute-Submitted. To CIST, INFORMS.
Richards, C. W. (1996). Agile manufacturing: beyond lean? Production Inventory Management Journal, 37(2), 60-64.
Rigby, C., Day, M., Forrester, P., & Burnett, J. (2001). Agile supply: Rethinking systems, systems thinking, systems practice. International Journal of Agile Management Systems, 2/3, 178-186.
Schwaninger, M. (2003). A cybernetic model to enhance organizational intelligence. Systems Analysis Modelling Simulation, 43(1), 53-65.‏
Sharifi, H., & Zhang, Z. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations. International Journal of Operations & Production Management, 20(4), 496-513.‏
Sharpe, R. (2012). Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. Higher Education Seminar, Thursday 15th March 2012.
 Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2004). From chaos to order: Exploring new frontiers in conflict management. Organization Development Journal, 22(3), 22.‏
Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.‏
Winby, S. & Worley, Ch. G. (2014). Management processes for agility, speed, and innovation. Organizational Dynamics Journal, 43, 225-234.
Yolles, M. (2005). Organisational intelligence. Journal of Workplace Learning, 17(1/2), 99-114.‏
Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, 62(1), 33-43.‏