طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: دانشگاه اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، آزمون و ارائه مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده دانشگاه اراک بود. این پژوهش برحسب روش، توصیفی- همبستگی و برحسب هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه 247 نفر، شامل همه کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال 1398 بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 176 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای  SPSSو LISREL استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ سازمان یادگیرنده و انگیزه انتقال یادگیری با ضریب(32/0ß =)و نیز فرهنگ سازمان یادگیـرنده با یادگیـری غیر رسمی با ضریب (25/0ß =) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ و همچنین فرهنگ سازمان یادگیرنده بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با ضریب (54/0-ß = ) اثر منفی معنی‌داری دارد. به‌عبارت‌دیگر، افزایش فرهنگ سازمان یادگیرنده سبب افزایش انگیزه انتقال یادگیری و یادگیری غیر رسمی کارکنان و همچنین کاهش تمایل به ترک خدمت آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating Structural Modeling of Consequences of Learning Organization Culture (Case Study: Arak University)

نویسندگان [English]

  • Elham Esmaeili 1
  • Abolfazl Ghasemzadeh 2
  • Rouhollah Mahdiuon 2
1 ---
2 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The purpose of this study was to test and present structural modeling of the consequences of learning organization culture at Arak University. The research method was a descriptive correlational. The statistical population of this study was all 247 employees of Arak University. Using Morgan's table and a simple random sampling method, 176 people were taken as the sample size. Standardized questionnaires were used to collect the data. The obtained data were analyzed using correlation, confirmatory factor analysis method, and structural equation model by using SPSS and LISREL software. The results showed that there is a direct and significant relationship between the variables of learning organization culture and motivation to learning transfer with the coefficient of (ß = 0.32) and also between learning organization culture and informal learning with the coefficient of (ß = 0.25). Learning organization culture negatively and significantly affected the staff’s turnover intention with the coefficient of (ß = -0.54). In other words, an increase in the learning organization culture leads to an increase in the motivation of employees to transfer learning and informal learning, as well as reduces their intention to turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization culture
  • Motivation to transfer learning
  • Informal learning
  • Turnover intention
افخمی اردکانی، مهدی؛ فرحی، رضا (1390). فرهنگ تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(24).
امین بیدختی، علی‌اکبر؛ سلیمانی، الهام سادات؛ نجفی، محمود؛ کرمی، مرتضی (1398). تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی. پژوهش در نظام های آموزشی، 13(44)، 37.
برزگر، نادر؛ قورچیان، نادرقلی؛ تقی‌پور ظهیر، علی (1398). آسیب‌شناسی خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی). فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(37)، 291-310.
بیک‌زاد، جعفر؛ فردی‌آذر، علیرضا؛ فتحی بنابی، رقیه (1389). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بریادگیری سازمانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز. فصلنامه مدیریت ومنابع انسانی در صنعت نفت، 4(12)، 6- 33.
خورشیدی، عباس؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ عباسی سروک، لطف‌اله؛ فدایی، ندا (1397). ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه بهار)، 147-162
سبک‌رو، مهدی؛ کلهریان، رضا؛ کامجو، زین‎العابدین؛ طالقانی، غلامرضا (1390). تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت‌های سازمانی در قصد ترک خدمت (موردکاوی پرستاران بیمارستان‌ های شهر تهران). مدیریت دولتی، 3(6)، 111-236.
عباس‌پور، عباس؛ رحیمیان، حمید؛ طاهری، مرتضی؛ مبینی، مهدی (1397). طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(24)، 175-205.
عرب، عباس؛ امین بیدختی، علی‌اکبر؛ مرادزاده، عبدالباسط؛ رستگار، عباسعلی (1395). بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت اسلامی، 24(1)، 51-84.
علوی، سمیه؛ ارباب شیرانی، بهروز؛ اسفندیاری، احسان (1393). بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان. مدیریت تولید و عملیات، 1، 71- 92.
فرحبد، فرزین؛ بخشعلی‌زاده، داود؛ خمامی، ساره (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملی استان گیلان. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، 2(1)، 151- 165.
قلی‌پور، مریم؛ افراسیابی، رویا (۱۳۹۶). دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04476.html
کوچکی، سیدحسن؛ رضایی، بیژن (1393). بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر به‌عنوان سازمان یادگیرنده، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران.
متولیان، مرضیه‌السادات (1395). نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر یادگیری غیر رسمی و تسهیم دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
محسنی‌فرد، جواد؛ صادقی، امیر؛ پورالعجل، جلال (1396). همبستگی فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 6 (6).
ملک‌زاده، غلامرضا؛ رحیم‌نیا، فریبرز؛ گلی، سیمین (1395). بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور 1395، رشت، ایران
وکیلی، نجمه؛ صارمی، شهرزاد (1394). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 41، 99 -109.
هنری، حبیب؛ افشاری، مصطفی؛ کارگر، غلامعلی (1390). بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP. مدیریت ورزشی، 4(13)، 115- 135.
یوزباشی، علیرضا؛ ابیلی، خدایار؛ شاطری، کریم (1392). بررسی رابطه فرهنگ سازمان یادگیرنده کارشناسان دانشگاه تهران با تمایل به تسهیم دانش آنها. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 2(2)، 9- 33.
 Ali Khamis, A. (2012). Academic staff's perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution. International Journal of Educational Management, 26(1), 55- 82.‏
Ali Shah, I., Fakhr, Z., Ahmad, M. S., & Zaman, K. (2010). Measuring push, pull and personal factors affecting turnover intention: a case of university teachers in Pakistan. Review of Economic & Business studies, 3(1), 167-192.
Atitsogbui, J., & Amponsah‐Tawiah, K. (2019). Turnover intention and job fit among nurses in Ghana: Does psychological climate matter? Nursing open, 6(2), 546-557.
Banerjee, P., Gupta, R., & Bates, R. (2016). Influence of Organizational Learning Culture on Knowledge Worker’s Motivation to Transfer Training: Testing Moderating Effects of Learning Transfer Climate. Current Psychology, 36(3), 606- 617.
Berg, S. A., & Chyung, S. Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 20(4), 229-244.
Bhatti, M. A., Battour, M. M., Sundram, V. P. K., & Othman, A. A. (2013). Transfer of Training: Does It Truly Happen. European Journal of Training & Development, 37(3), 273 – 297.
Bouzguenda, K. (2014). Enablers and Inhibitors of Learning Transfer from Theory to Practice in K. Schneider (Ed). Transfer of Learning in Organizations. Cham: Springer International Publishing.
Cho, Y. J., & Lewis, G. (2012). Turnover Intention and Turnover Behavior. Review of Public Personnel Administration, 32(1), 4-23.
Dirani, K. (2012). Professional Training as a Strategy for Staff Development. European Journal of Training & Development, 36(2/3), 158 – 178.
Egan, T. M., Yang, B., Bartlett, K. R. (2004). The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Elwood. F., Holton, I., Chen, H. C., Naquin, S. S. (2003). An examination of learning transfer system characteristics across organizational settings. Human Resource Development Quarterly, 14(4), 459-482.
Gegenfurtner, A., Festner, D., Gallenberger, W., Lehtinen, E., & Gruber, H. (2009). Predicting autonomous and controlled motivation to transfer training. International Journal of Training and Development, 13(2), 124‐138.
Hisu‐Yen, H. (2009). Organizational Learning Culture's Influence on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention among R&D Professionals in Taiwan during an Economic Downturn. Ph.D. Thesis. St. Paul, MN: University of Minnesota
Holton, E. (1996) .The flawed four-level evaluation model. Human Resource Development Quarterly, 7, 5–21
Hussein, N., Omar, S., Noordin, F., & Ishak, N. A. (2016). Learning organization culture, organizational performance and organizational innovativeness in a public institution of higher education in Malaysia: A preliminary study. Procedia Economics & Finance, 37, 512-519.
Islam, T. (2019). Motivation to transfer training in learning organizations. Journal of Management Development, 38(4), 273-287
Islam, T., khan, S., Ahmad, U., Ali, G. & Sadiq, M (2014). Organizational learning culture and customer satisfaction. The Learning Organization, 21(6), 392-404.
Jeong, S., Han, S. J., Lee, J., Sunalai, S., & Yoon, S. W. (2018). Integrative literature review on informal learning: antecedents, conceptualizations, and future directions. Human Resource Development Review, 17(2), 128-152.
Juhdi, N., Pa'wan, F., & Hansaram, R. M. K. (2013). HR practices and turnover intention: the mediating roles of organizational commitment and organizational engagement in a selected region in Malaysia. The International Journal of Human Resource Management, 24(15), 3002-3019.‏
Kamil, M., & Rogers, A. (2011). Looking Again at Non-formal and Informal Education - towards a New Paradigm Prepared. http://www.infed.org/ biblio/non_formal_paradigm.htm.
Kontoghiorghes, C. (2014). A Systemic Perspective of Training Transfer. Springer International Publishing, 65-79.
Leimbach, M. (2010). Learning transfer model: a research-driven approach to enhancing learning effectiveness. Industrial & Commercial Training, 42(2), 81 – 86.
Machin, M. A., & Fogarty, G. J. (2004). Assessing the antecedents of transfer intentions in a training context. International Journal of Training & Development, 8, 222–236.
MacIntosh, E. W., & Doherty, A. (2010). The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave. Sport Management Review, 13(2), 106-117.
Nikolova, I., Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Syroit, J. (2014). Work-based learning: Development and validation of a scale measuring the learning potential of the workplace (LPW). Journal of Vocational Behavior, 84(1), 10-1.
Noorizan, M. M., Afzan, N. F., & Akma, A. S. (2016). The moderating effects of motivation on work environment and training transfer: a preliminary analysis. Procedia Economics & Finance, 37, 158-163.
Sampe, F. (2012). The influence of organizational learning on performance in Indonesian SMEs. Corpus ID: 166231341
Walder, A. M. (2017). Pedagogical Innovation in Canadian higher education: Professors’ perspectives on its effects on teaching and learning. Studies in Educational Evaluation, 54, 71-82.
Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (Eds.). (2003). Make learning count! Diagnosing the learning culture in organizations. Advances in Developing Human Resources, 5(2).
Yang, J. (2010). The Knowledge Management Strategy and Its Effect on Firm Performance: A Contingency Analysis. International Journal of Production Economics, 125(2), 215-223.