بررسی تطبیقی نظام‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در جهان (نهادها، معیارها و فرایندها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگاشت نهادی، معیارها و فرایندهای اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در کشورهای جهان و با استفاده از روش بررسی تطبیقی جرج بردی اجرا شد. یافته‌ها نشان داد که تنها درکشورهای آمریکا، کانادا، هلند، ایتالیا و ژاپن یعنی 4/38 درصد از کل کشورهای منتخب نهادها و مؤسسات خصوصی، متولی امر اعتبارسنجی برنامه‌های درسی این رشته‌ها هستند. در کشورهای آلمان، سوئیس، ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، پاکستان، مصر و آفریقای جنوبی، مؤسسات و نهادهای نیمه‌دولتی زمام‌دار اعتبارسنجی این برنامه‌ها هستند(6/61 درصد). همچنین تجزیه‌وتحلیل معیارهای اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی کشورهای مورد مطالعه نشان داد که؛ بیشترین تعداد معیار اعتبارسنجی، مربوط به کشورهای امارات متحده عربی و مالزی با 10 معیار شامل روش‌های فعال تدریس در برنامه درسی، ارزشیابی از یادگیری دانشجویان در برنامه درسی، هدف‌های برنامه درسی، فضای آموزشی در برنامه درسی، دانش‌آموختگان دانشگاهی، ترکیب محتوا در برنامه درسی، دانشجویان، زمان در نظر گرفته شده در برنامه درسی، گزارش‌دهی در خصوص فرایندها و نتایج اقدامات تضمین و بهبود مستمر کیفیت به مراجع ذی‌ربط و مدیریت برنامه‌های (کلی) مؤسسه و کمترین تعداد مربوط به کشورهای کانادا و مصر با 4 معیار است. درنهایت با نوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت اعتبارسنجی برنامه‌های آموزش مهندسی در نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

mparative Study of Accreditation Systems of Technical and Engineering Curricula in the World (Institutions, Criteria and Processes)

نویسندگان [English]

  • Omid Amrollah 1
  • Ebrahim Khodaie 2
  • Reza Mohamadi 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

In order to achieve its goals, the higher education system in each country uses various elements, and university curricula is one of the most important elements and reflection of the success and failure, and even in most cases, guide to the higher education system. However, the inadequacy of the skills of university graduates from industrial universities and technical and engineering faculties in meeting the specialized needs of employers in industry due to incomplete training of students in these fields in Iran, the need to validate the curricula of technical and engineering fields in the country. It became more apparent. In this regard, this study aimed at reviewing and analyzing institutional mapping, criteria and processes for validating curricula in technical and engineering disciplines in countries around the world and using the comparative method of George Brady. The results determined that in the United States, Canada, the Netherlands, Italy, and Japan alone, 38.4 percent of all selected institutions and private institutions are responsible for accrediting technical and engineering curricula, and in Germany, Switzerland, Turkey, and the United Arab Emirates. The United Arab Emirates, Malaysia, Pakistan, Egypt, and South Africa are institutions and semi-governmental institutions that are accredited to validate this curricula (61/6%). Also, the analysis of the validation criteria of the curricula of technical and engineering fields of the studied countries indicated that; the highest number of accreditation criteria is related to the United Arab Emirates and Malaysia with ten criteria and the lowest number is related to Canada and Egypt with four accreditation criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit systems
  • Technical and engineering curriculum
  • Institutions
  • Criteria
  • Processes
اورسینگر، چیارا (2006). ارزشیابی کیفیت در مؤسسات آموزش عالی اروپا؛ ترجمه رضا محمدی و فرانک مختاریان. انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
بازرگان، عباس؛ فراستخواه، مقصود (1396). نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی. انتشارات سمت.
ترک­زاده، جعفر؛ مرزوقی، رحمت‌اله؛ محمدی، مهدی؛ سلیمی، قاسم؛ کشاورزی، فهیمه (1395). تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، 6(2)، 41-64.
حجازی، سید یوسف؛ رضائی، مسعود (1394). دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان درباره برنامه‌های درسی رشته‌های کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(33)، 28-46.
خدابخشی، حمیدرضا؛ امینی، محمد؛ رحیمی، حمید (1395). ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم، دانشگاه کاشان.
زینل، حسین؛ منصورزاده، شیوا؛ انیسه، محمد (1396). پیاده‌سازی سیستم پیامدمحور در آموزش مهندسی: مطالعه موردی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران. ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۶، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
شکورزاده، رضا؛ ملکی، حسن؛ قصابی چورسی، مهدی (1393). کیفیت‌سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی،10(34)، 67-92.
صفرنواده، مریم؛ یزدانی، شهرام؛ حق‌دوست، علی‌اکبر؛ دلاور، علی (1390). طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تلفیقی رشته دندانپزشکی عمومی. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
قورچیان، نادرقلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش (1383). دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
کاظم‌پور، اسماعیل؛ شاه بهرامی، نوشین (1395). ارائه مدلی جهت رفع نارسایی‌های برنامه درسی تربیت معلم. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 7(1)، 24-36.
کاویانی، حسن؛ نصر، احمدرضا (1395). سنتز پژوهی چالش‌های برنامه درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7(13)، 7-36.
گرمابی، حسن‌علی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید؛ افهمی، رضا (1394). طراحی و اعتباریابی الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر. فصلنامه مطالعات پیش‌دبستان و دبستان، 1(2)، 1-32.
محمدی، مهدی؛ ترک‌زاده، جعفر (1390). مقایسه رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه درسی و عملکرد استادان و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، 1(1)، 29-49.
معماریان، حسین (1394). کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، دانشگاه شیراز، آبان 1394.
معماریان، حسین؛ شیریان، لیلا؛ شکرچی‌زاده، محمد (1394). توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه‌های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17(65)، 59- 78.
میرزاپور، مریم؛ گلدسته، اکبر (1396). بررسی تأثیر مؤلفه‌های ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی علم و فرهنگ و سوره. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران.
نیلی، محمدرضا؛ مقتدایی، لیلا؛ نظری، حسین؛ موسوی، ستاره (1395). بررسی نگرش‌های دانش‌آموختگان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان در راستای کیفیت برنامه‌های درسی تجربه شده. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18(69)، 55-76.
 
Alias, A., & Bhkari, N. M. (2017). A Model of Outcome-Based Education (OBE) for Engineering Education. Gading Journal for the Social Sciences11(02), 71-87.
Alva, H. H., Uma, B., Shruthi, D. V., & Saroja, C. (2018). Enhancing Learning Outcomes in Software Engineering Course through Problem Based Learning and Peer Assisted Learning. Journal of Engineering Education Transformations, 0(1).
Aoudia, M., & Abu-Alqahsi, D. A. D. (2015). Curriculum Redesign Process for an Industrial Engineering Program Seeking ABET Accreditation. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 5(3), 45-52.
Chowdhury, R., Saha, S., Sahana, S., & Sanki, D. (2018). Realization of Outcome-Based Education through Teaching Learning Methodology in Engineering Institution. In Industry Interactive Innovations in Science, Engineering and Technology (pp. 609-618). Springer, Singapore.
Francis, F. (2016). Engineering Approach with Quality Function Deployment for an ABET Accredited Program: A Case Study. American Journal of Mechanical Engineering, 4(2), 65-70.
Fridley, K. J., Back, W. E., & Williamson, D. G. (2016). The ASCE BOK, ABET Accreditation Criteria, and NCEES FE Exam-Are They Appropriately Aligned?. In 2016 ASEE Annual Conference & Exposition, New Orleans Louisiana.
García, V. H. M., Giraldo, G. A. M., & Quintero, J. F. L. (2016). Model accreditation for learning in engineering based on knowledge management and software engineering. In New Advances in Information Systems and Technologies (pp. 79-88). Springer, Cham.
Guo Yu.  (2017). Curriculum Reform in Secondary Vocational Education Based on Constructivism Curriculum Theory. Overseas English, 22, 122.
Hussain, W., Addas, M. F., & Mak, F. (2016). Quality improvement with automated engineering program evaluations using performance indicators based on Bloom's 3 domains. In Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE (pp. 1-9). IEEE.
Islam, G. M. N., Ali, M. I., & Islam, M. Z. (2017). Quality assurance and accreditation mechanisms of higher education institutions: policy issues and challenges in Bangladesh. European Journal of Education Studies, 3(5).
Khan, M. I., Mourad, S. M., & Zahid, W. M. (2016). Developing and qualifying Civil Engineering Programs for ABET accreditation. Journal of King Saud University-Engineering Sciences, 28(1), 1-11.
Kostic, M. (2013). Teaching assistant's role in the teaching chain is more important link than what we may think, On the www.kostic.edu/TA-n-teaching-role.htm (accessed winter 2013).
Leclair, L. W., Dawson, M., Howe, A., Hale, S., Zelman, E., Clouser, R., ... & Allen, G. (2017). A longitudinal interprofessional simulation curriculum for critical care teams: Exploring successes and challenges. Journal of Interprofessional Care, 32(3), 386-390. doi: 10.1080/13561820.2017.1405920
Mac Kinnon, R., Elder, K. L., & Dyer, J. N. (2016). ABET Accreditation of IS and IT Programs in 2013. Journal of Higher Education Theory & Practice, 16(1), 17.
McKenzie, F. D. (2017). Continuous Improvement for a Unique Modeling and Simulation Engineering Program. ASEE Zone 2 Conference 2017.
Parrish, A. S., & Thomas, S. (2016). Updates to the ABET Computing Accreditation Criteria. In Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education (pp. 701-701). ACM.
Parrish, A., & Sobiesk, E. (2016). Developing ABET criteria for undergraduate cybersecurity programs. In Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE (pp. 1-2). IEEE.
Patil, S. S., Patil, S. K., & Lokare, V. K. (2018). Enhancing Engineering Student’s Academic Performance Index through Outcome Based Education: A Case Study. Journal of Engineering Education Transformations, Soecial issue, DOI: 10.16920/jeet/2018/v0i0/120928
Pool, R. (2016). Forum on Proposed Revisions to ABET Engineering Accreditation Commission General Criteria on Student Outcomes and Curriculum (Criteria 3 and 5): A Workshop Summary. National Academies Press.
Rabaa'i, A. A., Rababaah, A. R., & Al-Maati, S. A. (2017). Comprehensive guidelines for ABET accreditation of a computer science program: the case of the American University of Kuwait. International Journal of Teaching & Case Studies, 8(2-3), 151-191.
Salleh, I. M., & Rani, M. M. (2017). Implementation of learning outcome attainment measurement system in aviation engineering higher education. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 270, No. 1, p. 012037). IOP Publishing.‏
Sohoni S., Cho Y., & French D.P. (2013). A Survey to capture needs assessment for graduate teaching assistant training, American Society of Engineering Education (ASEE).
Sussman, J. L., & Rajala, S. A. (2016). ABET Update Proposed Revisions to EAC General Criteria 3 and 5. In 2016 EDI.
Taib, H., Salleh, S. M., Zain, B. M., Azlan, M. A., Mahzan, S., Hafeez, Z. A & Azmi, M. A. (2017). Programme Learning Outcomes Assessment and Continuous Quality Improvement in Faculty of Mechanical and Manufacturing, UTHM. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 165, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
Young Kenneth, E. Charles M. C. & Kells, H. R. (1983). Understanding Accreditation. Jossey-Bass.