پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران

3 دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

5 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه هدف، دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا بودند که با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه‌ها 400 نفر انتخاب شد. برای گرد‌آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه (پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش سواد رسانه‌ای و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی لعلی و همکاران، 1391) استفاده شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آنها به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 91/0 و 88/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد بین سواد رسانه‌ای و مؤلفه‌های آن (میزان دسترسی به رسانه‌ها، میزان استفاده از رسانه‌ها، تفکر انتقادی در مورد رسانه‌ها و تولیدپیام‌های رسانه‌ای) با نوع سبک زندگی دانشجویان، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما بین سواد رسانه‌ای با انتخاب نوع پوشش گروه مورد مطالعه رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد به این معنی که هر چه سواد رسانه‌ای جوانان بیشتر باشد نوع پوشش‌های ضدهنجاری نیز کمتر خواهد بود. همچنین مشخص شد همه مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای توانایی پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Lifestyle of Students Based on the Level of Media Literacy (Case Study: Undergraduate Students of Bu Ali Sina University)

نویسندگان [English]

  • Saeid Sharifi Rahnmo 1
  • Ayatollah Fathi 2
  • Hamed Abbasi Kasani 3
  • Majid Sharifi Rahnmo 4
  • Mehdi Fallah 5
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
چکیده [English]

The aim of this study was to predict the lifestyle of students based on the level of media literacy. In this research, a descriptive correlational research method has been used. The target population is undergraduate students of Bu Ali Sina University. By relative stratified sampling and using Krejcie and Morgan table, the number of samples was 400. To collect the required data, two questionnaires (researcher-made media literacy questionnaire and standard lifestyle questionnaire of Lali et al., 2012) were used to determine the validity of content validity and to calculate their reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. They were calculated in the mentioned questionnaires as 0.91 and 0.88, respectively. Findings showed that there is a positive and significant correlation between media literacy and its components (media access, media use, media critical thinking and media message production) with students' lifestyle but between media literacy and the type of coverage of the study group. There is an inverse relationship and significance, which means that the higher the youth literacy of the youth, the less anti-normative coverage will be. It was also found that all components of media literacy have the ability to predict the lifestyle of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • Lifestyle
  • Media
  • Students
آدلر، آلفرد (1383). گستره نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی؛ ترجمه‌ مهرداد فیروزبخت. انتشارات دانژه.
اشرفی ریزی، حسن؛ حسن‌زاده، دلارام؛ کاظم‌پور، زهرا. (1393). میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس شاخص‌های سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی یونسکو. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 11(4)، 424-434.
براون، جیمز (1385). رویکردهای سواد رسانه‌ای؛ ترجمه پیروز ایزد. فصلنامه رسانه، 17(4)،70-50.
برگ، لورا (1383). روان‌شناسی رشد2: از نوجوانی تا پایان زندگی؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی. انتشارات ارسباران.
برگر، آسا (1379). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. (ترجمه‌ پرویز جلالی). تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
بصیریان جهرمی، حسین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1385). درآمدی به سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی. فصلنامه رسانه، 4(17)، 33-50.
پاتر، دبلیو. جیمز (1391). بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای؛ ترجمه امیر یزدیان، پیام آزادی و منا نادعلی. انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
تامن، الیزابت (1380). مهارت‌ها و راهبردهای آموزش رسانه‌ای؛ ترجمه حسن نورایی بیدخت. فصلنامه رسانه، 12(1)، 10-15.
ثابتی‌راد، مریم (1393). بررسی نقش سواد رسانه‌ای در تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی، اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی، قم، استانداری.
چاوشیان، حسن (1384). سبک زندگی. فصلنامه فرهنگ عمومی، 11(10)، 24-52.
 حبیبی‌نیا. احمد (1382). مردم و سواد رسانه‌ای، فصلنامه فرهنگ ارتباطات و هنر،2(3):36-63.
حق‌پرست، محمداسماعیل؛ دهقان شاد، حوریه (1393). مطالعه مهارت‌های سواد رسانه‌ای کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران: مطالعه موردی کاربران اینستاگرام و فیسبوک، اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران. 30 مهر.
دادگران، سیدمحمد؛ زندی، مهسا؛ امیری، مریم. (1394). بررسی تأثیر نقش فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزش‌های اخلاقی جوانان. مطالعات رسانه‌ای، 10(32)، 20-7.
سپاسگر، ملیحه (1384). رویکرد نظری به سواد رسانه‌ای. فصلنامه پژوهش و سنجش، 6(44)، 63-57.
شریفی رهنمو، مجید؛ سراجی، فرهاد؛ شریفی رهنمو، سعید (1397) نیازهای سواد رسانه‌ای دانشجویان دوره کارشناسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9(18)، 93-71.
شکرخواه، یونس (1380). پدیدارشناسی مخاطب. فصلنامه پژوهش و سنجش، 4(15)، 86-54.
شکرخواه، یونس (1385). سواد رسانه‌ای یک مقاله عقیده‌ای. فصلنامه رسانه، 4(17)، 32-27.
طلوعی، علی (1391). سواد رسانه‌ای: درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. انتشارات صبح صادق.
فتحی، حبیب‌الله؛ جعفری، علی (1396) رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 3(9)، 221-255.
کاوه‌ قهفرخی، محمدجواد؛ تاجیک اسماعیلی، سمیه (1396). بررسی رابطه بین استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی و شرکت در مراسم مذهبی. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 2(3)، 98-126.
کوثری، علی (1395). سواد رسانه‌ای و زندگی در عرصه عمومی نوین. نامه پژوهش فرهنگی، 8(9)، 147-164.
کهنگی، فرحناز؛ قادیان انارمرزی، فاطمه (1396) رابطه بین سواد رسانه‌ای با سبک زندگی جوانان، مقالات دومین کنفرانس علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، بروکسل.
کیا، علی‌اصغر؛ داودی، عنایت؛ کرمی، ناهید (1393). مطالعه میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در جامعه ایرانی: مطالعه موردی دانشجویان شهرستان محمودآباد. اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران. 30 مهر.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه‌ای؛ ترجمه علی پایا، احمد علیقلیان و افشین خاکباز. انتشارات طرح نو.
معتمدنژاد، کاظم (1384). وسایل ارتباط جمعی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
مقدس‌زاده، حسن؛ صفاهیه، هاجر (1396). سواد رسانه‌ای و آگاهی از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعه رسانه‌ای، 12(39)، 25-35.
مهدی‌زاده، سیدمحمد؛ خاشعی، رضا (1397). نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 25(94)، 51-78.
مهرابی، داوود (1398). جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه‌ای در ایران. فصلنامه جهانی مطالعه رسانه، 14(1)، 129-150.
نیرومند، لیلا (1393). بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با سبک زندگی (مورد مطالعه): نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران، پایان‌نامه ‌کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی.
وبر، مارکس (1387). دین، قدرت و جامعه؛ ترجمه احمد تدین. انتشارات هرمس.
یزدانی، حمیدرضا؛ فارابی، پردیس؛ سلطانی، مرتضی (1398). نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات مد در فضای مجازی. فصلنامه جهانی مطالعه رسانه، 14(1)، 112-128.
Bulger, M. & Davison, P. (2018). The Social Networks, promises, Chllenges and Futures of Media Literacy. Journal of Media Literacy Education, 10(1), 1-21.
Christ, W. G., & Potter, W. J. (1998). Media literacy, media education, and the academy. Journal of Communication, 48(1), 5-15.
Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. Journal of Health and Social Behavior, 20(46), 51-67.
 Moura, P. (2019). Assessing Media Literacy Competences: A study With Portugues Young People. Journal of Educational Technology & Society, 14(4), 95-119.
Regane, K, (2015). The media and the literacies: media literacy, information literacy. Digital Literacy, Media, Culture & Society, 33(2), 211–221.
Schmidt, H. (2015). The media and the literacies: media literacy, information literacy. Journal of Effective Teaching, 12(1), 64–77.
Tylor, K. (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy. Digital Literacy, Media, Culture & Society, 33(2), 211–221.
Watson, B., & Glaser, E. M. (2000). Measurethe ability to thinking critical and problem solve. Harvard: univ press.
Wilson, C. (2012). Media and information literacy: Pedagogy and possibilities. Comunicar, 20(39), 15- 22.