بررسی معیارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انتخاب استاد راهنما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

 انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه از انتخاب‌های بسیار مهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. دانشجویان معمولا با در نظر گرفتن معیارهایی استاد راهنمای خود را انتخاب می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی معیارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انتخاب استاد راهنما است. نمونه آماری این تحقیق را 63 نفر از دانشجویان (دکتری) و دانش‌آموختگان (کارشناسی ارشد) تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1393 تشکیل دادند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن را متخصصان دانشگاهی تأیید کردند و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ (93/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای دانش‌آموختگان در انتخاب استاد راهنما در شش عامل سطح سواد استاد و میزان همکاری، حس تعهد و حمایتی استاد از دانشجو، سابقه پژوهشی، ویژگی شخصیتی و نحوه برخورد با دانشجو، توانایی شناسایی افراد متخصص و رتبه علمی یا پست اجرایی خلاصه شدند که درمجموع 61 درصد از کل تغییرات مربوط به معیارهای دانشجویان در انتخاب استادان راهنما را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Graduate Students’ Criteria in Selecting Supervisors

نویسندگان [English]

  • Ja’far Ya’goubi 1
  • Seyedeh Shirin Golbaz 2
  • Somayeh Teymorlo 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: Choosing a thesis supervisor is one of the most important choices of the graduate students. Students often select their supervisors regarding some criteria. This study examines students’ criteria for selecting their supervisors. The statistical sample consisted of 63 Ph.D. students and graduates (MSc.) at Zanjan University, Faculty of Agriculture, in the academic year 1393-1394. The survey instrument was a questionnaire, the validity of the questionnaire was approved by a panel of academic experts. Pre-test and calculating Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability (0, 93). The results showed that students’ criteria in selecting supervisor were summarized into six factors; professor’s literacy levels and the degree of collaboration, commitment and teacher support, research experience, personality traits and how to treat students, the ability to identify experts, and academic rank or executive posts. 61% of the total variance of students’ criteria in selecting supervisor was explained by these six factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thesis
  • Supervisor
  • criteria
  • Graduate
منابع
ادهمی، اشرف و علیزاده، سکینه (1387). نظرات دانشجویان علوم پزشکی کرمان در مورد عملکرد اساتید در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 2 (5)، 94 - 101.
حاجی آقاجانی، سعید؛ جنابی، محمدصادق؛ صابریان، معصومه؛ رشیدی‌پور، علی و ملک، مجتبی (1382). عملکرد، نحوه انتخاب و شرح وظایف اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ویژه مقالات آموزش پزشکی، 2، 12 - 17.
درخشانفر، حجت؛ شهرامی، علی؛ حاتم‌آبادی، حمیدرضا؛ امینی، افشین و شریفی، عیسی (1391). بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان‌نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی. دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 3 (4)، 50 – 57.
رباطی، فاطمه؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ فروغی ابری، احمدعلی؛ کشتی‌آرای، نرگس؛ محمدباقری، محمد و رضایی‌فر، مهدی (1393). بررسی عوامل پنهان تأثیرگذار بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 11 (4)، 442 – 455.
سیدمجیدی، مریم؛ جهانیان، ایمان؛ مرادی، نفیسه و بیژنی، علی (1392). بررسی نظرات دانشجویان علوم پزشکی بابل در مورد عملکرد اساتید در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 2 (8)، 2 – 14.
شیربیگی، ناصر و کاوه‌ای، صدیقه (1391). بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد. رویکردهای نوین آموزشی، 7 (1)، 1 – 26.
صالحی عمران، ابراهیم؛ اقدائی، محمدحسن و هاشم‌خانی زلفانی، سرفراز (1391). استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دوره دکتری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 65، 47 – 66.
صفایی موحد، سعید و عطاران، محمد (1389). واکاوی هنجارهای مؤثر بر انتخاب استاد رهنما در حوزه‌های محض (علوم ریاض) و میان‌رشته‌ای (علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدار شناختی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 2 (4)، 95 – 121.
صفایی موحد، سعید و عطاران، محمد (1392). واکاوی برنامه درسی پنهان در انتخاب استاد راهنما در دانشکده ریاضی: یک مطالعه کیفی. پژوهشدربرنامه‌ریزیدرسی، 10 (11)، 1 – 12.
مجاهد، شهناز؛ نصیریانی، خدیجه؛ سلیمی، طاهره و لطفی، محمدحسن (1390). نحوه ارائه خدمات اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 2 (6)، 1-10.
 
Armstrong, S. J.; Allison, C. W. & Hayes, J. (2004). The Effects of Cognitive style on Research Supervision: A Study of Student– Supervisor Dyads in Management Education. Academy of Management Learning and Education, 3 (1), 41-63.
Brown, D. R. & Krager, L. (1985). Ethical Issues in Graduate Education: Faculty and Student Responsibilities. The Journal of Higher Education, 56 (4), 403-418.
Darracq, G. R. & Moorman, E. C. (1997). Reforming Student-Professor Relations: Personal Qualities to Improve the Wildlife. Wildlife Society Bulletin, 25 (3), 748-750.
Dogan, N. & Bikmaz, O. (2015). Expectation of students from their thesis supervisor. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3730 – 3737
Eric Kraus, S. & Arif Ismail, I. (2010). PhD Students’ Experiences of Thesis Supervision in Malaysia: Managing Relationships in the Midst of Institutional Change. The Qualitative Report, 15 (4), 802-822.
Hair, M. (2006). Superqual A tool to explore the initial expectations of PhD students and supervisors. Learning in Higher Education, 7 (1), 9 - 23.
Jaeger, J. A.; Sandmann, R. L. & Kim, J. (2011). Advising Graduate Students Doing Community-Engaged Dissertation Research:The Advisor-Advisee Relationship. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 15 (4), 5-26.
Kleijn, R. A. M.; Meijer, P. C.; Pilot, A. & Brekelmans, J. M. G. (2011). Master's thesis supervision: relations between perceptions of the supervisor. Student relationship, final grade, perceived supervisor contribution tolearning and student satisfaction, Studies in Higher Education, 1-15. doi:10.1080/03075079.2011.556717.
Mainhard, T.; Rijst, R.; Tartwijk, J. & Wubbels, T. (2009). A model for the supervisor–doctoral student relationship. Higher Education, 58, 359-373
Phillips, E. & Pugh, D. (2000). How to get a Ph.D: A handbook for students and their supervisors (3rd ed). Buckingham, UK: Open University Press.
Thompson, D. R.; Kirkman, S.; Watson, R. & Stewart, S. (2005). Improving research supervision in nursing. Nurse education today, 25 (4), 283-290.