بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد‌ شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی ‌سینا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان دانشگاه بوعلی ‌سینا به تعداد 748 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 254 نفر تعیین شد. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی هاناپیت و گوشال (2000) و عملکرد شغلی پاترسون (2008) استفاده شد. سنجش میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/. و 90/. برآورد شد. روایی پرسشنامه‌ها با روایی محتوایی از سوی صاحب‌نظران مدیریت تأیید شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که وضعیت سرمایه اجتماعی و عملکرد ‌شغلی بالاتر از سطح ‌متوسط بود. بین سرمایه‌‌ اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی‌دار مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه‌ای بیشترین اثر پیش‌بینی کنندگی بر عملکرد شغلی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Social Capitals with Job Performances of Bu-Ali Sina University Employees

نویسندگان [English]

  • Siroos Ghanbari 1
  • Madine Hemati 2
چکیده [English]

Abstract: The present research aimed to investigate the relationship between social capital and job performance of Bu-Ali Sina University employees. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all 748 employees and sample size of 254 subjects was determined based on the Kerjce and Morgan's table. The sampling method done using proportional stratified random sampling. In order to collect data, two questionnaires were used by the following items: social capital of Hanapit and Gushal (2000) and job performance of Paterson (2008). For appointment reliability was used by Cronbach’s Alpha coefficient, and was estimated as 0.89 and 0.90, respectively, and its validity was confirmed by experts in management. Results represent that the level of social capital and job performance was above average surface. In addition, there is a significant positive relationship between social capital and job performance. The findings of regression analysis indicated that among social capital dimensions, relational capital is more predictor factor for job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Job performance
  • Bu- Ali Sina University employees
منابع
آذرنوش، فاطمه؛ هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل و نعامی، عبدالزهرا (1393). رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون- اهواز. دستاوردهای روان‌شناختی، 21 (2)، 181-204.
ابیلی، خدایار و زارع خلیلی، مجتبی (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی. پژوهشنامه بیمه، 28 (2)، 129-152.
احمدی، علی‌اکبر؛ فراهانی، ابوالفضل؛ بهمنی چوبستی، اکبر و شهبازی، مهدی (1391). نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 237-260.
اختر محققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: چاپ اول.
ارشدی، نسرین؛ نیسی، عبدالکاظم و دادرس، مهسا (1391). اثر مستقیم و غیرمستقیم خود ارزشیابی‌های محوری بر خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی. روان‌شناسی معاصر، 7 (1)، 35-47.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ مهرابی کوشکی، راضیه و رهبر قاضی، محمودرضا (1393). بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی. فصلنامهراهبرد، 23 (70)، 153-177.
بابلی، سمیه (1394). بررسی رابطه بین عوامل استرس‌زای شغلی با عملکرد شغلی کارمندان دانشگاه بوعلی سینا همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
حسن‌زاده ثمرین، تورج؛ همتی گیلانی، مهناز و مسعودی گزی، منیره (1393). بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 3 (1)، 117-136.
خواجه‌نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا و همت، صغری (1393). مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی، 15 (1)، 95-120.
دیانت‌نسب، مدینه؛ جاویدی، حجت‌اله و بقولی، حسین (1393). نقش واسطه‌گری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با عملکرد شغلی کارکنان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4 (15)، 75-89.
ساکی، رضا؛ عصاره، علیرضا و شعبانی مشکول، روح‌اله (1394). بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان ملارد.فصلنامهرهبری و مدیریتآموزشی، 9 (1)، 27-50.
سبحانی، حسن و جعفری‌نژاد، محمد (1393). اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 4 (56)، 63-91.
شقاقی شهری، وحید و پهلوان‌زاده، فرهاد (1390). تحلیل وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده سرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه­ای. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون نظارت، 1-43.
علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر و اکرمی، ناهید (1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8 (2)، 1-11.
عیوضی، محمدرحیم و فتحی، یوسف (1392). نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی. فصلنامهراهبرد، 22 (66)، 37-59.
قلیچ‌لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان. فصلنامه دانش مدیریت، 19 (75)، 125-147.
قنبری، سیروس؛ بهشتی راد، رقیه و سلطان‌زاده، وحید (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی. فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 2 (6)، 9-36.
قنبری، سیروس و نویدی، پرویز (1394). ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطۀ آن با سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان همدان). مدیریت سرمایه اجتماعی، 2 (2)، 221-244.
گیوریان، حسن و دیندار فرکوش، فیروز (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثربخشی معلمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5 (3) 137-145.
مسعودی مراقی، مجید و استوار، رحیم (1393). بررسی رابطه­ ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی. ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، 116، 8-16.
نصر اصفهانی، علی؛ شعبانی نفت‌چالی، جواد و خزایی پول، جواد (1392). بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر. جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (2)، 165-184.
نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات (1393). رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری همدان. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 8، 97-108.
یکتایی، محمدرضا؛ علی­پور، مهدی؛ خسروی، علی و بذر­افشان، حانیه (1394). بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی، مورد مطالعه، اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13، (4)، 1267-1287.
 
Borman, W. C. & Motowildo, J. S. (2009). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt & W. C. borman (eds). Personnel selection in organizations.
Campbell-Sills, L.; Barlow, D. H.; Brown, T. A. & Hofmann, S. G. (2010). Acceptability and suppression of negative emotion anxiety and mood disorders. Emotion, 6, 587- 595.
Chiang, C. & Tsung-Sheng, H. (2011). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior, International Journal of Hospitality Management.
Elithrap T. (2011).The relationship of occupational stress, psychological strain, satisfaction with job, commitment to the profession, age, and resilience to the turnover intentions of special education teachers. Doctoral Dissertation of Administration and supervision of special Education, Virginia polytechnic Institute and State University.
Frese, M. & Fry, D. (2011). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23 (1), 133- 187.
Gatti, U. & Tremblay, R. (2007). Social Capital and Aggressive Behavior, Eur J Crim Policy Res, 13, 235–249.
Ghamari, M. (2012). The relationship of social capital and happiness among high school students of Karaj city, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (1), 21-36.
Grant, A. M. & Wrzesniewski, A. (2010). I won’t let you down… or will I? Core self-evaluations, other-orientation, anticipated performance: A meta-analysis. Journal ofApplied Psychology, 86, 80–92.
 International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford: Pergamon.
Johnson, E. C. & Meade, A. W. (2010). A multi – level investigation of overall job performance ratings. Annual Meeting of the society for Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA.
Kahya, E. (2007). The effects of job characteristics and working conditions on job performance. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 515–523.
Motowildo, J. S. (2009). Job performance hand book of psychology. Industrial and organizational psychology, 12, 39-55.
Newman, D. A.; Kinney, T. & Farr, J. L. (2008). Job performance rating. In J. C. Thomas (Ed), Comprehensive handbook of psychological assessment, Volume 4: Industrial and organizational assessment, Hoboken, NJL John Wiley & sons, 373-389.
Paterson, G. (2009). Predicting the effects of military service experience on stressful occupational events in police officers. Policing. 25 (3), 18-602.
Sandovici, M. E. (2005). Social Capital and Political Action, A Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science in the Graduate School of Binghamton University State University of New York.
Timberlake, SH. (2005). Social capital and gender in workplace. Journal of management development, 24 (1), 34-44.
Vilanov, E. P. & Josa, R. T. (2003). Social Capital as a managerial phenomenon, working paper, Department of industrial Engineering and Management, Tampere university of Technology.
Yaghoubi, N. M., Yazdani, B. & Khornegah, K. (2011). American Journal of Scientific Research, 24,121-6.