پیش‌بینی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بر اساس مدل رهبری هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: دانشگاه‌ها ازجمله نظام­های اجتماعی هستند که نیروی محرکه آگاهی‌بخش و برج فرماندهی فکر جوامع شناخته شده­اند. هدف از اجرای این پژوهش، تعیین تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر زاهدان بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر زاهدان به تعداد 666 نفر بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برآورد شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های رهبری هوشمند و عملکرد آموزشی (طراحی شده توسط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها) استفاده شد. روایی محتوایی به تأیید متخصصان رسید، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97/0 و 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری spss23 و Smart PLS بهره گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته­های پژوهش، رهبری هوشمند با ضریب مسیر ( 33/0) بر عملکرد آموزشی تأثیرگذار بوده است و مؤلفه رهبری جمعی با ضریب مسیر (38/0) بیشترین تأثیر را بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دارد.
نتیجه‌گیری: با برازش الگوی مفهومی پژوهش فرض بر آن شد که رهبری هوشمند به‌عنوان متغیر مکنون به‌طور مستقیم بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی تأثیر می­گذارد. بنابراین، در انتخاب و تعیین سبک های رهبری دانشگاهی باید نهایت دقت به عمل آید؛ زیرا شیوه‌های تأثیرگذار بر رفتار اعضای هیئت علمی کاملاً متفاوت از آن چیزی است که در شرکت‌های بازرگانی سنتی (با تأکید بر قدرت سودجویانه) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting educational performance of faculty members Based on intelligent leadership model

نویسنده [English]

  • Aleme Keikha
Assistant Professor and Faculty member, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Universities are among the social systems that are known as the driving force of awareness, commanding and guiding the thoughts of societies. The purpose of this study was to determine the effect of intelligent leadership on the educational performance of faculty members of public universities in Zahedan, Iran.
Methods: This research in terms of applied purpose and implementation is a descriptive correlation study based on the structural equation model. The statistical population included all faculty members of public universities in Zahedan, 666 people, whose sample size was estimated to be 120 people based on Cochran's formula by stratified random sampling.
 Intelligent leadership and educational performance questionnaires (designed by the Office of Supervision and Evaluation of Universities) were used to collect research data.
   Content validity was confirmed by experts, structural validity was calculated through factor analysis, and reliability was also calculated using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.97 and 0.93. SPSS23 and Smart PLS statistical software were used to analyze the data.
Results: According to the research findings, intelligent leadership with a path coefficient (0.33) affects educational performance and the component of collective leadership with a path coefficient (0.38) has the greatest impact on the educational performance of faculty members.
Conclusion: By fitting the conceptual model of the research, it was assumed that intelligent leadership as a latent variable directly effects on educational performance of faculty members. Therefore, a great care must be taken in determining academic leadership styles because the methods that influence the behavior of faculty members are quite different from those found in traditional business companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: intelligent leadership
  • educational performance
  • faculty members
  • university
اردلان، محمد رضا؛ سلطانزاده، وحید.(1394). تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی.توسعه کارافرینی ،8(3). 493-512.
تقوایی یزدی، مریم.(1395). نگرشی نوین به رهبری در هزاره ی سوم، تهران: نشرشیوه.
حسین زاده، داوود؛ طوسی، علیرضا.(1394).بررسی رابطه مدیریت هوشمند با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(9). 9-23.
خدایی، نرگس؛ ابراهیم پور، حبیب؛ باشکوه اجیرلو، محمد.(1398).بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر خودکارآمدی کارکنان، کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
دانش فرد، کرم­اله؛ شیدایی، مینا.(1391). بررسی رابطه رفتار شهروندی استادان با عملکرد آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی.3(3). 129-149.
رستگار، سحر؛ عنایتی، ترانه؛ یوسفی، رضا.(1397). شناسایی و سنجش مولفه های عملکرد شغلی اعضای هیات علمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران. پژوهش در نظام های آموزشی. ویژه نامه. 395-413.
سرفرازی، مهرزاد؛ زارعیان، علی؛ آقایی، ابراهیم؛ قاسمی، حمید رضا.(۱۳۹۷). بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر بهبود عملکرد کارکنان، چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آباغی، سعید.(1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران،  نشریة مدیریت دولتی، 1(1). 67-86 .
طاوسی، علی رضا.(1393 ). رابطة رهبری هوشمند با مؤلفه های سازمان یاددهنده از نظر کارشناس مسئولان ادارة کل آموزش و پرورش استان قم، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
طوسی ، علیرضا؛ سنجری، احمدرضا؛ قیومی، عباسعلی؛ احدی، پرویز.(1399). ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی . فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 14(1). 1-19.
قاسمی، مریم. (1394). رابطة مؤلفه های رهبری هوشمند با استقرار نظام مدیریت کیفیت عام ، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
کیخا، عالمه .(1397). رهبری هوشمند. تهران : نشر مرندیز (انتشارات دانشگاه زابل).
کیخا ،عالمه؛ هویدا، رضا؛ یعقوبی، نورمحمد.(1396). بررسی تاثیر رهبری هوشمند برعملکرد آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی ،پژوهش های مدیریت عمومی. 10(35). 61-83.
لاجوردی، سید جلیل.(1387) .هوش عاطفی و رهبری سازمانی . پیام مدیریت .شماره 27 .
محمدی، طاهره؛ فرح بخش، سعید.(1393). بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل‌گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم‌آباد.فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.6(21). 95-112.
نورعلیزاده ،رحمان ،حاجیوند،علی، (1387)،رهبری هوشمند(الگوی جدید رهبری برای سازمان های هوشمند)،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،5(16). 117-127.
Adiguzela, Z; Ozcinar, MF; Karadal, H. (2019). Does servant leadership moderate the link between strategic human resource management on rule breaking and job satisfaction? , European Research on Management and Business Economics.26 (2).103-110.
Bass, B.M. (2010). Theory, Research and Managerial Application, Third Edition, The Free press. New York.
Friedrich, T. L; Mumford, M. D. (2011). The effects of conflicting information on creative thought: A source of performance improvements or decrements? Creativity Research Journal, 21, 265–281. http://dx.doi.org/10.1080/10400410902861430.
Guldenberg, S; Kontath, H. (2013). Intelligent leadership in knowledge-based organizations: An empirical study .avaya Austria GmbH, Vienna twin Tower, Astria.
Guzmán. V; Muschard. B; Gerolamo. M; Kohl. H; Rozenfeld. H. (2020). Characteristics and Skills of Leadership in the Context of Industry. 17th Global Conference on Sustainable Manufacturing. Procedia Manufacturing 43 (2020) 543–550.
Hartnell.Ch; Kinicki.A; Lambert. L; Fugate.M. (2016). Do Similarities or Differences between CEO Leadership and Organizational Culture Have a More Positive Effect on Firm Performance? A Test of Competing Predictions. Journal of Applied Psychology.101 (6): 846-861.
Jacob, B.A; Rockoff, J; Taylor, E; Lindy, B; Rosen, R. (2018). Teacher applicant hiring and teacher performance: Evidence from DC public schools. Journal of Public Economics, 166. 81-97.
Keikha.A; Hoveida.R; Yaghoubi .NM. (2017).The Development of an Intelligent Leadership Model for State Universities . Foresight and STI Governance. 11(1):66-74.
Mattone, J. (2013).intelligent leadership: what you need to know to unlock your full potential .American management association.
McKeown, A; Bates, L. (2013). Emotional intelligent leadership: Findings from a study of public library branch managers in Northern Ireland, Library Management, 34(6/7): 462 – 485.
McKown, M. (2012). Improving Leadership through Better Decision Making: Fostering Critical Thinking. AU/ACSC/0506/97-03.
Mitchell.R; Boyle.B; Parker.V; Giles.M; Joyce.P; Chiang.V. (2014).Transformation through tension: The moderating impact of negative affect on transformational leadership in teams. Human relations.67 (9):1095-1121.
Oleksiyenko, A; Ruan, N. (2018). Intellectual leadership and academic communities, journal faculty of education, 7(2): 52-71.
Rutkauskas, V; Stasytyte, V. (2013). Leadership intelligence: how to get there? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 52 – 61.
Sydänmaanlakka, P. (2003).Intelligent Ledership and Ledership Competences Developing a leadership framework for intelligent organizations. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy .Helsinki University of Technology.
Sydanmaanlakka, P.(2008). Intelligent leadershipe and creativity: suporting creativity through intelligent leadership .the 2 community meeting, may, Buffalo, New York.
Tang, H.W; Yin, M.; Nelson, D. (2010). The relationship between emotional intelligence and leadership practices: A cross‐cultural study of academic leaders in Taiwan and the USA, Journal of Managerial Psychology, 25(8), 899 – 926.
Uslu, B; Arslan. (2018). Faculty's academic intellectual leadership: The intermediary relations with universities' organizational components, International Journal of Leadership in Education. 21(4):399-411.
Zydziunate, v. (2018) .considerations on intelleetul and Academic Leadershipof a scholar inhigher Education, Acta Educationis geveralis, 8(1):45-66.