تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد رامسر دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تجاری‌سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی با رویکرد کیفی است. داده‎های پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی چارچوب‌های تجاری‌سازی دانش و برگزاری دو دوره پنل دلفی خبرگان تجاری‌سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی گردآوری شده است. مشارکت‌کنندگان 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان و افراد مشغول به کار در مراکز رشد در استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش گلوله‌برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه نیمه‎ساختار یافته گردآوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از تحلیل واحد معنایی و تکنیک دلفی بود.
یافته‌ها: بر اساس یافته‎‌ها ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تجاری‌سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد شامل «تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری، دوسوتوانی مدیریتی، دوسوتوانی زمینه‌ای و دوسوتوانی نوآوری» و 10 مؤلفه جدایی مکانی، ساختارهای موازی، حمایت‌های مدیران، اقدامات توانمندساز مدیر، اقدامات انگیزشی مدیر، اقدامات فرصت‎آفرین مدیر، نهادی، فرد، نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره‎بردارانه و 83 شاخص شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تمامی ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization of Knowledge based on the Role of Organizational Ambidexterity in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Akramalsadat Yaghubi 1
  • Yalda Delgoshaei 2
  • Leila Hosseinitabaghdehi 3
  • Fereshteh Kordestani 4
1 PhD Student of Higher Education Managment, Department of Educational Management & Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Management, Ramsar Branch,Islamic Azad University, Ramsar, Iran,
4 Assistant Professor of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to commercialize knowledge based on the role of organizational ambidexterity.
Methods: The present study in terms of purpose is applied with a qualitative approach. Research data have been collected using inductive content analysis of knowledge commercialization frameworks and holding two Delphi panel courses by knowledge commercialization experts based on ambidexterity. participants included twenty-eight person of university experts, specialists and people working in growth centers in Mazandaran province in the academic year of 2019-2020, who were selected by snowball method until reaching theoretical saturation.  Data were collected using a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using semantic unit analysis and Delphi technique.
Results: According to the findings, dimensions, components and indicators of knowledge commercialization based on organizational ambidexterity in the form of four dimensions including commercialization of knowledge based on structural ambidexterity, managerial ambidexterity, contextual ambidexterity and innovative ambidexterity, and ten components of spatial separation, parallel structures, support of managers, empowerment actions of  manager, motivational actions of the manager, Opportunistic actions of the manager, institutional, individual, exploratory innovation and exploitative innovation and eighty-three indicators were identified.
Conclusion: Based on the research results, all dimensions, components and indicators were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:commercialization
  • knowledge
  • commercialization
  • ambidexterity
  • organizational ambidexterity
ابراهیم‎پور، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ ممبینی یعقوب. (1393). تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‎های محیطی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(36)، 75-53.
اکبری، مهدی؛ امینی، محدتقی؛ محمودی میمند، محمد؛ مرادی، محمود (1389). طراحی مدل نوآوری دوسوتوان. مطالعه‎ای در یک بنگاه چندرشته‎ای دفاعی، نشریه علمی مدیریت نوآوری، 8(2)، 77-98.
امیری‎پژوه، ماندانا (1394). برررسی نگرش اعضای هیأت علمی در مورد تجاری سازی آموزش عالی و چالش‎‎های فراروی آن (مطالعه موردی دانشگاه مازندران)، پایان‎نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
آذر، عادل؛ رمضانیان، محمدرحیم؛ پهلوان، محدثه (1396). طراحی مدل کارخانه تولیدی دوسوتوان با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی استان گیلان)، کنفرانس بین‎المللی مدیریت صنعتی، انجمن مدیریت صنعت ایران، دانشگاه مازندران، 2، 1-19.
بندریان، رضا (1392). دوسوتوانی همزمان، الگوی مناسب سازمان‎دهی فعالیت‎های اکتشاف و بهره‌برداری در سازمان‎های پژوهش و فناوری، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 22، 21-32.
پورعزت، علی اصغر؛ قلی‌پور، آرین؛ ندیرخانلو (1389). شناسایی و اولویت‎بندی عوامل اثرگذار در تجاری سازی دانش در دانشگاه‎ها (براساس مقایسه روش‌های پنج دانشگاه معتبر جهان)، توسعه کارآفرینی، 2(7)، 35-66.
جمال، عاطفه (1396). بررسی نقش رهبری تحول گرا در بهبود دوسوتوانی سازمانی با میانجیگری یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید، دانشگاه سمنان.
خسروآبادی، سهیلا (1395). ارائه مدل جهت تبیین نقش دوسوتوانی سازمان در تشکیل دانشگاه کارآفرین، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
خیراندیش، مهدی؛ تبریزی، الهام؛ خمویی، فرشید (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی تجاری‌سازی دانش از طریق روش‌شناسی کیو، توسعه کارآفرینی، 10(1)، 81-100.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدنی، حسام‎الدین (1388). تجاری‎ سازی فناوری عامل مؤثر در توسعه فناوری و اقتصاد، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 5 (20)30-38.
رنج‌دوست، شهرام؛ بختیاری، سکینه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر روند «تجاری‌سازی و نوآوری تحقیقات علوم پزشکی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11(3). 110-117.
شهرابی، افسانه؛ طهماسبی‎لیمونی، صفیه؛ رضوی، سیدعلی اصغر (1399). بررسی مروری عوامل موثر بر تجاری‎سازی طرح‎های پژوهشی دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور، تعالی بالینی آموزش- پژوهش، 9(2)، 38-45.
صیف، محمدحسن؛ صفا، سهیلا، بیرانوند، علی (1398). عوامل مؤثر بر تمایل به تجاری سازی دانش در دانشگاه شیراز، 11(1)، 76، 63.
عالی‌پور، علیرضا (1395). ارایه مدل تجاری‌سازی تحقیقات شرکت‎های زایشی پژوهشی در دانشگاه‌های نسل چهارم، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
عباسی اسفنجانی، حسین؛ فروزنده دهکردی، لطف‌اله (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخکی، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، 6(4)، 33- 111.
عباسی اسفنجانی، حسین (1393). طراحی مدل جامع تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، رساله دکتری مدیریت بازرگانی، پیام نور تهران.
عباسی اسفنجانی، حسین (1395). طراحی الگوی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‎سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 82، 33-65.
قوره‏جیلی, ثریا؛ محمدحسین رحمتی؛ جواد پورکریمی (۱۳۹۹). ارائه الگوی رهبری دوسوتوان دانشگاه‎ها مبتنی بر رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: دانشگاه‎های دولتی شهر تهران)، فصلنامه مدیریت سازمان‎های دولتی 8 (2).143-168.
قوره‎جیلی، ثریا؛ محمدحسین رحمتی؛ جواد پورکریمی (1398). مؤلفه‎های رهبری دوسوتوان: مطالعه فراترکیب، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 16، 123-138.
کارگریان، زینب (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران ارشد و ویژگی‎های شخصیتی بر ابعاد دوسوتوانی مدیران با نقش تعدیل کنندگی پویایی محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد استراتژی، دانشگاه تبریز.
گل‌رسان، مهدی (1392). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی: دانشکده فنی دانشگاه یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.
مجیدی لیف‎شاگرد، هادی (1393). بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی فومن شیمی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
محمدپورمیر، محمدمهدی؛ شجاعی، سامره؛ سمیعی، روح اله؛ اشرفی، مجید (1398). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ بررسی در دانشکده‎های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه‎ای کشور، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 17، 55-67.
مرادی، محمود، ابراهیم‎پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب (1393). تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش بنیان. فصلنامه رشد فناوری، 10(40)، 18-27.
مراغه‎چیان، محمد (1396). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر دوسوتوانی سازمانی نقش تعدیل گر فرهنگ انطباقی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب وکار جدید، دانشگاه خوارزمی.
مظفری‎نیا، شهین (1394). موانع تجاری سازی دانش و تحقیقات کشاورزی در استان‎های کرمانشاه و همدان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
موسی‌خانی، مرتضی؛ ‎الوانی، سیدمهدی؛ محمودزاده، ابراهیم؛ علی‎دادی تلخستانی، یاسر (1399). تأثیر قابلیت‎های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 18(80)257-282.
یداللهی‎فارسی، جهانگیر؛ زارع، هادی، زارع، گلناز (1389). دوسوتوانی سازمانی در عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاه، اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
یداللهی‎فارسی، جهانگیر؛ زارع، هادی، سیدرضا، حجازی (1391). شناسایی مؤلفه‎های دوسوتوانی موثر بر عملکرد تجاری سازی تحقیقات، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 63، 69-90.
Asad., Ab .(2019). University-government collaboration for the generation and commercialization of new knowledge for use in industryColaboración entre la Universidad-Gobierno para la generación y comercialización de nuevos conocimientos para uso industria. Journal of Innovation & Knowledge. 4, 1, 23-31.
Benner, M. J., Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, 28(2), 238-256.
Etzkowitz., H. (2003). “Research groups as “quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university”, Research Policy, 32, 109-21.
Farhan J., Kamariah I. & Nasir, M. (2015). A review of commercialization tools: university incubators and technology parks. International Journal of Economics and Financial, 5(1), 223-228.
Gibson, Cristina B., & Birkinshaw, Julian. (2004). "The antecedents consequences, and mediating role of organizational ambidexterity". Academy of Management Journal, 47, 209-226.
Hmieleski, K.M. & Powell, E.E. (2018). The psychological foundations of university science commercialisation: A review of the literature and directions for future research. Acad. Manag. Perspect, 32(1), 43-77.
Lundvall, B. A. (2004). “why the New Economy is a Learning Economy”, DRUID Working Paper, 4, 28-34.
O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2013). "Organizational ambidexterity: Past, present, and future". The Academy of Management Perspectives, 27(4), 324-338.
Paliokaite, A. & Pacesa, N. (2014). The relationship between organizational foresight and organizational ambidexterity. Technological Forecasting & Social Change, http://dx.doi. org/10.1016/j.techfore.2014.03.004.
Rasmussen, E., Moen, E. & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Journal of Technovation, 26, 518-533.
Shi ., D & Ge., Y. (2019). Academic Engagement and Commercialization in an Institutional Transition Environment: Evidence from Shanghai Maritime University. General Economics (econ.GN). arXiv:1901.07725.
Siegel Donald S., Waldman David A., Atwater Leanne E., Link Albert N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies, Journal of Engineering and Technology Management, 21(1-2),115-142.
Wu, Y., Welch, E. W., & Huang, W. L. (2015). Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents.Technovation, 36-37, 12-25.