واکاوی میزان کاربست ابعاد اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربست ابعاد اخلاق حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان اجرا شد
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری را  دانشجویان دانشگاه  یزد تشکیل می­دهند که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده 385 نفر از طریق روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد­آوری داده­ها، از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ اخلاق حرفه­ای و پرسشنامۀ استاندارد انگیرش تحصیلی استفاده شد که روایی آنها ازطریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تی تک‌نمونه­ای در SPSS و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار Amos انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، میزان اخلاق حرفه­ای اعضای هیئت علمی  بالاتر از متوسط قرار دارد. از بین ابعاد اخلاق حرفه­ای، کمترین میانگین مربوط به رعایت عدالت بود که پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بعد ارتباط با دانشجو دارای بالاترین میانگین  بود. آزمون فرضیه­ها نشان داد، از بین ابعاد اخلاق حرفه­ای رعایت عدالت بیشترین تأثیر را در انگیزش تحصیلی دانشجویان دارد. در حالی که تأثیر رعایت قوانین و مقررات در انگیزش دانشجویان تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی اعضای هیئت علمی می‌تواند عامل مهمی در افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان باشد. از این‌رو، اعضای هیئت علمی باید به حفظ و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در خود توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the application of professional ethics dimensions of Yazd University faculty members and their role in students' academic motivation

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Fallahi
PhD Student in Business Management-Organizational Behavior and Human Resource Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the application of professional ethics dimensions of faculty members of Yazd University and their role in students' academic motivation.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive correlational in terms of method. The statistical population consists of students of Yazd University who were selected based on the calculated sample size of three hundred and eighty-five people through the available sampling method.  In order to collect data, the researcher made questionnaire of professional ethics and the standard questionnaire of academic attitudes were used, that their validity was confirmed by content validity and construct validity, and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability. Data analysis was performed by one-way t-test in SPSS and structural equation modeling using Amos software.
 Results: The results showed that the level of professional ethics of faculty members is above average. Among the dimensions of professional ethics, the lowest average was related to the observance of justice, which is below average, but it also had the highest average after the issue of communication with the student.  Testing the hypotheses showed that among the dimensions of professional ethics, observing justice has the greatest effect on students ‘academic motivation, while the effect of observing rules and regulations on students' motivation was not confirmed.
Conclusion: Adherence to professional ethics by faculty members can be an important factor in increasing students' academic motivation. Therefore, faculty members should pay attention to maintaining and promoting professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Ethics
  • Professional Ethics
  • Educational motivation
  • Faculty Members
  • Students
اسگندری، کریم (1397). بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور). نامۀ آموزش عالی، 11(43)، 93-126.
جناآبادی، حسین، ناستی­زایی، ناصر (1394). مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه­ای تدریس در اعضای هیات علمی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان. دو ماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8(5)، 317-322.
حیدری، مهدی، ابوالقاسمی، محمود و محمدی چابکی، رضا (1396). ارزیابی اخلاق حرفه­ای تدریس اعضای هیت علمی، سال دوازدهم. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،  3، 65-72.
سبحانی نژاد، مهدی، بقایی، محمد رضا و نجفی، حسن (1396). بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه­ای تدریس در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر. فصلنامۀ علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، 9، 1-16.
سبحانی نژاد، مهدی، نجفی، حسن، جعفری هرندی، رضا و فرمهینی فراهانی، محسن (1393). مولفه­های اخلاق حرفه­ای تدریس از دیدگاه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی قم. دو ماهنامۀ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(6)، 399-403.
سلیمی، مهدی (1395). مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه­ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، 2، 51-60. 
قراملکی، احد فرامرز (1397). اخلاق حرفه­ای. چاپ دوازدهم، تهران: نشر مجنون.
ملکی، قاسم (1395). اخلاق حرفه­ای. چاپ اول، تهران: نشر آییژ.
میرکمالی، سید محمد و حاج خزیمه، مجتبی (1396). تبیین سلامت سازمانی بر اساس نقش مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، 1، 231-262.
نوریان، محمد، آتشک، محمد، سالم، صدیقه و جمشید زاد کیاسرائی، معصومه (1395). تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر امکان پذیری رعایت اخلاق حرفه­ای تدریس در دانشگاه­ها. فصلنامۀ اخلاق در علوم فناوری، 11(1)، 84-95.
Clark, M. H., Middleton, S. C., Nguyen, D., & Zwick, L. K. (2014). Mediating relationships between academic motivation, academic integration and academic performance. Learning and Individual Differences33, 30-38.
Erten, İ. H. (2014). Interaction between academic motivation and student teachers’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences152, 173-178.
Gluchmanová, M. (2017). Theoretical and practical aspects of a professional ethics of teaching. Human Affairs27(1), 75-81.
Guay, F., & Bureau, J. S. (2018). Motivation at school: Differentiation between and within school subjects matters in the prediction of academic achievement. Contemporary Educational Psychology54, 42-54.
Jayamma, H. R., & Sumangala, N. (2012). Professional ethics in teaching community: Strategies to promote ethical standards-A global concern. International Journal of Education and Information Studies2(1), 15-18.
Jiang, Y., Rosenzweig, E. Q., & Gaspard, H. (2018). An expectancy-value-cost approach in predicting adolescent students’ academic motivation and achievement. Contemporary Educational Psychology54, 139-152.
Jie, Y. A. N. G. (2017). Research on the Current Situation and Countermeasures of the Construction of Teachers’ Professional Ethics in Higher Education. Higher Education of Social Science12(2), 55-58.
Joldersma, C. W. (2013). The Good Life of Teaching: An ethics of professional practice. Paideusis, 22(1), 54-56.
Kartal, S. K. (2020). Examining Factors for the Academic Motivation Based on the Confirmatory, the Exploratory and the Bifactor Exploratory Structural Equation Models. International Journal of Progressive Education16(1), 192-204.
Kumari, J. (2016). Envisioning Professional Ethics in Teaching Profession. International Journal of Research in Economics and Social Sciences6(12), 244-250.
Litalien, D., Morin, A. J., Gagné, M., Vallerand, R. J., Losier, G. F., & Ryan, R. M. (2017). Evidence of a continuum structure of academic self-determination: A two-study test using a bifactor-ESEM representation of academic motivation. Contemporary Educational Psychology51, 67-82.
Liu, A., Jiang, T., & Ren, F. (2019). The Relationship between University Teachers’ Personality and Teaching Performance and Students’ Performance.
Maphosa, C., Bhebhe, S., & Dziva, M. (2015). Interrogating the Significance of Professionalism and Professional Ethics in the Teaching Profession. Journal of Sociology and Social Anthropology6(2), 263-272.
Maulana, R., Opdenakker, M. C., & Bosker, R. (2016). Teachers' instructional behaviors as important predictors of academic motivation: Changes and links across the school year. Learning and Individual Differences50, 147-156.
McGeown, S. P., Putwain, D., Simpson, E. G., Boffey, E., Markham, J., & Vince, A. (2014). Predictors of adolescents' academic motivation: Personality, self-efficacy and adolescents' characteristics. Learning and Individual Differences32, 278-286.
Meens, E. E., Bakx, A. W., Klimstra, T. A., & Denissen, J. J. (2018). The association of identity and motivation with students' academic achievement in higher education. Learning and Individual Differences64, 54-70.
Noyens, D., Donche, V., Coertjens, L., Van Daal, T., & Van Petegem, P. (2019). The directional links between students’ academic motivation and social integration during the first year of higher education. European Journal of Psychology of Education, 34(1), 67-86.
Onen, A. S., & Ulusoy, F. M. (2012). The effects of academic motivations of secondary school students on their attitudes towards the chemistry course. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 5397-5401.
Reybold, L. E., & Halx, M. D. (2018). Staging Professional Ethics in Higher Education: a Dramaturgical Analysis of “Doing the Right Thing” in Student Affairs. Innovative Higher Education43(4), 273-287.
Tsai, C. W., Shen, P. D., & Chiang, I. C. (2020). Investigating the effects of ubiquitous self-organized learning and learners-as-designers to improve students’ learning performance, academic motivation, and engagement in a cloud course. Universal Access in the Information Society19(1), 1-16.