طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد ارزشیابی و نظارت دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها بود؛
روش پژوهش: روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بود و با 14 تن از صاحب‌نظران حوزه کیفیت پژوهشی دانشگاه‌ها، مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. پس از اشباع نظری، ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها، استخراج و الگو طراحی شد؛ الگوی طراحی شده برای اعتباریابی در اختیار افراد مصاحبه شده قرار گرفت و 12 تن از آنها نظرات خود را (میزان اعتبار الگو) ارائه دادند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین ابعاد و مؤلفه مدیریت کیفیت فعالیت‌های پژوهشی، شامل بُعد بسترسازی (فرهنگی/ارزشی، ارتباطاتی/ اطلاعاتی، قوانین، تجهیزات، رفع موانع، منابع مالی و تخصص‌گرایی)؛ بُعد سیاست‌ها و مأموریت‌ها (سیاست‌ها، هدف‌ها و مأموریت)؛ بُعد برنامه‌ریزی (شناسایی مسائل و نیازها، هدف‌گذاری، تدوین برنامه، تمهید عملیاتی شدن برنامه، فعالیت‌ها و همکاری مشترک، تعیین تکالیف و وظایف)؛ بعد نظام‌های حمایتی-تشویقی (ایجاد مشوق و انگیزه، راهنمایی و مشاوره، کاهش درگیری‌های آموزشی و اجرایی، توانمندسازی و توانمندیابی و اخلاق‌گرایی) و بُعد نظارت و ارزیابی (تصحیح شاخص‌ها و فرایندهای پژوهشی، نظارت بر فرایند پژوهشی، شناسایی و تحلیل اثربخشی پژوهش‌ها، توجه به کاربست پژوهش‌ها و ارائه بازخورد) است. همچنین بررسی آماری نشان داد که الگو از نظر صاحب‌نظران حوزه کیفیت پژوهشی دانشگاه‌ها، از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است. برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پیگیری و اجرایی کردن این الگو راهگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating the quality management model of the research activities of universities faculty members

نویسندگان [English]

 • Majid Darabi 1
 • Khodayar Abili 2
1 Graduate of PhD in Educational Management, University of Tehran & Master of Evaluation and Supervision, Shahed University
2 Full professor professor at the University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research was to design and validate the quality management model of the research activities of university faculty members.
Methods: The research method was exploratory mixed and semi-structured interviews were conducted with 14 experts in the field of quality of university research. After theoretical saturation, dimensions and components of quality management of research activities of university faculty members were extracted and the model was designed. The designed model for validation was provided to the interviewees and 12 of them provided their opinions ( model validity).
Results & Conclusion: Based on the research findings, the most important dimensions and components of quality management of research activities, including dimension of )cultural / value, communication / information, laws, equipment, barriers, financial resources and specialization( dimension of policies and missions )policies, goals and mission( after planning )Identifying issues and needs, setting goals, formulating a plan, preparing the program for operation, joint activities and cooperation, assigning tasks and tasks( dimension of support-incentive systems, )creating incentives, guidance and counseling, reducing conflicts Educational and executive, empowerment and empowerment and ethics( and then monitoring and evaluation is )the correction of research indicators and processes, monitoring the research process, identifying and analyzing the effectiveness of research, paying attention to the application of research and providing feedback(.
Also, the statistical study showed that the model has sufficient and appropriate validity in the opinion of experts in the field of research quality in universities. To improve the quality of research activities of university faculty members, following and implementing this model will be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • research
 • quality management
 • faculty members
 • model
 • Abdollahi, H. (2013) Analysis of the mechanism of evaluating the educational performance of faculty members: A case study of Allameh Tabatabai University. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 3 (3), 101-126. [Persian]
 • Abu- Doleh, J. & Weir, D. (2007). Dimensions of performance appraisal systems in Jordanian private and public organizations. International Journal of Human Resource Management, 18(3), 75-84.
 • Abui Mehrizi, M.; Siadat, A., Najafi, M. (2011). Investigating the relationship between job satisfaction and entrepreneurship of faculty members of Shiraz and Industrial Universities. Lean Entrepreneur, 3 (20), 20 - [Persian]
 • Aghaei, H. (2009). Remove barriers to research. Kayhan Newspaper, No. 189171[Persian]
 • Alizadeh Borji, A. (2015). Research Culture in Ferdowsi University of Mashhad: A Case Study. Master Thesis in Educational Research, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. [Persian]
 • Anderson, H. V., Lawrie, G. & Savic, N. (2004). Effective quality Management through third- generation balanced score card. International Journal of Productizing & Performance Management. 53(1), 634-645.
 • Arabi, M; Fayazi, M. (2010). Research strategy in human resource management. Quarterly Journal of Human Resources Management Research, Imam Hossein University, 1 (4), 1-32. [Persian]
 • Atafar, A.; Salehnia, M. (2008). Organizational Improvement of Concepts, Objectives and Challenges of Implementation, Presented in Isfahan University Research Week 2007; Access address: https://skhiec.blogsky.com/1388/06/09/post-17/[Persian]
 • Becket, N., & Brookes, (2006). Evaluating Quality Management in University Departments. Quality Assurance in Education، 14(2) ، 123- 142.
 • Blackburn, R. T., Bieber, J. P., Lawrence, J. H., & Trautvetter, L. (1991). Faculty at work: Focus on research, scholarship, and service. Research in Higher Education, 32(4), 385-413.
 • Csizmadia, (2006). Quality management in Hungarian Higher Education: Organization Responses to Governmental Policy. Enschede: CHEPS
 • Faraskhah, M. (2007). Compilation and presentation of a model for evaluating the quality and accreditation of Iranian higher education based on global and Iranian trade. PhD Thesis in Higher Education Development Planning, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [Persian]
 • Fathi ‌vajargah, k; Mohammad Hadi, F (2014). Fundamentals of quality management in training and improving human resources. AIJ Publications. [Persian]
 • Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18, 9-34.
 • Hazelkorn, E. (2011). Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World Wide Excellence.
 • Hejazi, Y; Behravan, J. (2010). Investigating the Relationship between Individual and Organizational Factors with Research Productivity of Agricultural Faculty Members. Iranian Journal of Agricultural Science and Extension, 5 (1) [Persian]
 • Hosseini, M. (2014). Designing a quality assurance model for physical education in the distance education system. PhD Thesis in Physical Education and Sports Science. Sports Management, Payame Noor University, Faculty of Humanities and Physical Education. [Persian]
 • Hosseinpour, M. (2012). Investigating the barriers and facilitators of research and its relationship with the research performance of faculty members of humanities in Ahvaz universities. Master Thesis in Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [Persian]
 • Hosseinpour, M. (2012). Investigating the factors hindering the research activity of faculty members in the humanities. New Findings in Psychology, 6 (19), 75-95. [Persian]
 • Jabbari, L (2015). Designing an audit model for educational and research processes in Shahed University. PhD Thesis, University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning. [Persian]
 • Jencks, C., & Riesman, D. (1968). The academic revolution. University of Chicago Press.
 • Khoran, A. (2013). Investigating the Relationship between the Applications of Comprehensive Quality Management Components and Improving Educational Quality in Payame Noor University of Tehran Province. Master Thesis in Educational Management, Payame Noor University, Faculty of Humanities, South Tehran. [Persian]
 • Kobriaei, A.; Rudbari, M.; Rakhshaninejad, M.; Miroltafi, P. (2006). Evaluation of Zahedan medical students on the quality of educational services provided to them. Tayeb Shargh, 7 (2), 139-146. [Persian]
 • Lee, R. (2004). Research and teaching: Making or breaking the links? Planet, 12, 9-10.
 • Link, A. N., & Scott, J. T. (2006). U.S. University Research Parks. Journal of Productivity Analysis, 1(25) 43-54.
 • Maroofi, Y; Kiamanesh, A.; Mehr Mohammadi, M.; Ali Askari, AS (2). Evaluating the quality of teaching in higher education: A review of some perspectives. Curriculum Studies Quarterly, 1(5). [Persian]
 • Marufi, Y (2008). Explain the factors affecting the quality of education in universities and design an appropriate model for its evaluation. PhD Thesis, Department of Educational Sciences - Curriculum Planning, Teacher Training University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [Persian]
 • Massy, W. F. (1999). Energizing Quality work: H.E.Q. Evaluation in and danmark .National Center for Postsecondari Improvement [NCPI]: CA, Stanford University School of Education. pp: 7-25
 • Mazloumian, S.; Zandi Mehr, H; Rastegar, A. (2011). Investigating and comparing the effective factors on the research activities of the faculty members of basic sciences and humanities of Payame Noor University of Fars Province. Letter of Higher Education, 3 (12), 53-70. [Persian]
 • Mohammadian Sarovi, M. (2007). Ways to strengthen research motivation and interests among professors of Islamic Azad University. Quarterly Journal of New Management Conference, Firoozkooh Islamic Azad University, 3 (4) [Persian]
 • Nejadqorban, Z (2016). Comparative study and comparison of components affecting the empowerment of faculty members of Tehran University of Science and Culture and Surah. Master Thesis in Higher Education Management and Planning, Faculty of Humanities, University of Science and Culture. [Persian]
 • Ouhadi, V (2008). Science and Research: Ranking Criteria of Universities. Approach Quarterly, 41, 24-34. [Persian]
 • Rahmani, R.; Fathi Vajargah, K (2009). Quality evaluation in higher education. Journal of Education Strategies, Center for the Study and Development of Medical Education, Baqiyatallah University (1) [Persian]
 • Rakhshani, M. (2013). Investigating the Relationship between Research and Educational Performance of Faculty Members (Case Study: Faculty of Agriculture, Zanjan University). Master Thesis in Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Faculty of Agriculture. [Persian]
 • Ryan, J. C., & Tipu, S. A. (2009). An instrument for the self-appraisal of scientific research performance. International Journal of Productivity & Performance management, 58(7), 632 -644.
 • Salazar, C., & Almonte, A. (2007). Developing research culture in Philippine higher education: perspectives of university faculty. UNESCO forum, on higher education: Perspectives of university faculty. UNESCO forum, on higher education, research and knowledge. 18-19 September, Hang Zhou, China.
 • Sanjari, A.; Behrangi, M. (2005). Recognizing the productivity of research and the prevailing organizational culture, a case study: one of the universities located in Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 10 (1 & 2), 1- [Persian]
 • Shahrezaei, R. (2011). Assessing the status of evaluation in the country's higher education in order to provide a perceptual framework. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16 (2), 41-60. [Persian]
 • Shawn, A; Jahed, H. (2013). Identifying barriers to conducting research activities from the perspective of faculty members of Tabriz University. Journal of Science and Technology Policy, 4 (4), 49-95. [Persian]
 • Shin, J. C., & Toutkoushian, R. K. (2011). The past, present, and future of University Rankings. In J. C. Shin, R. K. Toutkoushian & U. Teichler (Eds.), University Rankings, The Changing Academy: The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective (Vol. 3), Dordrecht: Springer Science.
 • Simangunsong, E. (2020). Factors determining the quality management of higher education: a case study at a business school in Indonesia. Journal Cakrawala Pendidikan, 38(2), 215-227
 • Stone, D. L. (2007). The Status of Theory and Research in Human Resource Management: Where have we been and where should we go from here? Human Resource Management Review, 17, 93 – 95.
 • Taha, F (2017). Explain the position of published research by faculty members in sustainable development. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University. [Persian]
 • Turkzadeh, J.; Sabbaghian, Z; Yemeni, M.; Delaware, A. (2009). Assessing the organizational development of universities of the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran. Higher Education of Iran, 2, 33-50. [Persian]
 • Zainab, A. N. (1999). Personal, academic and departmental correlates of research productivity: A review of literature. Malaysian Journal of Library & information Science, 4(1), 73-110.
 • Zamanipour, A. (2009). Promoting agriculture in the development process. Tihood Publications. [Persian]
 • Zameni, F; Enayati, T; Behnamafar, R. (2012). Reasons for preferring teaching over research by faculty members of Islamic Azad University, Sari Branch. Quarterly Journal of Leadership and Educational Management of Islamic Azad University, Garmsar Branch, 5 (2), 73-94[Persian]